PI/2020/167 Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Návrhy, ktoré by mali byť súčasťou pripravovaného zákona, ktorý predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 1. Jasné vymedzenie a jasná definícia, čo je ekologické vozidlo a v nadväznosti na to, presné vymedzenie ekologických vozidiel v jednotlivých kategóriách ľahkých a ťažkých vozidiel a v súvislosti s ich pohonom a motorom, v členení: autobusy, osobné vozidlá, frézy, traktory, nákladné vozidlá. 2. Stanovenie spôsobu vysporiadania sa s nejasnosťou uvedenou v smernici EP a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, a to: na jednej strane smernica v č. 3 ods. 1, písm. c) uvádza:, že táto smernica sa uplatňuje len na zmluvy, pri ktorých sa výzva na súťaž zaslala po 2. auguste 2021, alebo v prípadoch, ak výzva na súťaž nie je plánovaná, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľský subjekt začal postup obstarávania po uvedenom dátume a na druhej strane v čl. 5, uvádza, že Členské štáty zabezpečia, aby sa pri obstarávaní vozidiel a služieb dodržali minimálne cieľové hodnoty obstarávania pre ekologické ľahké úžitkové vozidlá a ekologické ťažké úžitkové vozidlá uvedené v prílohe tejto smernice, s tým, že tieto uvedené cieľové hodnoty sú minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel na celkovom počte vozidiel cestnej dopravy zahrnutých do súhrnu všetkých zmlúv uvedených v článku 3 uzavretých od 2. augusta 2031 do 31 12. 2025, pre prvé referenčné obdobie, a od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030 pre druhé referenčné obdobie. V rámci tejto nejasnosti je potrebné si tiež uvedomiť, že verejné obstarávania na dopravcov prevádzkujúcich služby vo verejnom záujme väčšina samosprávnych krajov už zverejnila, alebo v blízkej dobe tak urobí a začne súťažiť a do súťaže si už stanoví podmienky pre kategórie autobusov, ktoré v najbližšom období nebude meniť, z toho dôvodu samosprávne kraje nevedia napĺňať percentuálne podiely ekologických vozidiel stanovené v prílohe smernice, uvedené v Tabuľke 3. 3. Stanovenie spôsobu vysporiadania sa so znením uvedeným v Prílohe, v Tabuľke 3, v poznámke (*), a to: „Polovica minimálnej cieľovej hodnoty podielu ekologických autobusov musí byť splnená prostredníctvom obstarávania autobusov s nulovými emisiami... „ Túto podmienku nie sú schopné samosprávne kraje v rámci prevádzkovania prímestskej autobusovej doprave splniť. Navyše pri uvažovaní ekologických vozidiel s nulovými emisiami je potrebné zobrať do úvahy, že tieto vozidlá majú vyššiu hmotnosť a z toho dôvodu si vyžadujú vyššiu únosnosť ciest a mostných objektov. Môže sa stať, že niektorými mostnými objektmi s obmedzenou zaťažiteľnosťou, v rámci cestnej siete po cestách I., II. a III. triedy, po ktorých primárne jazdia, ani nebudú môcť prejsť. 4. Stanovenie spôsobu dobudovania infraštruktúry potrebnej pre ekologické vozidlá, a to obzvlášť pre ekologické vozidlá s nulovými emisiami, a to najmä v prípade prímestskej autobusovej dopravy, kde sú spoje a linky vedené na oveľa väčšie vzdialenosti ako v mestskej doprave. 5. Stanovenie spôsobu získania finančných zdrojov, a to na vozidlá aj na infraštruktúru, pričom na túto skutočnosť je potrebné pamätať najmä teraz v čase prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027. Rovnako je potrebné pre čerpanie grandov z európskych zdrojov stanoviť také podmienky a takých oprávnených prijímateľov pomoci, aby boli splniteľné. Preto je potrebné zohľadniť súčasný stav, a to v koho vlastníctve sú vozidlá a potrebná infraštruktúra a ako je na tom verejná správa z hľadiska vlastníctva pozemkov a stavebných procesov. Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Nákladovo efektívnu implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy a splnenie cieľov, ktoré z nej Slovenskej republiky vyplývajú, umožní znenie zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktoré: 1. Vytvorí možnosti pre spoločné obstarávania, najmä prostredníctvom dohôd o spoločných nákupoch viacerých obstarávateľov spolu s nastavením financovania prostredníctvom verejných zdrojov (fondy EÚ), ktoré budú obstarávateľov motivovať využívať spoločné obstarávanie (v prípade nevyužívania spoločného obstarávania na dobrovoľnej báze navrhujeme zvážiť zavedenia centralizovaného obstarávania jedným subjektom pre celé Slovensko). 2. Jasne stanoví, že povinnosti obstarávania ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy vo verejnej osobnej doprave sa vzťahujú na mestskú hromadnú dopravu (nie prímestskú). 3. Jednoznačne stanoví, že nízko emisným vozidlom je aj trolejbus (čo umožňuje recitál 18 úvodných ustanovení smernice), ktorého cena je nižšia ako cena elektrického autobusu, čo umožní efektívne využívanie verejných zdrojov. 4. Zavedie povinnosť obstarávania podľa tohto zákona na všetky obstarávania (nadlimitné aj podlimitné) a zavedie dohľad štátu nad plánovaním jednotlivých zákaziek a uplatňovaním kvót - uplatňovanie kvót vyhodnocovať za celé obdobie (a celé Slovensko) a nie na každú jednotlivú zákazku, čo umožní lepšie plánovanie obstarávaní a ich rozloženie v čase. 5. Jednoznačne stanoví, že v prípade rámcových zmlúv uzavretých pred účinnosťou zákona, bude potrebná úprava zmluvy tak, aby vystavené objednávky boli už v súlade s cieľmi zákona (čo zabráni uzatváraniu špekulatívnych rámcových zmlúv na dlhšie obdobie pred účinnosťou zákona). Odoslaná Detail