PI/2019/78 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka k PI/2019/78 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: Upozorňujem na rozpor s pripravovanou novelou PI/2019/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou chce Ministerstvo zdravotníctva SR o.i. zabrániť neočkovaným resp. čiastočne očkovaným deťom, aby mohli navštevovať materské školy. Jedným z dôvodov tohto návrhu je začlenenie detí z marginalizovaných komunít do školského systému. No na druhej strane sa v súčinnosti s pripravovaným návrhom (zabrániť neočkovaným deťom prijatie do MŠ) priamo podporuje vznik a vytváranie nových segregácií, a to neočkovaných detí. Návrhy sú z tohto dôvodu diskriminačné a teda protiústavné. Ďalej sa vôbec neráta s deťmi tých rodičov, ktorí sa prisťahujú z krajín, kde je očkovanie legálne dobrovoľné (napr. UK, DE, AU, a ďalšie). Ak také dieťa bude musieť nastúpiť do povinnej predškolskej dochádzky (a zároveň rodič nebude môcť nechať dieťa v individuálnom vzdelávaní), bude nútené absolvovať všetky povinné očkovania naraz podľa očkovacieho kalendára. Takéto náhle zaočkovanie plným počtom vakcín v krátkom čase je z hľadiska zdravia dieťaťa vyslovene rizikové až hazardné. To isté hrozí v podstate každému dieťaťu, ktoré nebolo doposiaľ očkované z akýchkoľvek dôvodov. Tento nátlak dvoch protichodných zákonov hraničí s násilím a je v rozpore s viacerými bodmi Svetového kódexu detských práv, ako aj Medzinárodným dohovorom o právach dieťaťa. Údajným dôvodom navrhovaného vylúčenia neočkovaných detí z predškolskej dochádzky je šírenie osýpok v rokoch 2018 a 2019. Nakoľko podobné epidémie osýpok s omnoho vyšším počtom ochorení sa v SR vyskytli aj v rokoch 1997 (620 nakazených) a 1998 (530 nakazených) pri konštantnom maximálnom zaočkovaní obyvateľstva (konkrétne 99%), je zrejmé, že týmto opatrením absolútne nie je možné dosiahnuť protiepidemickú prevenciu. Ďalej sa pritom neberú v úvahu dôležité fakty a zistenia posledných mesiacov samotného Úradu verejného zdravotníctva, ktoré priamo poukazujú na to, že dospelí sú rizikovými a potenciálnymi prenášačmi ochorení (voči ktorým sa očkuje) v rovnakej miere ako neočkované deti. Deje sa to z dôvodu úplného vyvanutia imunity a protilátok z vakcín. Segregácia neočkovaných detí z materských škôl je teda bezpredmetné. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka k PI/2019/78 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: Upozorňujem na rozpor s pripravovanou novelou PI/2019/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou chce Ministerstvo zdravotníctva SR o.i. zabrániť neočkovaným resp. čiastočne očkovaným deťom, aby mohli navštevovať materské školy. Jedným z dôvodov tohto návrhu je začlenenie detí z marginalizovaných komunít do školského systému. No na druhej strane sa v súčinnosti s pripravovaným návrhom (zabrániť neočkovaným deťom prijatie do MŠ) priamo podporuje vznik a vytváranie nových segregácií, a to neočkovaných detí. Návrhy sú z tohto dôvodu diskriminačné a teda protiústavné. Ďalej sa vôbec neráta s deťmi tých rodičov, ktorí sa prisťahujú z krajín, kde je očkovanie legálne dobrovoľné (napr. UK, DE, AU, a ďalšie). Ak také dieťa bude musieť nastúpiť do povinnej predškolskej dochádzky (a zároveň rodič nebude môcť nechať dieťa v individuálnom vzdelávaní), bude nútené absolvovať všetky povinné očkovania naraz podľa očkovacieho kalendára. Takéto náhle zaočkovanie plným počtom vakcín v krátkom čase je z hľadiska zdravia dieťaťa vyslovene rizikové až hazardné. To isté hrozí v podstate každému dieťaťu, ktoré nebolo doposiaľ očkované z akýchkoľvek dôvodov. Tento nátlak dvoch protichodných zákonov hraničí s násilím a je v rozpore s viacerými bodmi Svetového kódexu detských práv, ako aj Medzinárodným dohovorom o právach dieťaťa. Údajným dôvodom