PI/2019/27 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V Bode 2. Základné ciele právnej úpravy navrhujeme doplniť zmenu zákona o ďalší bod a to úpravu vzťahov v oblasti kolektívneho vyjednávania Nakoľko v priemysle na Slovensku sa čím ďalej tým viac uplatňuje zamestnávanie ako slovenských zamestnancov, tak aj zamestnancov z iných členských štátov, či už na základe vyslania, tak aj priamo vo vzťahu k zamestnávateľom so sídlom na Slovensku, tým viac sa na Slovensku vyskytujú podniky v ktorých dochádza k formácii viacerých organizácii zastupujúcich zamestnancov. V tomto kontexte je potrebné modifikovať legislatívnu úpravu vzťahov medzi zástupcami zamestnancov navzájom a tiež medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Uvedené by malo pomôcť sprehľadniť vzťahy v prípade podnikov kde sú aktívne viaceré organizácie zástupcov zamestnancov a tiež kde sú aktívne cezhraničné organizácie zástupcov zamestnancov pôsobiace v rámci príslušného odvetvia európskeho priemyslu alebo v rámci skupiny podnikov, ktorej súčasťou je aj zamestnávateľ pôsobiaci na Slovensku. Navrhované znenie by malo zodpovedať trendom pracovného trhu, reflektovať nadnárodné prvky v súlade s ostatnou časťou návrhu zákona upravujúceho cezhraničné zamestnávanie a tiež sprehľadniť pravidlá a vzťahy v kolektívnom vyjednávaní. V Bode 3. Zhodnotenie súčasného stavu doplniť uvedenie o zhodnotenie stavu s ohľadom na kolektívne vyjednávanie. Súčasná právna úprava v § 230 zákona č. 311/2001 Z. z. nedostatočne rieši a reflektuje situáciu na trhu práce čím spôsobuje problémy v aplikačnej praxi medzi jednotlivými organizáciami zástupcov zamestnancov, následne medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom, pričom v konečnom dôsledku môže viesť k poškodeniu záujmov zamestnancov, nejasnostiam či potenciálnym konfliktom a z hospodárskeho pohľadu poškodeniu záujmov všetkých zúčastnených strán. Ďalším dôležitým bodom je potreba modernizácie vzťahov s ohľadom na aktuálne trendy pracovného trhu, tak aby zamestnávateľ mal možnosť relevantne zatraktívňovať podmienky, ktoré zamestnancom ponúka s cieľom udržania si zamestnancov ako aj potenciálu získať nových zamestnancov a to aj s ohľadom na cezhraničnú pôsobnosť množstva významných zamestnávateľov. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Navrhujeme, aby boli pripravovanou novelou Zákonníka práce upravené aj nasledujúce otázky: Navrhujeme, aby boli legislatívne nanovo upravené minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce, ktoré sú v súčasnosti viazané na násobky minimálnej mzdy. Považujeme za nezmyselné, aby rast minimálnej mzdy mal v princípe dopady na zamestnancov, ktorí majú vyššie príjmy. Zároveň upozorňujeme na problém - absenciu právnej úpravy súbehu mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Po minuloročnom zavedení nových typov príplatkov a zvýšení existujúcich nedošlo k úprave situácie, ak zamestnanec pracuje v sobotu alebo v nedeľu, pričom ide zároveň o sviatok. Účelom predmetných príplatkov je kompenzovať zamestnancovi diskomfort a nevýhody vyplývajúce z toho, že pracuje v deň, ktorý je pre väčšinu obyvateľstva dňom pracovného pokoja. Duplicitným priznaním príplatkov sledujúcich totožný účel podľa nás dochádza k neoprávnenému zvýhodneniu týchto zamestnancov, preto navrhujeme zachovať v týchto situáciách len jeden, vyšší príplatok. Odoslaná Detail