PI/2019/29 Návrh zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) 1. Princíp novej právnej úpravy. Tak ako je uvedené aj v predbežnej informácii k návrhu zákona, problematika informačného systému je riešená už v rámci § 103 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Preto APZ považuje za dôležité objasniť, či v súvislosti s návrhom zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva dôjde aj k novelizácii zákona o odpadoch, resp. ak áno, tak v akej miere. Bude v konečnom dôsledku problematika informačného systému odpadového hospodárstva ponechaná iba v osobitnom zákone alebo predkladateľ plánuje vytvoriť dichotómiu dvoch právnych predpisov? Ak áno, ako bude riešený ich vzájomný vzťah? 2. Efektívne využívanie verejných financií a funkčnosť systému. Dovoľujeme si apelovať na predkladateľa, aby boli na elektronizáciu odpadového hospodárstva efektívne využité verejné financie. Rovnako poukazujeme na potrebu plne integrovať do informačného systému existujúce, funkčné systémy ktoré sú vybudované a prevádzkované povinnými osobami a koordinačnými centrami pre jednotlivé prúdy odpadov. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V súvislosti s pripravovaným zákonom o ISOH zasielame niekoľko námetov (pripomienok) k predmetnému legislatívnemu procesu: 1. Cieľom zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva je odstrániť duplicitu v podávaní Ohlásení pre pôvodcov a držiteľov odpadu, ktorý si ohlasovaciu povinnosť plnia podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení (do 28.2.), ale aj podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) a zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (tzv. NRZ do 31.5.) 2. Aby ISOH okrem informácií o súhlasoch udelených OŠS OH podľa §97 ods. 1 zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov + o predĺžení ich platnosti obsahoval aj samotné súhlasy vydané pre subjekty podnikajúce v oblasti OH (nie pôvodcovia odpadov) Odôvodnenie: Dostupnosť súhlasov môže napomôcť pôvodcom odpadov + iným subjektom v oblasti OH nájsť vhodný subjekt pre zamýšľané nakladanie s vybranými druhmi odpadov (OO + NO) + podmienky nakladania s odpadmi a zároveň overiť si či daný subjekt je pre zamýšľané nakladanie s odpadmi oprávnený podľa zákona o odpadoch 3. Aby register osôb registrovaných podľa §98 zákona o odpadoch uvádzal aj bližšie informácie o rozsahu registrácie daných subjektov (vrátane zoznamu odpadov) Odôvodnenie: Dostupnosť požadovaných informácií môže napomôcť pôvodcom odpadov + iným subjektom v oblasti OH nájsť vhodný subjekt pre zamýšľané nakladanie s vybranými druhmi odpadov (napr: či pri preprave odpadov – či je daný subjekt na túto činnosť registrovaný) 4. Orgány miestnej samosprávy by mohli v ISOH uvádzať aj zoznamy podnikateľských subjektov, ktoré pre dané časové obdobie podali priznanie k odvádzaniu poplatkov za KO Odôvodnenie: Dostupnosť požadovaných informácií môže napomôcť OŠS OH v rámci kontrol + prevádzkovateľom (vlastníkom) priemyselných areálov mať možnosť kontroly subjektov pôsobiacich v priemyselnom areáli ako či majú pokryté nakladanie s KO prostredníctvom mesta/obce (pokiaľ nemajú v nájomnej zmluve dohodnuté samostatné podmienky) 5. Zabezpečiť kompatibilitu prenášaných údajov z evidencie odpadov tých subjektov pôsobiacich v oblasti OH (vrátane pôvodcov odpadov), kt. majú vlastné IS OH s ISOH-om pre prenášaní „údajov z ich evidencie odpadov“ do ISOHu Odôvodnenie: V rámci prípravy ISOHu umožniť subjektom, kt. prevádzkujú vlastné IS OH bezproblémový prenos údajov z vlastnej evidencie do ISOHu 6. V rámci znižovania administratívnej záťaže (vrátane šetrenie zdrojov) umožniť subjektom pôsobiacim v oblasti OH v maximálnej miera nahradiť písomné zasielanie rôznych ohlasovacích údajov ich zverejnením (sprístupnením) do ISOHu. (napr. zasielanie SLNO) 