navrhovaného vylúčenia neočkovaných detí z predškolskej dochádzky je šírenie osýpok v rokoch 2018 a 2019. Nakoľko podobné epidémie osýpok s omnoho vyšším počtom ochorení sa v SR vyskytli aj v rokoch 1997 (620 nakazených) a 1998 (530 nakazených) pri konštantnom maximálnom zaočkovaní obyvateľstva (konkrétne 99%), je zrejmé, že týmto opatrením absolútne nie je možné dosiahnuť protiepidemickú prevenciu. Ďalej sa pritom neberú v úvahu dôležité fakty a zistenia posledných mesiacov samotného Úradu verejného zdravotníctva, ktoré priamo poukazujú na to, že dospelí sú rizikovými a potenciálnymi prenášačmi ochorení (voči ktorým sa očkuje) v rovnakej miere ako neočkované deti. Deje sa to z dôvodu úplného vyvanutia imunity a protilátok z vakcín. Segregácia neočkovaných detí z materských škôl je teda bezpredmetné. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Dovoľujem si Vás upozorniť na niekoľko nezrovnalostí. Týkajú sa pripravovanej novely PI/2019/79 Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou chce Ministerstvo zdravotníctva SR o.i. segregovať neočkované resp. čiastočne očkované deti, aby nemohli navštevovať materské školy. Tento návrh MZ SR je diskriminačný a v prvom rade je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. V článku 42 Ústavy SR je uvedené „Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.“ Návrh Ministerstva zdravotníctva SR však je v priamom rozpore aj s Plnením akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. júna 2018. Upozorňujem na rozpor Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s plnením akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. Júna 2018, ktorý je do praxe zavádzaný v návrhu novely zákona č. 245/2008 (PI/2019/78) Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Podľa môjho názoru materská škola nedokáže deti zo sociálne slabého prostredia dostatočne pripraviť na vstup do základnej školy. Pedagógovia z MŠ nie sú dostatočne motivovaní, aby u týchto detí dokázali odstrániť aspoň väčšinu ich zlozvykov, jazykovo ich pripraviť, socializovať, atď. Je to dané tým, že po ročnom pobyte v MŠ deti odchádzajú do ZŠ a pedagógovia z MŠ sa s nimi už nestretnú. Pedagógovia ZŠ v nultom ročníku sú dostatočne motivovaní, pretože ak si deti nepripravia pre vstup do 1. triedy, budú sa s ich nedostatkami naďalej trápiť. Preto deti zo sociálne slabého prostredia by mali miesto do predškolského ročníka materskej školy nastúpiť do 0 ročníka základnej školy. Inak sa prevratné výsledky nedostavia a pedagógovia miesto detí pripravených pre 1. ročník ZŠ budú odstraňovať a naprávať to, čo v poslednom ročníku MŠ pedagógovia neurobili. Mám vlastnúskúsenosť - dieťa nám dali v predškolskom ročníku MŠ do zmiešanej triedy - v jednej skupine boli deti od troch do šiestich rokov a potom tá príprava tých 5-6 ročných tiež tak vyzerala - až na výnimky sa hlavne hrali. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Podľa môjho názoru materská škola nedokáže deti zo sociálne slabého prostredia dostatočne pripraviť na vstup do základnej školy. Pedagógovia z MŠ nie sú dostatočne motivovaní, aby u týchto detí dokázali odstrániť aspoň väčšinu ich zlozvykov, jazykovo ich pripraviť, socializovať, atď. Je to dané tým, že po ročnom pobyte v MŠ deti odchádzajú do ZŠ a pedagógovia z MŠ sa s nimi už nestretnú. Pedagógovia ZŠ v nultom ročníku sú dostatočne motivovaní, pretože ak si deti nepripravia pre vstup do 1. triedy, budú sa s ich nedostatkami naďalej trápiť. Preto deti zo sociálne slabého prostredia by mali miesto do predškolského ročníka materskej školy nastúpiť do 0 ročníka základnej školy. Inak sa prevratné výsledky nedostavia a pedagógovia miesto detí pripravených pre 1. ročník ZŠ budú odstraňovať a naprávať to, čo v poslednom ročníku MŠ pedagógovia neurobili. Mám vlastnúskúsenosť - dieťa nám dali v predškolskom ročníku MŠ do zmiešanej triedy - v jednej skupine boli deti od troch do šiestich rokov a potom tá príprava tých 5-6 ročných tiež tak vyzerala - až na výnimky sa hlavne hrali. