PI/2020/226 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) Združeniu DEUS sa podarilo kvantifikovať zvýšené výdavky na úpravu a prevádzku IS DCOM v dôsledku potreby implementácie navrhovaných potvrdení v odhadovanej výške 499 200 € (ide o odhad úmerný vstupným informáciám). V dôsledku uvedeného navrhujeme, aby analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie zahŕňala v časti: „Výdavky verejnej správy celkom“ položku: „Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM“ a aby bola úhrada týchto nákladov DEUS zabezpečená prostredníctvom štátneho rozpočtu SR. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V rámci tzv. tretej vlny znižovania byrokracie si teda dovoľujeme zaslať nasledovné podnety, ktoré taktiež jednoznačne prispejú k odbremeneniu od povinností predkladania listinných potvrdení a prispejú k zlepšeniu podnikateľské prostredia. Predmetné podnety sú navrhované najmä na základe vyhodnotenia medzirezortných pripomienkových konaní k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja (LP/2020/291) a návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (LP/2020/296), na základe ktorých Ministerstvo financií SR prisľúbilo, že odbremenenie od administratívnych povinností vyplývajúcich zo zákona č. 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, bude riešené v rámci návrhu zákona. Zároveň si okrem podnetov k vyššie uvedeným zákonom, ktoré boli predmetom rozporových konaní dovoľujeme predložiť aj podnet k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podnety navrhujeme zapracovať v rámci predbežnej informácie, aby mohli byť už predmetom následných pripomienkových konaní nasledujúcich po predbežnej informácii. Podnety k zákonu č. 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja 1. Žiadame vypustiť v § 11 ods. 7 písm. e) oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb, a to pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 2. Oznámenie povinnosti uvedenej v § 11 ods. 8 písm. f) žiadame zrušiť v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.)O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 3. Oznámenie povinnosti uvedenej v § 11 ods. 8 písm. f) žiadame zrušiť v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.)O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 4. V § 21 ods. 6 žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 21 ods. 2 písm. d), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov prevádzkovateľa daňového skladu sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 5. V § 21 ods. 6 žiadame vypustiť slová „a odseku 4 písm. g)“. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 6. V § 25 ods. 14 žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 25 ods. 3 písm. c), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov oprávneného príjemcu - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 7. V § 25 ods. 14 žiadame vypustiť slová „a odseku 4 písm. f)“. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže oprávnených príjemcov. Uvedenú povinnosť oznamovania žiadame vypustiť v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.).V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 8. V § 25a ods. 10 žiadame vypustiť slová „podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,“ Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť v súvislosti so zmenou identifikačných údajov v zmysle § 25a ods. 5 písm. a) v spojení s § 25a ods. 10, a to pre žiadateľa ktorý má sídlo na daňovom území. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 9. Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 25b ods. 3 písm. d) Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 25b ods. 3 písm. d), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 10. Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb stanovenú v § 25b ods. 15 písm. e) spojenú s § 25b ods. 6 písm. e) Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb stanovenú v § 25b ods. 15 písm. e) spojenú s § 25b ods. 6 písm. e), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 11. V § 19a ods. 3 žiadame vypustiť slová „podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,“. Odôvodnenie: Vypustením navrhovaných slov v § 19a ods. 3 žiadame zrušiť povinnosť výrobcu biogénnej látky oznamovať colnému úradu každú zmenu údajov podľa §19a ods. 1 písm. a), t.j. každú zmenu identifikačných údajov výrobcu biogénnej látky. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 12. V § 25b ods. 14 písm. g) žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť stanovenú v § 25b ods. 3 písm. a), a to pre distribútora, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 13. V § 25b ods. 15 písm. e) žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť predajcu pohonných hmôt stanovenú v § 25b ods. 6 písm. a) súvisiacu s oznamovaním zmeny identifikačných údajov predajcu pohonných hmôt, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 14. V § 25b ods. 18 písm. d) žiadame vypustiť slová „podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a“ Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť uvedenú v § 25b ods. 18 písm. d) súvisiacu s oznamovaním zmien identifikačných údajov spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 16 písm. a), ktorý má sídlo na daňovom území. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. Podnety k zákonu č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 1. V § 15 ods. 7 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov podľa § 15 ods. 2 písm. e). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 2. V § 15 ods. 7 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 15 ods. 2 písm. f)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov daňového skladu, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 3. V § 15 ods. 7 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť údajov podľa § 15 ods. 4 písm. h), a to pre osoby ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 4. V § 15a ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľov daňového skladu na výrobu výživových doplnkov pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov (§ 15a ods. 3 písm. f)). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 5. V § 15a ods. 14 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 15a ods. 3 písm. g)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov daňového skladu, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 6. V § 15a ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 15a ods. 4 písm. g), a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 7. V § 19 ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov (t.j. zmenu údajov uvedených v § 19 ods. 3 písm. e)). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 8. V § 19 ods. 14 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 19 ods. 3 písm. f)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov daňového skladu, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 9. V § 19 ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť oprávneného príjemcu, týkajúcu sa oznamovania zmeny údajov uvedených v § 19 ods. 4 písm. g), a to pre osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 10. V § 26a ods. 9 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov (t.j. zmenu údajov uvedených v § 26a ods. 2 písm. d)). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 11. V § 29 ods. 10 navrhujeme vypustiť povinnosť splnomocnenca pre zásielkový obchod oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 15 ods. 4 písm. h). Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 12. V § 29 ods. 10 navrhujeme vypustiť povinnosť splnomocnenca pre zásielkový obchod oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 29 ods. 7 písm. d), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 13. V § 29 ods. 10 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 29 ods. 7 písm. e)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre splnomocnencov pre zásielkový obchod, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 14. V § 41 ods. 1 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť osoby, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 41 ods. 1, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 15. V § 49 ods. 6 navrhujeme vypustiť povinnosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 49 ods. 2 písm. d), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 16. V § 49 ods. 6 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 49 ods. 2 písm. e)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre splnomocnencov pre zásielkový obchod, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 17. V § 49 ods. 6 navrhujeme vypustiť povinnosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 49 ods. 3 písm. e). Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 18. V § 52 ods. 6 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť dovozcu spotrebiteľského balenia súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 52 ods. 1 písm. a) prvého bodu, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 19. V § 52 ods. 6 navrhujeme vypustiť povinnosť dovozcu spotrebiteľského balenia oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 52 ods. 1 písm. e), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 20. V § 52 ods. 6 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 52 ods. 2 písm. b)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre dovozcov spotrebiteľského balenia, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 21. V § 52 ods. 6 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 52 ods. 3 písm. f), a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 22. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 54 ods. 3, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 23. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme vypustiť povinnosť oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 54 ods. 4 písm. b), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 24. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 54 ods. 4 písm. c)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 25. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 54 ods. 5 písm. d), a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 26. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 54 ods. 3, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 27. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme vypustiť povinnosť oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 54 ods. 10, t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 28. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 54 ods. 10) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 29. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 54 ods. 10, a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 30. V § 66 ods. 7 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 66 ods. 3 písm. a), a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 31. V § 66 ods. 7 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 66 ods. 5 písm. c)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 32. V § 9 ods. 10 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť užívateľského podniku súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. a), a to pre užívateľský podnik, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 33. V § 9 ods. 10 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť užívateľského podniku súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. a), a to pre užívateľský podnik, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Podnety k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. V § 67 ods. 9 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnickej osoby v prípade, ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 písm. b) bod 1. obchodné meno, bod 2. sídlo, bod 3. identifikačné číslo organizácie t.j. identifikačné údaje, ktoré sa zapisujú do obchodného registra Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, aby oznamovala tieto skutočnosti daňovému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Predbežná informácia) Dňa 14. 