PI/2019/72 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky) Navrhujeme v § 2 písm. c) a d) nahradiť slovo „silno“ za „veľmi“. písm. e) doplniť „je“ podstatnou úpravou streliva „je“ laborovanie streliva ... to sa týka aj ostatných písmen v tomto paragrafe, kde chýba sloveso, resp. v j) „sú“. V § 4 v odst. (1) a) nahradiť slová „výmetná náplň“ za „prachová náplň“. Toto je potrebné zmeniť v celom texte. Bolo by vhodné spresniť kategórie strelných zbraní, t. j.: strelné zbrane rozdeľujeme na – mechanické - hlavňové: - plynové, - palné. Všetky zbrane, ktoré používajú prachovú náplň, voláme palné zbrane, preto odporúčame premenovať strelné zbrane na palné zbrane ( § 4, ods. (1), písm. a) ), 1. brokové strelné zbrane na „brokové palné zbrane“ 2. krátka guľová strelná zbraň na „krátka guľová palná zbraň“ a pod. v celom texte. V ods. (3) je uvedená kategória k) mechanická strelná zbraň alebo strela do mechanickej strelnej zbrane. Bolo by potrebne mechanické strelné zbrane vymedziť už v odseku (1) s ich vymenovaním. V odstavci (1) a) v bode 12. nahradiť existujúci text nasledovne: signálna palná zbraň, z ktorej vystreľovaná strela obsahuje pyrotechnické zmesi na efekt, v bode 15. nahradiť existujúci text nasledovne: expanzná strelná zbraň na granule, ktorej nábojka obsahuje prachovú náplň a granule, (2) a) v bode 4. nahradiť existujúci text nasledovne: strela s obsahom pyrotechnických zmesí na efekt, b) v bode 2. nahradiť existujúci text nasledovne: nábojka na vystrelenie narkotizačnej strely, c) v bode 3. nahradiť existujúci text nasledovne: nábojka na vystrelenie signálnej strely, g) nahradiť existujúci text nasledovne: prachová náplň, ktorá je komponentom streliva samostatne sprístupňovaná na trhu, ktorou je. 3. nahradiť existujúci text nasledovne: zápalková zmes, h) 3. nahradiť existujúci text nasledovne: pyrotechnická náplň na efekt, najmä pyrotechnická tableta alebo pyrotechnické puzdro, (3) h) nahradiť existujúci text nasledovne: výstrelný systém pyrotechnického výrobku i) v tomto bode i v celom texte nahradiť slovo „zloží“ správnym slovom „zmesí“ 2. označenie „Max 1050 bar“ nahradiť „Max 105 MPa“ a podobne údaj 1320 bar nahradiť údajom 132 MPa. V Prílohe č. 1 A. V bode 2.1 d) nahradiť Ra „Ra“. (lebo Ra je značka pre označovanie radov dĺžkových rozmerov). V bode 2.3 a) odstrániť duplicitné slovo nabíjaná a slovo „zásobovacieho“ nahradiť slovom „podávacieho“ V písmene e) slovo „vady“ nahradiť slovom „chyby“ V bode 2.4 slovo „vadu“ nahradiť slovom „poruchu“. V bode B. 2.1 nahradiť (± 1 oC) „(±1 oC)“ a (± 5 %) „(±5 %)“. V Prílohe č. 5 V bode 8.2 b) 4. nahradiť Ra - „Ra“. e) 6. slovo „spúšťacieho“ nahradiť slovom „spúšťového“. V bode 8.3 nahradiť slovo vadu „nedostatok“. V bode 9.2 slovné spojenie „vade strelnej zbrane“ nahradiť slovným spojením „poruche strelnej zbrane“ a slovné spojenie „ vada nábojnice“ nahradiť slovným spojením „chyba nábojnice“ . V bode 10.1 d) nahradiť Pmax - „pmax“ (parametre sa označujú šikmo a veľké P znamená, že sa jedná o výkon a nie o tlak). V celom texte navrhujeme odstrániť vyššie uvedené nedostatky. Taktiež všetky paragrafy zrejme neplatia pre všetky kategórie strelných zbraní, jedná sa najmä o strelné zbrane mechanické, a preto navrhujeme namiesto strelných zbraní používať výraz palné zbrane, pokiaľ by to nezahrňovalo i zbrane plynové. Odoslaná Detail