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Návrh v pripravovanej novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 1. Aktuálny stav V zmysle § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky maloletou alebo mladistvou osobou. Výkonu uvedenej povinnosti by mali predchádzať úkony smerujúce k zisteniu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky, tieto však nemajú oporu v súčasnej legislatíve. Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci nedisponujú oprávnením robiť skúšky maloletým alebo mladistvým osobám na alkohol alebo iné návykové látky, čo by mohlo byť v súčasnosti podmienené jedine súhlasom ich zákonného zástupcu. V zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sú maloleté a mladistvé osoby povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo na prítomnosť iných návykových látok, avšak v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. je na uvedené vyšetrenie oprávnený vyzvať policajný orgán. 2. Praktické problémy Aktuálny právny stav momentálne rieši iba extrémne situácie a to, že žiak príde do školy v stave, ktorý ho ohrozuje (privolanie záchrannej služby), alebo v agresívnom stave (privolanie policajnej zložky). Školy, alebo školské zariadenia v rámci prevencie pred sociálno-patologickým javmi, akým je aj užívanie alkoholu alebo návykových látok u žiakov, v prípade podozrenia nemajú účinnú moc skontrolovať u žiakov požitie alkoholu alebo iných návykových látok a volať policajné zložky pri každom podozrení nie je z praktického hľadiska najlepšie východisko. 3. Návrh právnej úpravy a) Návrh do školského zákona (245/2008 Z. z.): V § 144 ods. 4 doplniť písm. ch), ktoré by znelo: „ch) podrobiť sa skúške na alkohol alebo návykové látky vykonanej zamestnancami školy v prípade podozrenia, že je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.“ V § 152 doplniť písm. f), ktoré by znelo: „f) oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonať skúšku u dieťaťa alebo žiaka na alkohol a návykové látky v prípade podozrenia, že je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.“ b) Návrh do zákona o školskej samospráve (596/2003): Úprava § 5 ods. 10 na nasledovné znenie: „(10) Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť zákonnému zástupcovi a obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.“ 4. Cieľ predloženého návrhu Cieľom predloženého návrhu je oprávniť školy a školské zariadenia k vykonaniu skúšok na požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok u žiakov bez súhlasu zákonného zástupcu. Účelom návrhu nie je šikanovanie žiakov prostredníctvom dragerov a drogtesterov, ale v prípade podozrenia z požitia alkoholu alebo návykoch látok mať praktickú možnosť zistiť daný problém, aplikovať ustanovenia školského poriadku a riešiť daný problém so zákonným zástupcom bez prítomnosti polície. 5. Otvorené otázky súvisiace s návrhom Ako postupovať v prípade, že sa podozrenie na požitie alkoholu alebo návykových látok u žiaka potvrdí? Môže ostať na vyučovacom procese? Čo v prípade, keď vedenie školy, alebo školského zariadenia nevie kontaktovať zákonného zástupcu? Ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku na návykové látky u žiaka, ktorý sa má zúčastniť praktického vyučovania? Odoslaná Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) V bode „2. Základné ciele právnej úpravy“ predbežnej informácie navrhujeme doplniť ďalšie ciele v nasledovnom znení: „Cieľom tohto návrhu zákona bude aj umožnenie ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (najmä logopédi, psychológovia a liečební pedagógovia) v systéme ďalšieho a sústavného vzdelávania poskytovaného v rezorte zdravotníctva a započítanie kreditov za takto absolvované vzdelávanie do systému ich kontinuálneho vzdelávania v rezorte školstva (zák. č. 317/2009 Z. z.). Odôvodnenie: Na rokovaní zástupcov MŠVVaŠ SR a Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov 22.8.2018 k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý bol v tom čase v medzirezortnom pripomienkovom konaní, boli na MŠVVaŠ SR na základe pripomienok SKIZP spoločne formulované konkrétne ustanovenia o započítaní ďalšieho vzdelávania liečebných pedagógov, logopédov a psychológov, ktorí sú zamestnancami organizácií rezortu školstva a ktorí ďalšie vzdelávanie absolvujú v rezorte zdravotníctva do ich kontinuálneho vzdelávania v rezorte školstva. Rezort zdravotníctva na Slovensku disponuje prepracovaným systémom ďalšieho vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov založenom na pevných základoch 60 ročnej histórie prípravy špecialistov pre preventívno-liečebnú starostlivosť o pacientov. V tomto systéme sa vzdelávajú nielen zdravotnícki pracovníci rezortu zdravotníctva, ale aj rezortu obrany, vnútra a spravodlivosti. V období posledných 10 rokov sa v ňom dosť významne rozvinula aj odborná báza pre poskytovanie kvalitného ďalšieho vzdelávania určeného pre liečebných pedagógov, logopédov a psychológov, ktorá je zatiaľ prístupná len liečebným pedagógom, logopédom a psychológom pracujúcim v rezorte zdravotníctva. Nie je ani personálny ani materiálno-technický predpoklad, že by sa rovnako kvalitné ako je rozvinuté v rezorte zdravotníctva pre nich mohlo duplicitne vybudovať niekde inde. Napríklad liečební pedagógovia pracujúci v rezorte školstva (materské školy, základné školy, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, pedagogicko-psychologické poradne, diagnostické centrá a pod.), v sociálnych zariadeniach (domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, denné stacionáre, doliečovacie zariadenia) spravidla odvádzajú kvalitnú prácu a vykonávajú aj špecializované činnosti na základe samostatného sebavzdelávania, ale vzdelávanie v rezorte zdravotníctva, ktoré pre nich nie je dostupné, im chýba. Rozdelenie profesijného pôsobenia bariérami rezortizmu škodí samotnému odboru, lebo sa narušuje komunikačný priestor pre tvorbu teórií a výmenu skúseností. V konečnom dôsledku na tom tratí pacient alebo klient, pretože klienti sú tí istí – či už sú v nemocnici, alebo v škole, v liečebni, alebo v sociálnom zariadení. Rovnaké sú aj úlohy, ktoré vo vzťahu k nim liečebný pedagóg plní, preto sú potrebné poznatky z rezortu zdravotníctva. Podobne je to aj v povolaniach logopéd a psychológ. V návrhu zákona bude ďalej upravené, že počas celej školskej dochádzky zahŕňa výchova žiakov materských a základných škôl a študentov stredných škôl povinnú výchovu a vzdelávanie v novom vyučovacom predmete výchova k zdraviu, ktorý na týchto školách vyučujú absolventi vysokoškolského študijného programu verejné zdravotníctvo, prípadne sestry, liečební pedagógovia, psychológovia a podobne. Odôvodnenie: Ukazovatele zdravia obyvateľstva dostupné v oficiálnych štatistikách (predčasná úmrtnosť, zvýšená chorobnosť na kardiovaskulárne, onkologické, metabolické, dýchacie a iné ochorenia - pri niektorých diagnózach je SR na popredných miestach nielen v Európe ale aj na celom svete poukazujú na to, že výchova k zdravému životnému štýlu je nedostatočná, je nízka kvalita života a z toho vyplývajúce aj nízke dožitie v dobrom zdraví v SR o 10-15 rokov nižšie v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi, iné výskumy – týkajúce sa well-being poukazujú na slabú mieru vnímania a prežívania šťastia nielen u dospelých ale aj u detí na školách v porovnaní s ostatnými krajinami). Tieto ukazovatele poukazujú na