PI/2020/158 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.