PI/2020/257 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) Obsahom novelizácie zákona je prijatie zmien smerujúcich k zatraktívneniu štátnej služby príslušníkov PZ a zvýšeniu transparentnosti pri jej vykonávaní. Jednou z oblastí k realizácií takýchto zmien by určite pomohlo aj také postavenie policajtov, ktoré im bude garantovať aj po skončení služobného pomeru prestíž a primerané „benefity“ za to, že počas výkonu služby chránili životy, zdravie a majetok občanov. Sme presvedčení, že aj týmto je možné podstatne zvýšiť záujem, najmä mladých ľudí, o službu v Policajnom zbore, podporiť a zabezpečiť ciele, ktoré si vláda SR k Policajnému zboru vytýčila vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 – 2024 (ZAISTENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA, POLICAJNÝ ZBOR a GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA). Vzhľadom na uvedené a s cieľom zvyšovať záujem o službu v Policajnom zbore, ako aj zvyšovať atraktivitu a spoločenskú prestíž policajného povolania, navrhujeme pri novelizácii zákona priamo v zákone ustanoviť postavenie, práva a sociálne istoty aj príslušníkov vo výslužbe. Odoslaná Detail