PI/2020/116 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Navrhujeme doplniť do žiadosti a do systému hodnotenia ako jedno zo základných kritérií naplňovanie princípu prístupu a mobility v podobe odstraňovania bariér a rozšírenie prístupnosti pre osoby s obmedzenou mobilitou a orientáciou vo všetkych ohľadoch a rozsahoch postihnutia s bonitáciou hodnotenia.s výraznou bodovou hodnotou ohodnotenia. Odoslaná Detail