PI/2019/23 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) 1. spôsob výpočtu ceny pri jednotlivých druhoch podpory zaručených novelou zákona č. 309/2018 Z. z. stanoviť tak, aby nedošlo k zhoršeniu podmienok výrobcov elektriny z vodnej energie. Zákon č. 309/2018 Z. z. vo svojich prechodných ustanoveniach stanovuje, že "podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019 zostávajú zachované". 2. poplatok za prístup do distribučnej sústavy (G - komponent) sa podľa doterajších vykonávacích predpisoch netýkal výrobcov elektriny z vodnej energie. Žiadame, aby uvedené vyňatie platilo pre týchto výrobcov aj naďalej. Zákon č. 309/2018 Z. z. vo svojich prechodných ustanoveniach stanovuje, že "podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019 zostávajú zachované". Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) 1. spôsob výpočtu ceny pri jednotlivých druhoch podpory zaručených novelou zákona č. 309/2018 Z. z. stanoviť tak, aby nedošlo k zhoršeniu podmienok výrobcov elektriny z vodnej energie. Zákon č. 309/2018 Z. z. vo svojich prechodných ustanoveniach stanovuje, že "podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019 zostávajú zachované". 2. poplatok za prístup do distribučnej sústavy (G - komponent) sa podľa doterajších vykonávacích predpisoch netýkal výrobcov elektriny z vodnej energie. Žiadame, aby uvedené vyňatie platilo pre týchto výrobcov aj naďalej. Zákon č. 309/2018 Z. z. vo svojich prechodných ustanoveniach stanovuje, že "podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019 zostávajú zachované". Odoslaná Detail