PI/2018/299 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu bez vyjadrení. Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. pozitívne vníma snahu predkladateľa o dosiahnutie deklarovaného hlavného cieľa návrhu zákona, ktorým je znižovanie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy. Nakoľko sa tzv. druhá vlna znižovania byrokracie má týkať aj odbremenenia fyzických osôb a právnických osôb od povinnosti predkladania listinných potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, považujeme za dôležité sa k predmetnej predbežnej informácii vyjadriť, a to nasledovne: 1) Považujeme za podstatné, aby bol v návrhu zákona jasne stanovený okruh subjektov, ktoré budú oprávnené od zdravotnej poisťovne žiadať informácie o pohľadávkach (potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení). Uvedené považujeme za podstatné najmä z dôvodu riadneho zabezpečenia ochrany osobných údajov, ako aj z dôvodu predchádzania nejasnostiam v aplikačnej praxi. 2) Rovnako považujeme za podstatné, aby povinnosť zdravotnej poisťovne poskytnúť inému subjektu informácie o pohľadávkach (potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení) bola zákonom stanovená tak, že zdravotná poisťovňa potvrdzuje stav (vyčíslenie) nedoplatku k tomu dátumu, ku ktorému bolo predmetné potvrdenie zdravotnou poisťovňou vydané. Odoslaná Detail