skutočnosť, že témy týkajúce sa ochrany a podpory zdravia a starostlivosti o vlastné zdravie integrované do ostatných vyučovacích predmetov nepostačujú na podstatnú zmenu v uvedomení a správaní obyvateľstva a je potrebné zintenzívniť výchovu k zdravému spôsobu života od najútlejšieho veku vedenú kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi pre v konečnom dôsledku v strednodobom a dlhodobom horizonte dosahované lepšie ukazovatele zdravia. Rezort zdravotníctva disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných absolventov odboru verejné zdravotníctvo, ktorí by mohli tento predmet obligatórne na školách celoplošne na Slovensku vyučovať, prípadne ho môžu fakultatívne v prípade záujmu vyučovať aj reprezentanti ďalších zdravotníckych povolaní, ako sú sestry, liečební pedagógovia a podobne. V prípade vstupu do vysokoškolského zákona v súvislosti so školským zákonom sa bude tiež novelizovať zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v súvislosti s úpravou týkajúcou sa prípravy na výkon práce v zdravotníctve. Prírodovedeckým, technickým, matematicko-fyzikálnym, filozofickým prípadne ďalším fakultám by sa malo umožniť poskytnutie akreditovaného modulu štúdia orientovaného na „zdravotnícke minimum“, teda akúsi prípravu na výkon práce v zdravotníctve už počas vysokoškolského štúdia, aby absolventi v prípade predpokladu zamestnania sa v rezorte zdravotníctva (laboratóriá zdravotníckych zariadení, úradov verejného zdravotníctva, úradu pre dohľad a podobne) prichádzali do praxe už pripravení na zdravotnícke prostredie a s potrebným dokladom. Odôvodnenie: Zjednodušenie prístupu na trh práce. Vysoké školy sú pripravené takýto modul/program, ktorého výsledkom by bol doklad o absolvovaní prípravy vypracovať a poskytnúť.“ Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ppripomienka k PI/2019/78 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Upozorňujem na pripravovanú novelu PI/2019/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou chce Ministerstvo zdravotníctva SR o.i. zabrániť neočkovaným resp. čiastočne očkovaným deťom (bez lekársky potvrdených kontraindikácii), aby mohli navštevovať materské školy. Návrhy Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) idú priamo proti Plneniu akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. júna 2018. Návrh MZ SR je diskriminačný, chce časť detí segregovať a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. V článku 42 Ústavy SR je uvedené „Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.“ Upozorňujem tiež na to, že Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelania (OSN, 1960). Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Chcem upozorniť, že navrhovaná novela bude v kolizií s novelizáciou zákona č. 355/2007 (PI/2019/79), ktorá chce zabrániť neočkovaným deťom v prijatí do materských škôl. Ak bude posledný rok predškolskej dochádzky povinný a zároveň budú mať neočkované deti zamedzené vstup do štátnych či súkromných materských škôl v tomto prípravnom ročníku, dôjde pravdepodobne k porušeniu článku 42 Ústavy Slovenskej republiky, hlavne bodov 1 a 2. Každý občan Slovenskej republiky má predsa právo na vzdelanie. Tieto dve novelizácie budú z môjho pohľadu pre rodičova materské školy zmätočné, a pre deti a rodičov navyše aj silne diskriminačné, a ako som spomínala vyššie, pravdepodobne aj protiústavné. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. chce upozorniť, že ciele tejto novelizácie, menovite plnenie akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. Júna 2018, sú ohrozené návrhom novelizácie zákona č. 355/2007 (PI/2019/79) ktoré chce zabrániť neočkovaným deťom v prijatí do materských škôl. Skupiny obyvateľstva, ktoré sú najdôležitejšími cieľmi pre inklúziu, majú zároveň najnižšiu zaočkovanosť. