PI/2019/126 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) Vážená inštitúcia, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) sa plánuje zapojiť do legislatívneho procesu PI/2019/126 v štádiu, v ktorom bude zrejmý rozsah navrhovaných zmien a presné znenie navrhovaných zmien. S úctou Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) Odoslaná Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Podľa ust. § 1, ods.1, písm. b/ Opatrenia NBS 1/2018: (1) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením (a) dokladov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona, (b) písomného potvrdenia miestne príslušného súdu alebo orgánu s obdobnou právomocou z iného štátu podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona a (c) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. b), c), e) až h) zákona. Vydanie písomného potvrdenia podľa písm. b./ je na viacerých súdoch problematické dosiahnuť (nechcú vydávať žiadne takého potvrdenia) a z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby sa uvedené ustanovenie vypustilo a splnenie podmienok podľa 23 ods.1 písm. d) zákona by sa preukazovalo čestným vyhlásením. Odoslaná Detail