PI/2020/180 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“) predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom používaním vozidla na podnikanie sa rozumie (a) skutočné používanie vozidla na podnikanie, (b) účtovanie o vozidle, (c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii, (d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo (e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e) Zákona. V praxi sa ako problematické javí ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) Zákona, podľa ktorého používaním vozidla na podnikanie sa rozumie i samotné účtovanie o vozidle. Pojmom „účtovanie“ sa rozumie nielen účtovná evidencia vozidla spojená s jeho účtovným odpisovaním, ale i účtovanie o vozidle ako tovare (ak je určené na ďalší predaj a nie na jeho využívanie účtovnou jednotkou) alebo ako o materiály (ak je vozidlo následne rozobraté a použité na súčiastky). Uvedená definícia tak zasahuje i prípady keď účtovná jednotka (napríklad autobazár) síce o vozidle účtuje (ako o tovare alebo ako o materiály), avšak toto vozidlo na podnikanie reálne nepoužíva a ani vozidlo účtovne neodpisuje. S ohľadom na uvedené navrhujeme ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) Zákona upraviť tak, aby znelo: „b) o vozidle účtuje ako o majetku 12a), s výnimkou ak o vozidle účtuje ako o materiály alebo ako o tovare,“ pričom odkaz 12a) by bol odkazom na ustanovenie § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Predkladateľ materiálu v predbežnej informácií okrem iného uvádza, že pri vozidlách kategórie L (motorky a štvorkolky) a M1 (osobné vozidlá) sa navrhuje zvýšenie sadzieb dane s dôrazom na luxusný segment. Z predbežnej informácie už ďalej nie je zrejmé, ktoré kritérium/iá budú zohľadňované pri zaraďovaní vozidla do kategórie „luxusných vozidiel“ (ako napr. výkon, obstarávacia cena, prípadne iné). Z nášho pohľadu sa jedná o veľmi podstatnú informáciu, bez ktorej sa v tomto štádiu nevieme k pripravovanému materiálu kvalifikovane vyjadriť. Z toho dôvodu by sme uvítali, ak by predkladateľ návrhu zákona v rámci tohto štádia legislatívneho procesu, resp. pred začatím riadneho pripomienkového konania, vykonal konzultácie k tomuto predpisu za účelom bližšieho prediskutovania pripravovaných zmien. Odoslaná Detail