PI/2020/221 Návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) Pri výkone pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme vysledovali v oblasti dôchodkového poistenia tieto problémy ľudí so zdravotným postihnutím,na riešenie ktorých si dovoľujeme upozorniť: 1. prehodnotenie výšky a vyrovnanie invalidných dôchodkov z mladosti, ktoré boli priznané a boli veľmi nízke, 2. priznávanie aspoň pomernej časti invalidného dôchodku v prípadoch, ak osobám, ktoré sú uznané za invalidné, chýba niekoľko dní, týždňov, mesiacov na splnenie podmienky potrebnej doby dôchodkového poistenia. Navrhujeme aby bol zákon doplnený o inštitút odstránenia tvrdosti zákona. Vzhľadom na možné problémy v aplikačnej praxi navrhujeme, aby príslušné ustanovenia tohto zákona boli upravené tak, aby poistenec – žiadateľ o invalidný dôchodok, ktorý bol uznaný za invalidného a nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, mal nárok na invalidný dôchodok v pomernej sume k získaným rokom dôchodkového poistenia. Podľa súčasného zákona o sociálnom poistení poistenec pre získanie invalidného dôchodku musí splniť dve podmienky – musí byť uznaný za invalidného a musí získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (v závislosti od veku poistenca). V prípade, že poistencovi chýba do potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia čo i len jeden deň, invalidný dôchodok mu nie je priznaný. Najčastejšie ide o prípady, keď žiadateľmi o invalidný dôchodok sú pacienti s onkologickým ochorením alebo so zdravotným postihnutím, ktorí majú len málo príležitostí získať zamestnanie, a teda aj potrebný čas poistenia. Často pochádzajú z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Takýto právny stav vnímame ako veľkú sociálnu nespravodlivosť, pretože pre niekoľko chýbajúcich dní dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok, poistenec príde nielen o invalidný dôchodok, ale zároveň ich partneri a deti môžu prísť o nárok na pozostalostné dôchodky, teda vdovské, vdovecké či sirotské dôchodky. Súčasnú právnu úpravu sociálneho poistenia bez možnosti odstránenia tvrdosti zákona považujem za úpravu v rozpore s článkom 39 Ústavy Slovenskej republiky a článkom 28 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa uvedeného článku Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Mnou navrhovaná úprava by zabezpečila naplnenie ústavného práva občanov na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. 3. rovnako ako v prípade nadpriemerne zarábajúcich občanov, ktorým sa pred rokom 2004 pri výpočte sumy starobného dôchodku zákonnou úpravou znižoval priemerný zárobok, z ktorého sa vypočítala suma starobného dôchodku, sa postupovalo pred rokom 2004 i pri stanovení sumy invalidného dôchodku nadpriemerne zarábajúcich občanov. Títo občania sa cítia rovnako poškodení ako poberatelia starobného dôchodku, tiež dosahovali vo viacerých prípadoch nadpriemerné príjmy. Odoslaná Detail
APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) K Čl. 2 odrážka 9: V odrážke č. 9 je uvedené, že „osobitný systém dôchodkového zabezpečenia sa umožňuje pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, ozbrojených príslušníkov Finančnej správy, profesionálnych vojakov a vojakov mimoriadnej služby,“. Navrhujme, aby sa táto skutočnosť definovala tak, že sa tento spôsob dôchodkového zabezpečenia zachováva (nie iba umožňuje) a naďalej bude garantovaný tak ako je to vyjadrené v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024, časť GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA („zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov“ a ďalej aj „Vláda SR bude garantovať..... stabilizáciu existujúceho systému sociálneho zabezpečenia policajtov .....“). Odoslaná Detail
APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) K Čl. 2 odrážka 3 a 7: V odrážke č. 3 je uvedené , že „Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok“, ale v odrážke č. 7 sa uvádza, že „vstup do starobného dôchodkového sporenia je povinný s možnosťou výstupu v stanovenej lehote,“. Navrhujeme, aby takéto sporenie na dôchodok bolo dobrovoľné. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu ako celku - všeobecne: Ústava Slovenskej republiky zakotvuje prednosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách (zmlúv, ktoré Slovenská republika ratifikovala a vyhlásila predpísaným spôsobom) pred vnútroštátnou právnou úpravou. Ide napr. o zmluvy Európskej sociálnej charty a dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktorých predmetom je stanovenie a napĺňanie minimálnych požiadaviek v určitých oblastiach sociálneho zabezpečenia. Vo vzťahu k starobnému dôchodku je to Dohovor č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, ktorý zakotvuje minimálny náhradový pomer tohto starobného dôchodku vo výške 45% voči príjmom, ktoré dosahoval jednotlivec pred dovŕšením dôchodkového veku. Jednou z podmienok je získanie minimálneho obdobia a to v rozsahu minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby boli všetky zásady a ciele nielen v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ale aj s medzinárodnými zmluvami a dohovormi. Odoslaná Detail
APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) K Čl. 2 odrážka 11 a 12: Tieto zásady vecného zamerania uvedené v Čl. 2. si protirečia. Napr. nie je zrejmé či bude plne zaručená (garantovaná) povinná percentuálna valorizácia dôchodkov nakoľko sa definuje aj mimoriadna percentuálna valorizácia (uplatňovanie solidarity t. j. rozsahu príjmu započítateľného na účely výmery dôchodku, vrátane ich príjmových rozdielov založených poberaným starobným dôchodkom pri poskytovaní a poistno-matematických možností v pohľadu dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému) a majú byť stanovené aj korekčné mechanizmy v prípade vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti verejných financií (toto riziko sa v budúcnosti predpokladá). Navrhujeme, aby bola povinná percentuálna valorizácia dôchodkov z I. piliera garantovaná bez možnosti otvoreného či skrytého obmedzovania a najmenej na ustanovenej miere rastu životných nákladov. Odoslaná Detail
APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) K Čl. 2 odrážka 17: V odrážke č. 17 je uvedené ustanovenie nároku na dvanásť dôchodkov ročne z priebežne financovaného dôchodkového systému. Vzhľadom na vývoj v spoločnosti a v súčasnosti prijímaný zákon o 13. dôchodku navrhujeme, aby bol nárok nie iba na dvanásť, ale na trinásť dôchodkov ročne. Odoslaná Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Cieľom predkladaného návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme je ukotviť základné princípy pre všetky piliere dôchodkového systému a vytvoriť tak predpoklady pre jeho dlhodobú stabilitu. Preto by sa mal dôchodkový systém na Slovenku začať vnímať v zaužívanom európskom zmysle a podpora dobrovoľného sporenia na dôchodok by sa mala vzťahovať aj na tretí pilier dôchodkového systému, teda iné formy zabezpečenia príjmu v dôchodkovom veku, ako napr. životné poistenie. Zaužívané systémy ostatných európskych krajín sú obvykle založené na troch základných pilieroch: I. pilier: je všeobecne povinný a vypláca sa z neho doživotný dôchodok, pričom zahŕňa: a. štátny (priebežný) systém (na Slovensku označovaný ako I. pilier), z ktorého sa vyplácajú dôchodky dnešným dôchodcom z príspevkov dnešných pracujúcich, s prísľubom, že keď dosiahnu dôchodkový vek, budú im vyplácané dôchodky z peňazí budúcich pracujúcich, a b. štátom organizovaný systém súkromných dôchodkových fondov (na Slovensku označovaný ako II. Pilier) realizovaný prostredníctvom DSS, ktoré vyplácajú dôchodky iba z peňazí, ktoré si dôchodca nasporil počas aktívneho života (first pillar bis). II. pilier: tzv. occupational pensions , regulované IORP smernicou - je povinný, alebo čiastočne povinný – vypláca sa z neho tiež doživotný dôchodok (defined benefit, alebo defined contribution scheme), pričom ide o: o penzijné schémy organizované štátom v spolupráci so zamestnávateľmi, s individuálnymi účtami, na ktorých sa akumuluje kapitál, z ktorého bude konkrétnej osobe vyplácaný v budúcnosti dôchodok, ktoré riadi špeciálna spoločnosť povolená štátom (na Slovensku DDS). o penzijné schémy organizované priamo zamestnávateľom, na základe regulácie štátu a s jeho povolením. Schému riadi buď priamo zamestnávateľ, alebo jej manažment outsourcuje na súkromného správcu (asset management). III. pilier: výlučne súkromný a dobrovoľný systém a vypláca sa z neho buď doživotný, alebo dočasný dôchodok, v rámci ktorého si obyvatelia sporia prostredníctvom rôznych produktov: o životné poistenie, o podielové fondy, o individuálne investovanie do cenných papierov, o iné súkromné penzijné schémy. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že výplata nasporeného kapitálu „na ruku“ je ojedinelá, resp. povolená skôr iba čiastočne, prípadne pod určitou sankciou. Pretože jedinou formou vyplácania dôchodkov, ktorá poskytuje ochranu pred rizikom dlhovekosti, sú doživotné dôchodky. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Nesúhlasíme s alternatívnym riešením uvedeným v návrhu zásad ústavného zákona, ktoré sú uvedené v predbežnej informácii, v bode 2., v treťom odseku, v šestnástej odrážke: “a alternatívne ustanovenie minimálneho obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré bolo zaplatené poistné s prípadnou úpravou minimálnej dĺžky odpracovaných rokov na základe strednej dĺžky života ako podmienky nároku na odchod do dôchodku“ a navrhujeme vypustiť túto alternatívnu textáciu z návrhu zásad ústavného zákona. Odôvodnenie: Uvedené alternatívne riešenie by podľa nášho názoru viedlo k rozdeleniu poistencov do dvoch kategórii podľa toho, či získali obdobie dôchodkového poistenia z dôvodu vlastnej ekonomickej aktivity (zamestnanci, SZČO) alebo naopak, či získali obdobie dôchodkového poistenia ako poistenci štátu (rodičia, ktorí vychovali deti, opatrovatelia, osobní asistenti), alebo v rokoch pred rokom 2004 podľa vtedy platných predpisov (ktoré nie je možné retroaktívne zrušiť, ani nepriamo) za dobu štúdia, základnej vojenskej služby, dobu evidencie na úrade práce a pod. Možno dôvodne pochybovať, či by takéto ustanovenie bolo v súlade s ústavným princípom rovnosti - ak by sa rôznym spôsobom získané obdobia dôchodkového poistenia rôzne posudzovali pri posúdení nároku na dôchodok . Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Navrhujeme, aby v rámci návrhu zásad ústavného zákona, ktoré sú uvedené v predbežnej informácii, v bode 2., v treťom odseku bola vypustená zásada v štrnástej odrážke: „ustanovenie rodičovského bonusu vo výške odvodu do rezervného fondu solidarity na rodičov poberajúcich starobný dôchodok z priebežne financovaného dôchodkového systému (rodinná medzigeneračná solidarita),“. Odôvodnenie: Zavedenie rodičovského bonusu by mohlo viesť k ďalšej príčine vzniku deficitu dôchodkového systému, respektíve by nutne viedlo k zníženiu výšky dôchodkov nezanedbateľnej skupiny dôchodcov, ktorí by na rodičovský bonus nemali nárok (napríklad preto, lebo ich deti pracujú v iných členských štátoch EÚ). Podporu rodín je vhodné riešiť napríklad priznaním vyššieho osobného mzdového bodu za obdobie výchovy dieťaťa. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Navrhujeme, aby v rámci návrhu zásad ústavného zákona, ktoré sú uvedené v predbežnej informácii, v bode 2., v treťom odseku, predkladateľ materiálu upravil navrhované znenie zásady v jedenástej odrážke: „zavedenie povinnej percentuálnej valorizácie dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému na ustanovenej miere rastu životných nákladov“ nasledovne „zavedenie povinnej percentuálnej valorizácie dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému najmenej na ustanovenej miere rastu životných nákladov,“. Odôvodnenie: K navrhovanému uvádzame, že valorizácia už priznaných dôchodkov musí byť najmenej vo výške rastu životných nákladov v záujme zachovania životnej úrovne dôchodcov. Slovo "najmenej" je vhodné zdôrazniť, pretože ústavný zákon by mal garantovať, že valorizácia pod túto úroveň nebude "obyčajným" zákonom možná. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Navrhujeme, aby v rámci návrhu zásad ústavného zákona, ktoré sú uvedené v predbežnej informácii, v bode 2., v treťom odseku, predkladateľ materiálu upravil navrhované znenie zásady v tretej odrážke: „štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok“ nasledovne „štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok najmä daňovými zvýhodneniami“. Odôvodnenie: K navrhovanej zmene uvádzame, že považujeme za vhodné, aby ústavný zákon skonkretizoval podporu štátu, a to aj z toho dôvodu, aby daňové zvýhodnenia dobrovoľného sporenia uvedené v zákone o dani z príjmov boli čo najmasívnejšie. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Medzi zásady dôchodkového systému uvedené v predbežnej informácii navrhujeme doplnenie nového bodu s nasledovnými znením: „- stanovenie najvyššej prípustnej sadzby odvodov na starobné poistenie,“. Odôvodnenie: Sme názoru, že ústavný zákon by mal ustanovovať najvyššiu prípustnú sadzbu odvodov na starobné poistenie, a to napríklad maximálnym možným percentom z celkovej ceny práce. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Medzi zásady dôchodkového systému uvedené v predbežnej informácii navrhujeme doplnenie nového bodu s nasledovnými znením: „- stanovenie primeranej miery náhrady predošlého príjmu v záujme udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému.“. Odôvodnenie: Miera náhrady (v zákone o sociálnom poistení veličina dôchodková hodnota) by mala byť nastavená tak, aby v súčinnosti s úpravami dôchodkového veku bol priebežne financovaný dôchodkový systém udržateľný. Odoslaná Detail