PI/2018/33 Predbežná informácia k návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) predmetný návrh obsahuje niekoľko nevykonateľných subjektov (námatkovo pojem z názvu "kriminalita rómskych osád" je nezmyselný keďže pri akejkoľvek definícii pojmu "rómska osada" je neskoršie uvedená kriminalita nemožná, keďže "rómska osada" nie je ani právnická ani fyzická osoba a ani administratívno-správnou jednotkou, čí de-iure neexistuje a teda ani nemôže páchať kriminalitu). Oveľa väčší problém je ignorovanie rómskej komunity, z čoho neskôr pramenia viaceré negatívne fakty. Príkladom môže byť zastúpenie ľudí z rómskej komunity medzi príslušníkmi policajného zboru, ktoré sa blíži k jednému promile. Alebo dlhodobo diskriminačný postup k prístupu k vzdelaniu. Alebo prakticky nulové zastúpenie ľudí z rómskej komunity v ozbrojených zložkách. Nielen vzhľadom na uvedené žiadam o upustenie od prípravy tohto zákona a o začatie prípravy zabezpečenia rovného prístupu napríklad formou zvýšenia podielu príslušníkov policajného zboru SR, ktorí sú z rómskej komunity. Odoslaná Detail