10. 2020 bol v rámci predbežnej informácie predložený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a teda rozšíriť okruh skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci preukazovať formou predkladania výpisov a potvrdení v listinnej podobe, keďže si tieto skutočnosti orgány verejnej moci môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup. V rámci tzv. tretej vlny znižovania byrokracie si teda dovoľujeme zaslať nasledovné podnety, ktoré taktiež jednoznačne prispejú k odbremeneniu od povinností predkladania listinných potvrdení a prispejú k zlepšeniu podnikateľské prostredia. Predmetné podnety sú navrhované najmä na základe vyhodnotenia medzirezortných pripomienkových konaní k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja (LP/2020/291) a návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (LP/2020/296), na základe ktorých Ministerstvo financií SR prisľúbilo, že odbremenenie od administratívnych povinností vyplývajúcich zo zákona č. 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, bude riešené v rámci návrhu zákona. Zároveň si okrem podnetov k vyššie uvedeným zákonom, ktoré boli predmetom rozporových konaní dovoľujeme predložiť aj podnet k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podnety navrhujeme zapracovať v rámci predbežnej informácie, aby mohli byť už predmetom následných pripomienkových konaní nasledujúcich po predbežnej informácii. Klub 500 si dovoľuje predostrieť nasledovné iniciatívne návrhy: Iniciatívne návrhy k zákonu č. 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja 1. Žiadame vypustiť v § 11 ods. 7 písm. e) oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb, a to pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 2. Oznámenie povinnosti uvedenej v § 11 ods. 8 písm. f) žiadame zrušiť v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.)O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 3. Oznámenie povinnosti uvedenej v § 11 ods. 8 písm. f) žiadame zrušiť v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.)O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 4. V § 21 ods. 6 žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 21 ods. 2 písm. d), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov prevádzkovateľa daňového skladu sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 5. V § 21 ods. 6 žiadame vypustiť slová „a odseku 4 písm. g)“. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 6. V § 25 ods. 14 žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 25 ods. 3 písm. c), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov oprávneného príjemcu - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 7. V § 25 ods. 14 žiadame vypustiť slová „a odseku 4 písm. f)“. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže oprávnených príjemcov. Uvedenú povinnosť oznamovania žiadame vypustiť v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.).V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 8. V § 25a ods. 10 žiadame vypustiť slová „podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,“ Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť v súvislosti so zmenou identifikačných údajov v zmysle § 25a ods. 5 písm. a) v spojení s § 25a ods. 10, a to pre žiadateľa ktorý má sídlo na daňovom území. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 9. Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 25b ods. 3 písm. d) Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb podľa § 25b ods. 3 písm. d), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 10. Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb stanovenú v § 25b ods. 15 písm. e) spojenú s § 25b ods. 6 písm. e) Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb stanovenú v § 25b ods. 15 písm. e) spojenú s § 25b ods. 6 písm. e), tzn. pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 11. V § 19a ods. 3 žiadame vypustiť slová „podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,“. Odôvodnenie: Vypustením navrhovaných slov v § 19a ods. 3 žiadame zrušiť povinnosť výrobcu biogénnej látky oznamovať colnému úradu každú zmenu údajov podľa §19a ods. 1 písm. a), t.j. každú zmenu identifikačných údajov výrobcu biogénnej látky. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 12. V § 25b ods. 14 písm. g) žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť stanovenú v § 25b ods. 3 písm. a), a to pre distribútora, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 13. V § 25b ods. 15 písm. e) žiadame vypustiť oznamovaciu povinnosť predajcu pohonných hmôt stanovenú v § 25b ods. 6 písm. a) súvisiacu s oznamovaním zmeny identifikačných údajov predajcu pohonných hmôt, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 14. V § 25b ods. 18 písm. d) žiadame vypustiť slová „podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a“ Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť uvedenú v § 25b ods. 18 písm. d) súvisiacu s oznamovaním zmien identifikačných údajov spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 16 písm. a), ktorý má sídlo na daňovom území. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. Iniciatívne návrhy k zákonu č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 1. V § 15 ods. 7 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov podľa § 15 ods. 2 písm. e). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 2. V § 15 ods. 7 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 15 ods. 2 písm. f)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov daňového skladu, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 3. V § 15 ods. 7 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť údajov podľa § 15 ods. 4 písm. h), a to pre osoby ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 4. V § 15a ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľov daňového skladu na výrobu výživových doplnkov pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov (§ 15a ods. 3 písm. f)). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 5. V § 15a ods. 14 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 15a ods. 3 písm. g)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov daňového skladu, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 6. V § 15a ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 15a ods. 4 písm. g), a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 7. V § 19 ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov (t.j. zmenu údajov uvedených v § 19 ods. 3 písm. e)). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 8. V § 19 ods. 14 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 19 ods. 3 písm. f)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov daňového skladu, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 9. V § 19 ods. 14 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť oprávneného príjemcu, týkajúcu sa oznamovania zmeny údajov uvedených v § 19 ods. 4 písm. g), a to pre osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 10. V § 26a ods. 9 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb pri každej zmene údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov (t.j. zmenu údajov uvedených v § 26a ods. 2 písm. d)). Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 11. V § 29 ods. 10 navrhujeme vypustiť povinnosť splnomocnenca pre zásielkový obchod oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 15 ods. 4 písm. h). Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 12. V § 29 ods. 10 navrhujeme vypustiť povinnosť splnomocnenca pre zásielkový obchod oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 29 ods. 7 písm. d), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 13. V § 29 ods. 10 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 29 ods. 7 písm. e)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre splnomocnencov pre zásielkový obchod, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 14. V § 41 ods. 1 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť osoby, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 41 ods. 1, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 15. V § 49 ods. 6 navrhujeme vypustiť povinnosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 49 ods. 2 písm. d), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 16. V § 49 ods. 6 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 49 ods. 2 písm. e)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre splnomocnencov pre zásielkový obchod, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 17. V § 49 ods. 6 navrhujeme vypustiť povinnosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 49 ods. 3 písm. e). Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 18. V § 52 ods. 6 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť dovozcu spotrebiteľského balenia súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 52 ods. 1 písm. a) prvého bodu, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 19. V § 52 ods. 6 navrhujeme vypustiť povinnosť dovozcu spotrebiteľského balenia oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 52 ods. 1 písm. e), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 20. V § 52 ods. 6 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 52 ods. 2 písm. b)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž pre dovozcov spotrebiteľského balenia, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 21. V § 52 ods. 6 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 52 ods. 3 písm. f), a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 22. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 54 ods. 3, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 23. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme vypustiť povinnosť oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 54 ods. 4 písm. b), t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 24. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 54 ods. 4 písm. c)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 25. V § 54 ods. 6 písm. d) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 54 ods. 5 písm. d), a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 26. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 54 ods. 3, a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 27. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme vypustiť povinnosť oznamovať colnému úradu zmenu údajov podľa § 54 ods. 10, t.j. údajov potrebných na vyžiadane výpisu z registra trestov. Na druhej strane navrhujeme ponechať oznamovaciu povinnosť údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov len v prípade, že nastane výmena členov riadiacich orgánov. Odôvodnenie: Zmena údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa - právnickej osoby sa zapisuje do obchodného registra a uvedené informácie môže colný úrad získať v rámci informačných systémov verejnej správy cez register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Rovnako štát zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z registra trestov, pretože v súlade s ust. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) si orgány štátnej správy vedia zistiť tieto údaje o právnickej osobe. Považujeme za nadbytočné administratívne zaťaženie, že právnické osoby budú musieť oznamovať každú zmenu, či už súvisiacu s identifikačnými údajmi spoločnosti, alebo zmeny súvisiace s výmenou členov riadiacich orgánov. Rovnako považujeme za nadbytočnú administratívnu záťaž aby členovia riadiacich orgánov oznamovali každú zmenu, ktorá u nich nastane. Jednou z príloh k žiadosti o vydanie povolenia sú aj údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov členov riadiacich orgánov. Colný úrad má informácie, kto sú aktuálne členovia riadiacich orgánov a všetky zmeny, ktoré u nich nastanú (zmena priezviska, OP a i.) sú v zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zachytené v registri obyvateľov SR, do ktorého majú prístup orgány štátnej správy, čiže aj colný úrad. 28. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 54 ods. 10) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 29. V § 54 ods. 14 písm. a) navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť každej zmeny údajov uvedených v § 54 ods. 10, a to v prípade osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov. Informácie o vyhlásení konkurzu ako aj začatí reštrukturalizácie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie ako aj dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, sú informácie, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie (§ 113 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.). V nadväznosti na úpravy Obchodného zákonníka, ktorých účinnosť nastáva 01.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. Okrem toho, že orgány štátnej správy vidia zápis likvidátora a zápis zmeny názvu spoločnosti v obchodnom registri, spoločnosť zverejňuje informácie o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. V prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie považujeme za zbytočné zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, s oznamovacou povinnosťou predmetnej skutočnosti. 30. V § 66 ods. 7 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 66 ods. 3 písm. a), a to v prípade osoby, ktorá má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 31. V § 66 ods. 7 navrhujeme zmeniť frekvenciu oznamovania zmien údajov v zozname majetkovo prepojených a personálne prepojených osobách so žiadateľom (podľa § 66 ods. 5 písm. c)) na 1 x ročne, prípadne zmeniť lehotu na 60 dní (30 dní podľa zákona o správe dani + 30 dní na spracovanie). Odôvodnenie: Uvedená povinnosť predstavuje neúmerne zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá je navyše v navrhovanej 15-dňovej lehote prakticky nesplniteľná. Subjekty, ktoré majú rozsiahlu vlastnícku štruktúru alebo časť vlastníckej štruktúry v zahraničí, sa často o takejto zmene dozvedajú oneskorene, rozhodne nie v čase, keď sa táto zmena deje. Navyše, zmena v zozname prepojených osôb môže nastať aj z dôvodu personálnej alebo majetkovej zmeny u niektorej z prepojených osôb, v dôsledku ktorej táto osoba prestane byť prepojenou vo vzťahu k prevádzkovateľovi daňového skladu. Tieto osoby nemajú voči prevádzkovateľovi daňového skladu žiadnu oznamovaciu povinnosť a vzhľadom na celkový rozsah zoznam prepojených subjektov nie je v možnostiach prevádzkovateľov daňového skladu tieto skutočnosti priebežne preverovať a počas celého roka viesť neustále aktuálny zoznam prepojených subjektov a akékoľvek zmeny ešte aj priebežne oznamovať colnému úradu. Navrhujeme preto buď predĺženie tejto lehoty na 60 dní (t.j. lehota zhodná s lehotou na oznamovanie zmien konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo nastavenie frekvencie oznamovania zmien na 1x ročne vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 32. V § 9 ods. 10 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť užívateľského podniku súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. a), a to pre užívateľský podnik, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. 33. V § 9 ods. 10 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť užívateľského podniku súvisiacu s oznamovaním každej zmeny identifikačných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. a), a to pre užívateľský podnik, ktorý má sídlo na daňovom území. Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, ktorá má sídlo na daňovom území, aby oznamovala tieto skutočnosti colnému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Iniciatívne návrhy k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. V § 67 ods. 9 navrhujeme vypustiť oznamovaciu povinnosť právnickej osoby v prípade, ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 písm. b) bod 1. obchodné meno, bod 2. sídlo, bod 3. identifikačné číslo organizácie t.j. identifikačné údaje, ktoré sa zapisujú do obchodného registra Odôvodnenie: Štát zrušil povinnosť právnickým osobám predkladať listinné výpisy z obchodného registra, pretože orgány štátnej správy si vedia tieto údaje zistiť. V prípade, že spoločnosť zmenila identifikačné údaje, považujeme za neodôvodnene zbytočné byrokratické a administratívne zaťažovanie spoločnosti, aby oznamovala tieto skutočnosti daňovému úradu. Uvedený legislatívny návrh je zároveň aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, konkrétne so záväzkami uvedenými v kapitole „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA - ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE“. V rámci tejto kapitoly sa vláda SR zaviazala, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých. Zároveň vláda deklarovala, že v nadväznosti na množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, a preto ich zjednoduší a zníži ich počet. Zároveň sa vláda SR zaviazala, že odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie a zároveň, že podstatne zníži regulačnú záťaž podnikania. Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude uplatňovať agendu lepšej regulácie a v neposlednom rade sa zaviazala, že zavedie povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Navrhujeme predkladateľovi doplniť v rámci tretej vlny znižovania byrokracie aj upustenie od povinnosti predkladať listinné potvrdenie: - výpis z registra trestov právnickej osoby Takéto potvrdenie sa vyžaduje napr. pri verejnom obstarávaní, pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľa podľa zákona č. 61/2015 Z. z. a pod. Odoslaná Detail