PI/2019/28 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) S poukázaním na nižšie popísané skutočnosti, žiadame predkladateľa, aby v rámci príprav návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadväzne na Nález Ústavného súdu PL. ÚS 10/2016-53 premietol v zmysle budúcej navrhovanej úpravy do všetkých príslušných právnych predpisov vo vzťahu k samospráve (t.j. zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, atď., resp. a iné) a rovnako tak i vo vzťahu rámca právnej úpravy náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním vymedzil zákonnú úpravu tým spôsobom, aby bola zohľadnená výnimka tzv. čiastočnej zodpovednosti užívateľa verejného priestranstva vo vzťahu k samosprávam /definícia verejného priestranstva v zmysle ust. § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení/. Z pohľadu ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon): „Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.“ Zároveň v nadväznosti na § 12 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, sa pod pojmom schodnosť rozumie: „Schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce a miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.“ V prípade vzniku škody z dôvodu nesplnenia si povinností vzniká správcovi miestnych komunikácií objektívna zodpovednosť v zmysle § 9a ods. 3 cestného zákona, podľa ktorého: „Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.“ Správca miestnych komunikácií má síce možnosť vyviniť sa, avšak musí preukázať, že nebolo v medziach jeho možností tieto závady na neudržiavaných chodníkoch odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, pričom užívateľ verejného priestranstva (chodec, turista) nesie predsa svojim konaním taktiež svoju časť na zodpovednosti a v prípade napríklad neprispôsobenia vhodnej obuvi vzhľadom k aktuálnemu počasiu a neuvážený pohyb chodca nie je adekvátne zakladať takéto konanie k zodpovednosti obciam a mestám. Predmetné vyjadrenie považujeme za ZÁSADNÉ. Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) S poukázaním na nižšie popísané skutočnosti, žiadame predkladateľa, aby v rámci príprav návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadväzne na Nález Ústavného súdu PL. ÚS 10/2016-53 premietol v zmysle budúcej navrhovanej úpravy do všetkých príslušných právnych predpisov vo vzťahu k samospráve (t.j. zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, atď., resp. a iné) a rovnako tak i vo vzťahu rámca právnej úpravy náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním vymedzil zákonnú úpravu tým spôsobom, aby bola zohľadnená výnimka tzv. čiastočnej zodpovednosti užívateľa verejného priestranstva vo vzťahu k samosprávam /definícia verejného priestranstva v zmysle ust. § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení/. Z pohľadu ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon): „Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.“ Zároveň v nadväznosti na § 12 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, sa pod pojmom schodnosť rozumie: „Schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce a miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.“ V prípade vzniku škody z dôvodu nesplnenia si povinností vzniká správcovi miestnych komunikácií objektívna zodpovednosť v zmysle § 9a ods. 3 cestného zákona, podľa ktorého: „Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.“ Správca miestnych komunikácií má síce možnosť vyviniť sa, avšak musí preukázať, že nebolo v medziach jeho možností tieto závady na neudržiavaných chodníkoch odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, pričom užívateľ verejného priestranstva (chodec, turista) nesie predsa svojim konaním taktiež svoju časť na zodpovednosti a v prípade napríklad neprispôsobenia vhodnej obuvi vzhľadom k aktuálnemu počasiu a neuvážený pohyb chodca nie je adekvátne zakladať takéto konanie k zodpovednosti obciam a mestám. Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) S poukázaním na nižšie popísané skutočnosti, žiadame predkladateľa, aby v rámci príprav návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadväzne na Nález Ústavného súdu PL. ÚS 10/2016-53 premietol v zmysle budúcej navrhovanej úpravy do všetkých príslušných právnych predpisov vo vzťahu k samospráve (t.j. zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, atď., resp. a iné) a rovnako tak i vo vzťahu rámca právnej úpravy náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním vymedzil zákonnú úpravu tým spôsobom, aby bola zohľadnená výnimka tzv. čiastočnej zodpovednosti užívateľa verejného priestranstva vo vzťahu k samosprávam /definícia verejného priestranstva v zmysle ust. § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení/. Z pohľadu ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon): „Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.“ Zároveň v nadväznosti na § 12 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, sa pod pojmom schodnosť rozumie: „Schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce a miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.“ V prípade vzniku škody z dôvodu nesplnenia si povinností vzniká správcovi miestnych komunikácií objektívna zodpovednosť v zmysle § 9a ods. 3 cestného zákona, podľa ktorého: „Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.“ Správca miestnych komunikácií má síce možnosť vyviniť sa, avšak musí preukázať, že nebolo v medziach jeho možností tieto závady na neudržiavaných chodníkoch odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, pričom užívateľ verejného priestranstva (chodec, turista) nesie predsa svojim konaním taktiež svoju časť na zodpovednosti a v prípade napríklad neprispôsobenia vhodnej obuvi vzhľadom k aktuálnemu počasiu a neuvážený pohyb chodca nie je adekvátne zakladať takéto konanie k zodpovednosti obciam a mestám. Odoslaná Detail