PI/2020/166 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií SR z ... 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) K § 37 ods. 11 Postupov účtovania. Navrhujeme upraviť znenie druhej vety ustanovenia § 37 ods. 11 Postupov účtovania (PÚ) nasledovne: „Pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, sa účtuje goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupnickej účtovnej jednotke, okrem zlúčenia podľa § 26 ods. 7. Záporný goodwill sa účtuje v prospech účtu 015 – Goodwill. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technické spresnenie/opravu druhej vety § 37 ods. 11 PÚ. Použitie predložky „medzi“ by malo vyjadrovať vzťah medzi dvoma alebo viacerými skutočnosťami V aktuálnom znení druhej vety predmetného ustanovenia sa nachádza spojka „a“ medzi slovami „majetku“ a „záväzkov“, ale uvedená spojka nemá gramatický vzťah k predložke „medzi“. Ak by tento vzťah mala, veta by mala znieť: „[…] medzi reálnou hodnotou […] a záväzkami“. Konštrukcia „medzi reálnou hodnotou […] a záväzkov“ nemá jasný gramatický zmysel. Z gramatického hľadiska by mala existovať „skutočnosť 2“, ktorá má byť porovnávaná voči „skutočnosti 1“ (pozn.: skutočnosťou 1 je v danom ustanovení „reálna hodnota podielu....“), a teda dávať význam slovu „rozdiel“ v predmetnej vete. Touto „skutočnosťou 2“ by mala byť hodnota vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupnickej účtovnej jednotke. Odoslaná Detail