PI/2018/83 Návrh opatrenia MF SR z .... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ad bod 2. Ak je cieľom zosúladenie názvov klientov, zrejme Vám je už v momente vyhlásenia známy počet a zoznam klientov, pri ktorých došlo k zmene platných názvov. Prečo nie je súčasťou predbežnej informácie aj tento zoznam? Z akého dôvodu potrebujú sudcovia Najvyššieho súdu chodiť na zahraničné služobné cesty? Poprosím o odpoveď Vami preferovaným spôsobom, emailom! Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ad. bod 4 - spôsob vyjadrenia verejnosti - ak máme portále slov-lex rozšírený za cca 5 mil. o možnosť pripomienkovať predbežné informácie, zrejme je bod 4. nezmysel, a každý môže zadať svoje pripomienky cez portál! Poprosím Vás, a zaslanie všetkých pripomienok, ako aj navrhovaný material. Odoslaná Detail