PI/2020/174 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Dovoľujme sa vyjadriť k predbežnej informácii pripravovaného právneho predpisu nasledovne: 1. Navrhujeme vypustiť povinnosť zdravotnej poisťovne povinne uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti výdajňami zdravotníckych pomôcok, ktoré majú povolenie na výrobu individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru. Odôvodnenie: Zdravotné poisťovne sú povinné vynakladať prostriedky verejného zdravotného poistenia pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti efektívne. V segmente individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru nie je právnym predpisom určená maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zhotovovanú na mieru. Preto je dôvodné a efektívne, aby zdravotná poisťovňa uzatvárala zmluvy s tými výdajňami, s ktorými dospeje k vzájomnému konsenzu vo veci určenia ceny zdravotníckej pomôcky zhotovenej na mieru. 2. Navrhujeme vykonať revíziu katalógu kategorizovaných liekov a vypustiť podmienku úhrady lieku len po predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne pri tých liekoch, kde táto podmienka už nie je dôvodná. Odôvodnenie: Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti 3) (ďalej len "ambulantná starostlivosť") alebo lekárenskej starostlivosti 4) zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktoré sú predpísané a použité v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname. Odoslaná Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K bodu 2 predbežnej informácie: Na konci textu žiadame pripojiť ďalší odsek v znení "- reagovať na požiadavky a avizované aplikačné problémy praxe." K bodu 3 predbežnej informácie: Na konci textu navrhujeme doplniť ďalšiu vetu v znení "Aplikačná prax týkajúca sa verejného zdravotného poistenia poukázala tiež na ďalšie iné odborné aplikačné problémy, ktoré významne ovplyvňujú funkčnosť zdravotníckeho systému a je potrebné ich čo najskôr riešiť." K bodu 4 predbežnej informácie: Za prvú vetu navrhujeme vložiť druhú vetu v znení "Pri tvorbe návrhu zákona budú použité aj podnety a návrhy, ktoré v období posledných rokov obdržalo MZ SR najmä od stavovských organizácií v zdravotníctve a zatiaľ ich do zákonov nezapracovalo. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov poskytla v období posledných približne 10 a viac rokov MZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhom zákonov týkajúcich sa financovania zdravotnej starostlivosti a jej organizácie, ale aj pri iných príležitostiach množstvo zozbieraných podnetov odborníkov z praxe, ktoré boli v rámci nasledujúcich rokovaní k návrhom zákonov opakovane vyhodnocované ako "nad rámec" návrhu zákona. Keďže predkladateľ týmto vlastne síce potvrdil odbornú legitimitu požiadaviek, ale riešenia potrebné pre zdravotníckych pracovníkov na uľahčenie ich aplikačnej praxe pri používaní týchto zákonov zatiaľ nerealizoval, uvedené pripomienky smerujú k zabezpečeniu zapracovania aj riešenia aplikačných problémov praxe do návrhov zákonov a iných dokumentov legislatívnej a nelegislatívnej povahy pripravovaných MZ SR, ktoré už sa medzitým stali urgentnými podstatne ovplyvňujúcimi fungovanie zdravotníckeho systému a to počínajúc týmto návrhom právneho predpisu. Odoslaná Detail