PI/2020/279 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Klub 500 (Klub 500) Klub 500 si dovoľuje zaslať podnet k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). 1. Návrh na doplnenie základnej komodity do štátnych hmotných rezerv Štátne hmotné rezervy predstavujú jeden zo strategických prvkov zdrojovej základne hospodárstva SR pri riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí na území SR, pričom v zmysle zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o núdzových zásobách ropy“) za štátne hmotné rezervy sa na účely osobitných predpisov považujú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov určených na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Podľa zákona o núdzových zásobách ropy nesmie stav núdzových zásob ropy a ropných výrobkov klesnúť pod minimálny limit ustanovený v tomto zákone, pričom agentúra je povinná zabezpečiť kvalitatívne parametre núdzových zásob podľa technických noriem. Pre naplnenie kvalitatívnych parametrov sa do automobilového benzínu primiešava aj etyltercbutyléter (ETBE), ktorý sa vyrába v rafinériách z bezvodého liehu. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že z bezvodého liehu sa vyrábajú aj širokospektrálne dezinfekčné prostriedky, ktoré sú súčasťou pohotovostných zásob (jedna z kategórii štátnych hmotných rezerv). V súčasnosti sa taktiež nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022“ (LP/2020/605), ktorým sa pohotovostné zásoby majú rozšíriť aj o dezinfekčné prostriedky na ruky. Nakoľko v rámci 1. vlny pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 bol na trhu absolútny nedostatok predmetných dezinfekčných prostriedkov, považujeme za nevyhnutné, v rámci štátnych hmotných rezerv zabezpečiť aj prvotnú surovinu, z ktorej sa tieto dezinfekčné prostriedky dajú vyrobiť. Týmto by sa v budúcnosti predišlo nežiadúcemu stavu spôsobenému nedostupnosťou dezinfekčných prostriedkov na trhu ako tomu bolo v prípade 1. vlny pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Zastávame názor, že na to, aby bolo možné naplniť kvalitatívne požiadavky automobilového benzínu pre účely núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a zároveň zabezpečiť optimálne stavy vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov (najmä ich výroby) považujeme za nevyhnutné, aby bol ustanovený za štátnu hmotnú rezervu aj bezvodý lieh v zmysle § 2 ods. písm. o) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v dostatočnom množstve, čím by bola do budúcnosti zabezpečená povinnosť dodržania kvalitatívnych parametrov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa technických noriem a zároveň aj zaistená možnosť výroby vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov. Na základe vyššie uvedeného žiadame predkladateľa aby v rámci legislatívneho procesu zobral vyššie uvedené podnety do úvahy a primerane ich zohľadnil v znení návrhu zákona, ktorý bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Návrh na doplnenie základnej komodity do štátnych hmotných rezerv Štátne hmotné rezervy predstavujú jeden zo strategických prvkov zdrojovej základne hospodárstva SR pri riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí na území SR, pričom v zmysle zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o núdzových zásobách ropy“) za štátne hmotné rezervy sa na účely osobitných predpisov považujú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov určených na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Podľa zákona o núdzových zásobách ropy nesmie stav núdzových zásob ropy a ropných výrobkov klesnúť pod minimálny limit ustanovený v tomto zákone, pričom agentúra je povinná zabezpečiť kvalitatívne parametre núdzových zásob podľa technických noriem. Pre naplnenie kvalitatívnych parametrov sa do automobilového benzínu primiešava aj etyltercbutyléter (ETBE), ktorý sa vyrába v rafinériách z bezvodého liehu. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že z bezvodého liehu sa vyrábajú aj širokospektrálne dezinfekčné prostriedky, ktoré sú súčasťou pohotovostných zásob (jedna z kategórii štátnych hmotných rezerv). V súčasnosti sa taktiež nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022“ (LP/2020/605), ktorým sa pohotovostné zásoby majú rozšíriť aj o dezinfekčné prostriedky na ruky. Nakoľko v rámci 1. vlny pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 bol na trhu absolútny nedostatok predmetných dezinfekčných prostriedkov, považujeme za nevyhnutné, v rámci štátnych hmotných rezerv zabezpečiť aj prvotnú surovinu, z ktorej sa tieto dezinfekčné prostriedky dajú vyrobiť. Týmto by sa v budúcnosti predišlo nežiadúcemu stavu spôsobenému nedostupnosťou dezinfekčných prostriedkov na trhu ako tomu bolo v prípade 1. vlny pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Zastávame názor, že na to, aby bolo možné naplniť kvalitatívne požiadavky automobilového benzínu pre účely núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a zároveň zabezpečiť optimálne stavy vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov (najmä ich výroby) považujeme za nevyhnutné, aby bol ustanovený za štátnu hmotnú rezervu aj bezvodý lieh v zmysle § 2 ods. písm. o) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v dostatočnom množstve, čím by bola do budúcnosti zabezpečená povinnosť dodržania kvalitatívnych parametrov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa technických noriem a zároveň aj zaistená možnosť výroby vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov. Na základe vyššie uvedeného žiadame predkladateľa aby v rámci legislatívneho procesu zobral vyššie uvedené podnety do úvahy a primerane ich zohľadnil v znení návrhu zákona, ktorý bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Odoslaná Detail