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podávala proti novele zákona 355/2007 nasledovné pripomienky 1. Odstránenie sankcií Súhlasíme s odstránením priamej finančnej sankcie za odmietnutie očkovania, a to z dôvodov: - rešpektovania dôstojnosti človeka a jeho telesnej integrity v súlade s požiadavkou na ochranu základných ľudských práv a slobôd. - doteraz platný spôsob riešenia v priestupkovom konaní považujeme za nezákonný. Podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch, § 2 (1), "Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone,..." Z toho vyplýva, že odmietnutie očkovania by mohlo byť priestupkom iba v prípade, že by "ohrozovalo záujem spoločnosti". Jediný relevantný záujem spoločnosti je v tomto prípade zabrániť šíreniu ochorenia. Väčšina povinných vakcín aplikovaných podľa súčasnej očkovacej schémy však nemá preukázanú takúto schopnosť. Najlepším príkladom je povinné očkovanie proti tetanu, ktorý ani nie je prenosný z človeka na človeka. Naopak, máme zaznamenané množstvo prípadov postvakcinačného zhoršenia zdravotného stavu detí, čo nie je záujmom spoločnosti. 2. Diskriminácia Návrh odoprieť dieťaťu dochádzku do materských škôl z dôvodu neabsolvovania povinných očkovaní je koncepčne zlý a diskriminujúci z viacerých dôvodov: Základný predpoklad návrhu je, že (z rozhodnutia rodičov) neočkované deti v materskej škole nejakým spôsobom zdravotne ohrozujú ostatné deti, najmä deti neočkovateľné zo zdravotných dôvodov, a to zrejme viac než všetky ostatné osoby s ktorými sa dieťa stretáva. Považujeme ho za vedecky nedokázaný a žiadame ministerstvo, aby zverejnilo analýzy z ktorých vychádzalo. Okrem toho, podľa ministerky zdravotníctva, prijaté bude dieťa: • „ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára • alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne • alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu". • Ministerstvo zároveň počíta s tým, že medzi očkovanými deťmi sa budú nachádzať aj také deti, ktoré nemajú merateľné hladiny protilátok (zlyhanie vakcíny). Nie je ich vôbec málo. Sú tu teda 3 skupiny detí, ktoré sú na tom z epidemiologického hľadiska rovnako (vnímavé voči ochoreniu), ale z dochádzky do materských škôl majú byť vylúčené len deti, ktorých rodičia odmietli ich očkovanie. Rodičia pochybujú o epidemiologickom význame takéhoto jednostranného opatrenia a vnímajú ho ako formu ekonomického a sociálneho nátlaku a diskriminácie. 3. Rozpor so zámermi ministerstva školstva Návrh je v priamom rozpore s Plnením akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. Júna 2018, ktorý je do praxe zavádzaný napr. v návrhu novely zákona č. 245/2008 (PI/2019/78). 4. Chýba vymedzenie Ministerstvo predkladá návrh s tým cieľom, aby „Deti v predškolských zariadeniach… boli efektívnejšie chránené pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu“. Podmienkou prijatia dieťaťa má byť preto „podrobenie povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára..." Takéto vymedzenie ide vysoko nad rámec zamýšľaného cieľa. Pre ochranu pred zavlečením ochorenia je relevantné len také očkovanie, ktoré má preukázateľnú schopnosť zabrániť šíreniu ochorenia. Nie je dôvod vyžadovať také vakcíny, ktoré nemajú túto schopnosť (viz. príloha). Ministerstvo zdravotníctva by malo tieto fakty jasne deklarovať a koncepčne pomenovať ochorenia, u ktorých považuje očkovanie za účinný nástroj prevencie ich šírenia, a u ktorých iba za nástroj ochrany osobného zdravia. Žiadne opatrenia by potom nemali ísť nad rámec tejto koncepcie. Táto požiadavka je v súlade s Ústavou SR čl.13 (4): „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ Navyše, ministerstvo berie do úvahy len ochorenia preventabilné očkovaním v rozsahu povinného očkovacieho kalendára. Žiadame ministerstvo, aby začalo