PI/2020/141 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) V nadväznosti na pripravovaný návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín navrhujeme okrem úpravy a aktualizácie zoznamu zdravotných výkonov vykonať aj revíziu katalógu prípadových paušálov a pripočítateľných položiek v DRG. Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Je potrebné, aby vyhláška obsahovala aj popis procesov, podľa akého kľúča sa nové výkony zaraďujú do DRG-relevantných a DRG - nerelevantných skupín a tiež, aký význam, resp. váha im bude priradená v rámci následnej zmeny v Definičnej príručke. Odôvodnenie: uvedené procesy sú dôležité pre určenie zaradenia hospitalizačného prípadu do DRG a určenie ich relatívnej váhy. Odoslaná Detail