PI/2019/46 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách umiestňovania a používania dopravných značiek.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K predbežnej informácii o príprave vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách umiestňovania a používania dopravných značiek predkladá NROZP nasledovné podnety: 1. Inými dopravnými zariadeniami podľa prílohy Vyhl. Č. 9/2009 Z.z. (viď jej Tretia časť, čl. 16 a jej Piata časť, čl. 26) sú Varovný pás Z 8b a Signálny pás Z 8c. Navrhujeme, aby sa pri chodníkoch pre peších, na ktorých sú tieto dopravné zariadenia použité, umiestňovala dopravná značka „zákaz státia“. Ide o pripomienku zásadnú Odôvodnenie: Podľa § 25 ods. 1 písm. q) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku s výnimkou prípadu podľa § 52 ods. 2 - ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Často sa ale stretávame v praxi s prípadmi, že pri využití výnimky podľa ustanovenia § 52 ods. 2 vozidlá pri parkovaní na chodníkoch stoja na varovných a signálnych pásoch (úplne alebo čiastočne ich zakrývajú), čím tieto dopravné zariadenia strácajú svoj zmysel, pretože osoby nevidiace, pre ktoré sú predovšetkým určené, ich nemôžu pri svojom samostatnom pohybe využiť. Obdobne to platí i pre umelé vodiace línie, ktoré doposiaľ vo vyhláške nie sú uvedené. Navrhujeme preto, aby sa pri chodníkoch, na ktorých sa nachádzajú uvedené dopravné zariadenia, umiestňovala značka „Zákaz státia“, čim by sa dosiahlo, aby na týchto chodníkoch neparkovali vozidlá a umiestnené varovné a signálne pásy a vodiace línie neboli ani z časti zakryté parkujúcimi vozidlami. Pokiaľ by bolo potrebné doplniť ustanovenia § 25 alebo § 52 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke o ustanovenia riešiace uvedený problém, veríme, že tak ministerstvo vnútra urobí, nakoľko novela tohto zákona je síce už po ukončení oficiálneho MPK, ale zatiaľ nebola predložená na rokovanie vlády SR. 2. Navrhujeme, aby sa zakázalo umiestňovanie zvislých dopravných značiek na chodníkoch s výnimkou ich umiestnenia vo vzdialenosti maximálne 200 mm od jedného alebo druhého okraja chodníka. Ide o pripomienku zásadnú Odôvodnenie: Podľa súčasných pravidiel sa umiestňovanie zvislých dopravných značiek riadi ich vzdialenosťou od okraja vozovky. Výsledkom je, že ak pri dodržaní týchto pravidiel vyjde umiestnenie zvislej dopravnej značky doprostred chodníka, nemá príslušný orgán vôbec zábrany zvislú dopravnú značku doprostred chodníka umiestniť a vôbec neuvažuje nad iným riešením umiestnenia dopravnej značky, napr. na vodorovnú konštrukciu nad chodníkom. Z chodníka sa tak stáva slalomová dráha, čím sa sťažuje pohyb nielen chodcom so zrakovými problémami, ale vo večerných a nočných hodinách všetkým. Vypracoval: Ing. Bc. Milan Měchura V Partizánskom, 12. 3. 2019 Odoslaná Detail