PI/2020/154 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pre mladých farmárov je prístup k pôde prioritou, preto je potrebné aby po zápise projektu pozemkových úprav sa ukončili všetky pôvodné nájomné zmluvy . Odôvodnenie: Po pozemkových úpravách sa zmení predmet zmluvy , číslo parcely, výmera parcely, lokalita , preto sme názoru že sa musí zmeniť aj nájomná zmluva. Znenie § 14 ods. 8 navrhujeme nasledovne: Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. Odoslaná Detail