vyhodnocovať zdravie detí v plnom rozsahu a porovnávať celkovú chorobnosť očkovaných a neočkovaných detí. 5. Systémové problémy Návrh je neúplný, pretože neadresuje dlhodobé problémy, ktoré sprevádzajú systém očkovania. Napriek formálnej povinnosti, slovenská pediatria ešte stále nie je v stave rozpoznávať vedľajšie účinky očkovania, hlásiť ich, predchádzať im a efektívne pomáhať deťom postihnutým postvakcinačnými následkami. Za takto postihnuté deti nepreberá zodpovednosť ani štát a neexistuje mechanizmus, ktorý by odškodňoval postihnuté rodiny. Celé bremeno zodpovednosti za dieťa poškodené očkovaním stále leží na pleciach rodiča. Vyzývame ministerstvo, aby sa zaoberalo týmito problémami. Malá pozornosť sa venuje celkovému zdraviu detí ktoré je v zlom stave, a prirodzeným spôsobom jeho podpory, napr. otužovaním, zdravou stravou, dostatkom pohybu, elimináciou elektrosmogu; v materských a základných školách masívne pribúdajú prístupové body Wifi, hoci nie sú nevyhnutné k technickému zabezpečeniu výučby. Naopak, slovenskí odborníci upozorňujú na ťažkosti s pozornosťou detí súvisiacu s používaním mobilov v škole a vznik závislosti od používania bezdrôtovej siete. Problematiku je potrebné skúmať aj vo svetle nových výskumných prác ktoré poukazujú na riziká trvalého vystavenia elektromagnetickému žiareniu, obzvlášť u detí. Podľa našich informácií, Francúzsko pristúpilo až k zákazu sietí Wifi na školách v súlade s odporúčaním Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 2013. Očakávame, kedy a ako sa ministerstvo postaví k tejto problematike. Všetky pripomienky považujeme za zásadné. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. IČO: 42126835 Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk Príloha - očkovanie a šírenie ochorenia • Podľa aktuálneho stavu vedeckého poznania, šíreniu ochorenia nedokáže účinne zabrániť vakcína proti tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu (acelulárna vakcína) a detskej obrne (inaktivovaná vakcína). Tieto vakcíny boli navrhnuté a slúžia len na zníženie rizika vážneho priebehu ochorenia u očkovaného človeka. Očkovaný človek prenáša ochorenia tak ako neočkovaný (s výnimkou tetanu, ktorý sa ani neprenáša z človeka na človeka). • Vakcína proti vírusovej hepatitíde B by principiálne mohla brániť šíreniu ochorenia, avšak spôsob prenosu - sexuálnym stykom a krvou - sa, dúfajme, materských škôl netýka. Dieťa sa môže nakaziť pri pôrode od infikovanej matky, toto riziko eliminuje zavedený a dlhodobo úspešný predpôrodný skríning. Iné cesty prenosu na dieťa sú raritné. • Existujú indície, že šírenie ochorenia by mohla znižovať vakcína proti Hemofilovým invazívnym ochoreniam spôsobeným typom B, avšak je určená len na ochranu najmenších detí a jej účinnosť u významnej časti detí vyvanie už pred vekom nástupu do materskej školy, takže jej vyžadovanie nie je rozumne zdôvodniteľné. • Vakcína proti pneumokokom pravdepodobne znižuje šírenie ochorenia, avšak je zameraná len proti 10 resp. 13 sérotypom z cca 100 známych, a v očkovanej populácii sa veľmi rýchlo uplatňujú také sérotypy, ktoré vakcína nezachytáva. Jej prínos pre "kolektívnu imunitu materskej školy" je sporný aj z toho dôvodu, že účinok pomerne rýchlo slabne. • Živé vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole by mohli mať do istej miery schopnosť predchádzať šíreniu ochorenia, samozrejme za predpokladu, že vakcína viedla u toho-ktorého dieťaťa k predpokladanej imunitnej odpovedi. • Účinnosť vakcín treba obozretne posudzovať, najmä vo svetle aktuálnych epidémií, kde na Slovensku v roku 2018 až 81 % chorých na osýpky bolo očkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny, spomedzi tých, ktorí mohli byť očkovaní z hľadiska veku a kontraindikácií. Podobne dopadli aj epidémie mumpsu. Odoslaná Detail