7. Aby ISOH umožňoval zverejniť a zoznamy vydaných schválených vedľajších produktov (vrátane podmienok s ich nakladaním) Odôvodnenie: Sprístupnením informácií o schválených vedľajších produktoch pre iné podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti OH. Navrhujeme, aby boli informácie a údaje obsiahnuté v ISOHu dostupné aj iným subjektom v oblasti OH (či už OŠS OH, pôvodcovia odpadov, prevádzkovatelia zariadení, zberných dvorov, obchodníci, sprostredkovatelia a iné subjekty v oblasti OH) v čo najširšom rozsahu. Cieľom navrhovaného je vytvoriť podmienky pre lepšie rozhodovanie sa subjektov pôsobiacich v OH pre ďalšie nakladanie s odpadmi a zároveň pre OŠS OH overiť si oprávnenosť kontrolovaných subjektov pri nakladaní s odpadmi. Odoslaná Detail
USSK (U. S. Steel Košice, s. r. o.) V súvislosti s pripravovaným zákonom o ISOH zasielame niekoľko námetov (pripomienok) k predmetnému legislatívnemu procesu: 1. Aby ISOH okrem informácií o súhlasoch udelených OŠS OH podľa §97 ods. 1 zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov + o predĺžení ich platnosti obsahoval aj samotné súhlasy vydané pre subjekty podnikajúce v oblasti OH (nie pôvodcovia odpadov) Zdôvodnenie: dostupnosť súhlasov môže napomôcť pôvodcom odpadov + iným subjektom v oblasti OH nájsť vhodný subjekt pre zamýšľané nakladanie s vybranými druhmi odpadov (OO + NO) + podmienky nakladania s odpadmi a zároveň overiť si či daný subjekt je pre zamýšľané nakladanie s odpadmi oprávnený podľa zákona o odpadoch 2. Aby register osôb registrovaných podľa §98 zákona o odpadoch uvádzal aj bližšie informácie o rozsahu registrácie daných subjektov (vrátane zoznamu odpadov) Zdôvodnenie: dostupnosť požadovaných informácií môže napomôcť pôvodcom odpadov + iným subjektom v oblasti OH nájsť vhodný subjekt pre zamýšľané nakladanie s vybranými druhmi odpadov (napr: či pri preprave odpadov – či je daný subjekt na túto činnosť registrovaný) 3. Orgány miestnej samosprávy by mohli v ISOH uvádzať aj zoznamy podnikateľských subjektov, ktoré pre dané časové obdobie podali priznanie k odvádzaniu poplatkov za KO Zdôvodnenie: dostupnosť požadovaných informácií môže napomôcť OŠS OH v rámci kontrol + prevádzkovateľom (vlastníkom) priemyselných areálov mať možnosť kontroly subjektov pôsobiacich v priemyselnom areáli ako či majú pokryté nakladanie s KO prostredníctvom mesta/obce (pokiaľ nemajú v nájomnej zmluve dohodnuté samostatné podmienky) 4. Zabezpečiť kompatibilitu prenášaných údajov z evidencie odpadov tých subjektov pôsobiacich v oblasti OH (vrátane pôvodcov odpadov), kt. majú vlastné IS OH s ISOH-om pre prenášaní „údajov z ich evidencie odpadov“ do ISOHu Zdôvodnenie: v rámci prípravy ISOHu umožniť subjektom, kt. prevádzkujú vlastné IS OH bezproblémový prenos údajov z vlastnej evidencie do ISOHu 5. V rámci znižovania administratívnej záťaže (vrátane šetrenie zdrojov) umožniť subjektom pôsobiacim v oblasti OH v maximálnej miera nahradiť písomné zasielanie rôznych ohlasovacích údajov ich zverejnením (sprístupnením) do ISOHu. (napr. zasielanie SLNO) 6. Aby ISOH umožňoval zverejniť a zoznamy vydaných schválených vedľajších produktov (vrátane podmienok s ich nakladaním) Zdôvodnenie: sprístupnením informácií o schválených vedľajších produktoch pre iné podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti OH Navrhujeme, aby boli informácie a údaje obsiahnuté v ISOHu dostupné aj iným subjektom v oblasti OH (či už OŠS OH, pôvodcovia odpadov, prevádzkovatelia zariadení, zberných dvorov, obchodníci, sprostredkovatelia a iné subjekty v oblasti OH) v čo najširšom rozsahu. Cieľom navrhovaného je vytvoriť podmienky pre lepšie rozhodovanie sa subjektov pôsobiacich v OH pre ďalšie nakladanie s odpadmi a zároveň pre OŠS OH overiť si oprávnenosť kontrolovaných subjektov pri nakladaní s odpadmi. Odoslaná Detail