PI/2019/32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ANRTS (Asociácia nezávislých rozhlasový a televíznych staníc Slovenska) Predbežná informácia sa odvoláva na Stratégiu zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike (ďalej aj „stratégia“), ktorú 11. januára 2017 schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 26. Príprava stratégie bola predmetom rokovania Skupiny pre digitálne vysielanie (SKDV) zriadenej podľa § 5 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní práve pre zabezpečovanie podmienok prechodu a koordinácie činnosť orgánov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti digitálneho vysielania. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť máme za to, že pripravovaná úprava by mala byť predmetom rokovania tejto skupiny ešte pred jej predložením do riadneho pripomienkového konania. Samotná stratégia ale aj príprava právneho rámca z pohľadu reality a úspešnosti prechodu je v prvom rade postavená na schopnosti trhu pripraviť sa na takúto zásadnú zmenu spôsobu používania služby. A v súčasnosti by znamenala zánik výraznej časti služieb rozhlasového trhu ako aj vysielateľov rozhlasových programových služieb. Aj úprava právneho rámca preto musí predstavovať v prvom rade dereguláciu tohto prostredia a možnosť rozvoja a ponuky viacerých služieb pre poslucháčov a verejnosť, čo je v súčasnosti zakázané. Obe pripomienky považujeme za zásadné a dovoľujeme si požiadať o účasť na príprave návrhu zákona. Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) Vyjadrenie k predbežnej informácii: PI/2019/32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov Predbežná informácia sa odvoláva na Stratégiu zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike (ďalej aj „stratégia“), ktorú 11. januára 2017 schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 26. Príprava stratégie bola predmetom rokovania Skupiny pre digitálne vysielanie (SKDV) zriadenej podľa § 5 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní práve pre zabezpečovanie podmienok prechodu a koordinácie činnosť orgánov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti digitálneho vysielania. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť máme za to, že pripravovaná úprava by mala byť predmetom rokovania tejto skupiny ešte pred jej predložením do riadneho pripomienkového konania. Samotná stratégia ale aj príprava právneho rámca z pohľadu reality a úspešnosti prechodu je v prvom rade postavená na schopnosti trhu pripraviť sa na takúto zásadnú zmenu spôsobu používania služby. A v súčasnosti by znamenala zánik výraznej časti služieb rozhlasového trhu ako aj vysielateľov rozhlasových programových služieb. Aj úprava právneho rámca preto musí predstavovať v prvom rade dereguláciu tohto prostredia a možnosť rozvoja a ponuky viacerých služieb pre poslucháčov a verejnosť, čo je v súčasnosti zakázané. Obe pripomienky považujeme za zásadné a dovoľujeme si požiadať o účasť na príprave návrhu zákona. Odoslaná Detail