PI/2020/247 Predbežná informácia k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 4 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku v časti 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode B. Podmienky poskytovania dávky bod 1 Obmedzenie prevádzkovej činnosti uvádza: „Obmedzenie prevádzkovej činnosti musí zároveň znamenať, že zamestnávateľ nemôže prideliť prácu v rozsahu najmenej 10% fondu pracovného času pre najmenej jednu tretinu zamestnancov spoločnosti alebo jej časti.“ S uvedeným znením súhlasíme, avšak v záujme predchádzania výkladovým nejasnostiam právnych ustanovení v budúcnosti navrhujeme v predmetnom zákone uviesť aj význam spojenia časť spoločnosti nasledovne: „Časťou spoločnosti sa rozumie jej organizačná jednotka, divízia alebo oddelenie.“ Odôvodnenie: V prípade sektorových výpadkov môže byť zasiahnutá celá štruktúra podniku, ale aj jej časť ako napr. divízia, oddelenie alebo menšia organizačná jednotka. Obchodné a výrobné aktivity spoločností sú obvykle segregované do viacerých segmentov hospodárstva (výroba pre automobilový priemysel, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, energetika a pod.). V prípade vzniku krízy len v niektorom zo sektorov je z pohľadu spoločnosti síce ohrozená menšia časť zamestnancov (menej ako 30%), avšak v konečnom dôsledku príde k ohrozeniu dodávateľských reťazcov zavretím a prepustením takejto časti podniku. V prípade, ak zákon dostatočne neobjasní, čo rozumie pod pojmom časť spoločnosti, je možné v budúcnosti očakávať rôzne a dokonca protichodné výklady. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 6: Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku v časti 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode B. Podmienky poskytovania dávky bod 3 Udržanie pracovných miest uvádza: „Zamestnávateľ bude mať možnosť čerpať dávky na tých zamestnancov, ktoré nie sú vo výpovednej dobe, ani im neskončí pracovný pomer, resp. iný právny vzťah, ktorý založí právo na dávku skrátenej práce po dobu dvoch mesiacov po skončení poberania dávky.“ Navrhujeme v zákone presné vymedzenie týchto výpovedných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b). Odôvodnenie: V rámci aplikačnej praxe počas Prvej pomoci sa táto podmienka ukázala ako veľmi všeobecná a nejednoznačná. V návrhu zákona by malo byť presné vymedzenie, ktoré spôsoby skončenia pracovného pomeru sa považujú za nedodržanie podmienky. Podľa nášho názoru má ísť výlučne o skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa napr. zrušenie a premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, nadbytočnosť zamestnanca. Súčasne však nemá ísť o také skončenie, ktoré vyšlo z povahy zamestnanca ako je napr. opakované alebo hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Ďalej odporúčame ošetriť prípady ako skončenie v skúšobnej lehote, doby určité, dohoda o skončení a iné. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 1 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku v časti 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode A. Poistný fond Sociálnej poisťovne uvádza: „Koncepcia uvažuje so zmenami v sociálnom poistení niektorých osôb, ktorým aktuálne odvodová povinnosť nevzniká.“ Materiál uvádza, že by malo ísť o poberateľov invalidných dôchodkov z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, poberateľov starobných a predčasných starobných dôchodkov, na ktorých sa poistenie v nezamestnanosti nevzťahuje. Upozorňujeme, že prekladateľ opakovane v koncepcii uviedol, že nový poistný fond na účely skrátenej práce sa navrhuje bez zvýšenia súčasného odvodového zaťaženia zamestnávateľa a zamestnanca. Navrhujeme v prípade vyššie uvedených okruhov osôb prerozdeliť súčasné odvodové zaťaženie tak, aby 1) zamestnancom vznikol nárok na dávku pri skrátenej práci 2) neprišlo k zvýšeniu odvodov na strane zamestnávateľa ani zamestnanca. Odôvodnenie: V rámci prípravy návrhu zákona trváme na zachovaní základnej podmienky a to nezvyšovať súčasné odvodové zaťaženie zamestnávateľov a zamestnancov. Za účelom pokrytia poberateľov invalidných dôchodkov z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, poberateľov starobných a predčasných starobných dôchodkov (prípadne aj iných) režimom skrátenej práce je úlohou predkladateľa pristúpiť k takému prerozdeleniu odvodov bez ich nominálneho zvýšenia. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 7 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku časť 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode B. Podmienky poskytovania dávky bod 4 Uhradené poistné. Koncepcia uvádza, že zamestnávateľ musí mať uhradené odvody do príslušného poistného fondu minimálne 24 mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti o dávku. Z uvedeného nám vyplýva, že spoločnosti, ktoré vznikli alebo začali zamestnávať zamestnancov menej ako 24 mesiacov pred obmedzením prevádzkovej činnosti, nie sú oprávnené o dávku žiadať. Pritom aj tieto spoločnosti môžu byť zasiahnuté nepredvídateľnými okolnosťami. Navrhujeme v predpise ošetriť aj spoločnosti, ktoré nedokážu splniť uvedenú podmienku. Odôvodnenie: Počas mimoriadnej pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19 bola pomoc umožnená aj spoločnostiam, ktoré vznikli aj počas roka 2020. Odporúčame teda legislatívne ošetriť prípady kratšie fungujúcich spoločností, aby sa predchádzalo nejasnostiam v budúcnosti. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 3 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku v časti 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode B. Podmienky poskytovania dávky bod 1 Obmedzenie prevádzkovej činnosti uvádza: „Obmedzenie prevádzkovej činnosti musí zároveň znamenať, že zamestnávateľ nemôže prideliť prácu v rozsahu najmenej 10% fondu pracovného času pre najmenej jednu tretinu zamestnancov spoločnosti alebo jej časti.“ S uvedeným znením súhlasíme, avšak v záujme predchádzania výkladovým nejasnostiam právnych ustanovení v budúcnosti navrhujeme v predmetnom zákone ustanoviť výklad fondu pracovného času a spôsob určenia ⅓ zamestnancov. Odôvodnenie: Aby sme predchádzali rôznym alebo protichodným výkladom jednotlivých pojmov, navrhujeme predkladateľovi určiť fond pracovného času ako ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ZP. V prípade počtu zamestnancov odporúčame vychádzať z priemerného evidenčného stavu zamestnancov vo fyzických osobách za určené obdobie. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 2 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku v časti 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode A. Poistný fond Sociálnej poisťovne uvádza: „Vzhľadom na charakter nového poistného fondu, ktorý bude poskytovať finančné prostriedky na výplatu dávky skrátenej práce, bude možné finančné prostriedky v ňom alokované presúvať do iných fondov Sociálnej poisťovne len v taxatívne stanovených prípadoch. Uvedené podmienky, kedy môžu byť vykonané transfery z nového poistného fondu skrátenej práce na iné poistné fondy, požadujeme ustanoviť v príslušných právnych predpisoch. Odôvodnenie: V poistnom fonde budú postupne alokované finančné prostriedky v hodnote desiatok až stoviek miliónov eur. Preto existuje dôvodná obava, že časom bude vyvíjaný čoraz väčší tlak na ich presun do iných poistných fondov. Sme názoru, že zakotvením tejto podmienky priamo v právnom predpise sa výrazne zníži riziko nedodržania tejto podmienky, prípadne nebude presun vykonaný bez rokovania so sociálnymi partnermi. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 5 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku v časti 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode B. Podmienky poskytovania dávky bod 2 Vyčerpanie vlastných možností zamestnávateľa uvádza: „Zamestnanci, na ktorých zamestnávateľ žiada vyplatenie dávky musia mať najmä vyčerpanú dovolenku z predchádzajúcich rokov, vyčerpaný kladný účet konta pracovného času z predchádzajúcich rokov a zamestnávateľ ich nemôže preradiť na inú prácu v rámci druhu práce.“ Požadujeme presné znenie týchto podmienok uviesť do právneho predpisu. V prípade preradenia na iný druh práce však odporúčame doplniť: „ustanovenie § 55 ZP týmto zostáva nedotknuté“ . Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 8 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku časť 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode C. Dávka skrátenej práce. Koncepcia v jednotlivých fázach obsahovala viacero návrhov. V rámci prvého znenia koncepcie šlo dokonca o 4 návrhy. APZ sa z týchto 4 návrhov priklonila k alternatíve A, ktorá však už nebola zahrnutá do finálneho znenia Koncepcie schválenej vládou. Vo finálnom znení Koncepcie sú stanovené už len 2 alternatívy. Nemôžeme však súhlasiť ani s jednou z nich. Na poslednom rozporovom konaní sme sa dohodli, že návrh výpočtu dávky má a bude vychádzať z nemeckého modelu kurzarbeit a to v rovine absolútnych hodnôt (porovnateľná výška príspevku štátu v Nemecku a na Slovensku, porovnateľná suma na strane zamestnávateľa aj zamestnanca v Nemecku a na Slovensku). Musíme konštatovať, že ani jedna z predložených alternatív nezodpovedá týmto porovnateľným hodnotám a to výlučne vo výške odvodov zamestnanca, ktoré predkladateľ vo svojich alternatívach pripisuje na náklady zamestnávateľa. APZ pripravilo svoje vlastné návrhy na výpočet tejto dávky a budú predložené v rámci konzultácií a vzájomných diskusií. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 9 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku časť 6 Opis základných parametrov novej právnej regulácie v bode E. Samostatne zárobkovo činné osoby a uplatňovanie skrátenej práce. V Koncepcii sa uvádza, že „na účely systému Kurzarbeit“ sa navrhuje forma povinného poistenia – rozšírením rozsahu povinného poistenia SZČO“. Pre reálne umožnenie využívania tejto pomoci zo strany SZČO v období kríz súhlasíme so zaradením nového poistného fond Kurzarbeit do povinného poistenia SZČO. Aby však nedochádzalo u SZČO k navýšeniu už aj tak vysokej odvodovej záťaže, navrhujeme presmerovať do nového poistného fondu 1% resp. 0,5% časti zo súčasných 4,4% odvádzaných do fondu nemocenského poistenia. Na účely systému Kurzarbeit navrhujeme doplnenie tretej alternatívy pre SZČO (kapitola 6, písmeno E): • formou povinného poistenia - znížením sadzby poistného na povinné poistenie vo fonde nemocenského poistenia, a to vo výške odvodu do nového poistného fondu Kurzarbeit, teda 1% resp. 0,5% z vymeriavacieho základu. Odoslaná Detail