PI/2020/181 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) V záujme rozvoja poľnohospodárstva požadujeme rozšírenie základných cieľov pripravovanej právnej úpravy o predĺženie lehôt technickej kontroly pre vozidlá používané v poľnohospodárstve, a to zmenou ust. § 47 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. tak, aby vozidlo kategórie T a R podliehalo pravidelnej technickej kontrole v lehote šiestich rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách. Zmena bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v sektore pôdohospodárstva vo forme zníženia nákladov spojených s prevádzkou týchto vozidiel, v dôsledku čoho možno očakávať aj priaznivý vplyv na poľnohospodársku výrobu na Slovensku. Odoslaná Detail