PI/2018/70 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme prehodnotiť podmienky používania virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej VRP) výhradne prostredníctvom mobilných aplikácií Finančného riaditeľstva a klientského prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom definované zákonom o ERP § 2, písm. b. Toto opatrenie neprinieslo podnikateľom žiadnu výhodu, naopak obmedzuje ich to pri používaní VRP. Väčšina podnikateľov pre vystavovanie dokladov (faktúr, predajok) využíva ekonomické programy, prepojené so skladom a je pre nich duplicitné zadávať údaje o predaji ešte raz do VRP. Pri ručnom prepisovaní tiež môže obsluha urobiť chybu. Navrhujeme zaviesť možnosť, aby sa aj ostatné komerčné aplikácie za dodržania stanovených podmienok mohli cez zabezpečený protokol pripojiť k VRP a odoslať pokyn na vytlačenie dokladu. Výrobcovia ekonomických programov by mohli využiť pre pripojenie rovnaký protokol, ktorý používajú mobilné aplikácie FS a prostredie FS, pretože toto už existuje a je funkčné. Odôvodnenie: Už teraz sú výrobcovia ekonomických a aplikácií povinní prepájať svoje systémy a elektronicky komunikovať so štátnou správou. Ekonomické programy pripravujú a odosielajú napríklad: * Kontrolný výkaz k DPH a daňové priznania * Výkazy do Sociálnej a zdravotných poisťovní Možnosť komunikovať s VRP cez definované rozhranie, ktoré zabezpečuje autorizáciu daňovníka aj validáciu údajov by bolo v súlade s trendom. Navyše podobné online systémy evidencie tržieb zavádzajú okolité krajiny. Poskytnutie protokolu výrobcom ekonomických aplikácií a certifikácia týchto riešení by: * zvýšila atraktivitu používania VRP medzi podnikateľmi * znížila počet ľudských chýb pri prepisovaní údajov * uľahčila podnikateľom prácu, ušetrila im čas * vzhľadom k uvoľneniu maximálneho počtu dokladov otvorila možnosť používať VRP aj pre väčšie firmy. Pripomienka spoločnosti Solitea Slovensko, a.s. Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) V navrhovanom zákone žiadame uložiť povinnosť zabezpečiť prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií na účely evidencie prijatých tržieb použitím registračnej pokladnice prepojenej so systémami finančnej správy v súlade s výnosom MR SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov a smernice EU 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií, ktorá musí byť transponovaná do národnej legislatívy do 23. septembra 2018. Ide o zásadnú pripomienku. Odôvodnenie Navrhuje sa, aby podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú vybrané služby boli povinné na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy. Virtuálna registračná pokladnica už v súčasnosti zabezpečuje prepojenie so systémami finančnej správy a podnikateľmi sa môže používať na báze dobrovoľnosti. Je však neprístupná (a teda nepoužiteľná) pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým pre nevidiace a slabozraké osoby Už zbežné hodnotenie prístupnosti virtuálnej pokladnice vedie k týmto záverom:  Čítač obrazovky nečíta formulárové polia – label Typ položky, ani názvy z rozbaľovacieho zoznamu. Ide o všetky rozbaľovacie ponuky, ktorých použitie je nevyhnutné na zadávanie údajov pokladničného dokladu.  Odkaz na správy nie je nijako popísaný, pri použití čítača obrazovky číta len „odkaz“.  Výber v kalendári nie je možné urobiť s pomocou čítača obrazovky, čítač obrazovky nečíta dni.  Nie je dobrý kontrast textu oproti pozadiu. Do konca roku 2017 bola od povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím i v prípade, ak tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá nebola osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom neboli osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To sa s účinnosťou od 1. Januára 2018 zmenilo takto: Podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podnikatelia, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú pokladnicu, nemusia podľa platného zákona naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú osobu, ktorá ale tiež musí byť osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Pokiaľ od 1. Januára 2018 bude za nich preberať tržbu osoba, ktorá nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, kontrolné orgány to budú považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať (napr. v čase choroby, návštevy lekára, vybavovania úradných záležitostí, ...). Toto obmedzenie výnimky predstavuje serióznu prekážku pre podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä tých bez zamestnancov alebo len s malým počtom zamestnancov bez ťažkého zdravotného postihnutia. Znamená to, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nie je z dôvodu svojho zdravotného postihnutia schopný používať registračnú pokladnicu prepojenú na systémy daňovej správy, By musel zamestnávať ďalšiu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím len z dôvodu preberania tržieb. Pre značnú časť podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím sa ponúka ako riešenie použitie virtuálnej registračnej pokladnice (prípadne elektronickej registračnej pokladnice pripojenej na systémy daňovej správy) ak bude pre nich prístupná, čo však súčasné riešenie nespĺňa. Zabezpečenie prístupnosti registračných pokladníc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím im umožní samostatne využívať výhody registračných pokladníc pripojených na systémy daňovej správy, rozšíri možnosti ich zamestnávania a obmedzí ich diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia pri výbere povolania. Zároveň treba zdôrazniť, že daňová správa je povinnou osobou z hľadiska oboch predpisov uvedených v texte pripomienky. Odoslaná Detail