PI/2020/128 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 1: Údaje ktoré získava ŠUSR sú od daňových poplatníkov a získané za peniaze daňových poplatníkov. Prevažná časť údajov sa zhoduje s tými, ktoré daňové subjekty povinne zverejňujú (účtovné závierky, výročné správy) a nie sú tajné. Nie je dôvod, aby údaje získané takýmto spôsobom boli: • Úradom interpretované ako tajné a dali sa získať len v agregovanej podobe, • Dali sa získať len za odplatu – štát obchoduje s údajmi, ktoré mu boli zverené, pričom tieto by mali byť verejne dostupné. Návrh: narábať s údajmi získanými v rámci štatistického zisťovania ako s verejnými (Open data) Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 2: Na portáli ŠUSR sa dajú vyhľadať dôležité údaje vypovedajúce o parametroch ekonomiky, jednotlivých odvetví a podobne. Tieto údaje sú zverejňované vo forme indexov a nie je možné sa dopátrať k absolútnym hodnotám, resp. k referenčnej hodnote, z ktorej indexy vychádzajú. Návrh: zverejňovať základné ekonomické údaje (DATA Cube) aj v absolútnych hodnotách Odoslaná Detail