PI/2019/157 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o obsahu programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Pre zvýšenie kvality podávaných informácii učiteľmi odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy v stredných školách (min. odbory H,K,M), navrhujeme v nadväznosti na § 55 zákona č.138/2019 Z. z., aby z jedným z kvalifikačných predpokladov bolo absolvovanie aspoň jedného inovačného vzdelávacieho programu u spolupracujúcich zamestnávateľských spoločnostiach v minimálne 4 ročnej perióde. Ciele inovačného vzdelávania, tak ako sú uvedené v zákone, považujeme za kritické pri udržaní schopnosti škôl držať krok s vývojom v praxi. Odborným garantom týchto programov môže byt aj odborník z praxe. Samotne vzdelávanie môže prebehnúť v priestoroch zamestnávateľov. Odoslaná Detail