PI/2018/293 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhláška“) na základe § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a na základe čl. 35 ods. 4 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) V predbežnej informácií sa uvádza, že Úrad na ochranu osobných údajov sprístupní zoznam tých spracovateľských operácií, ktoré budú podliehať posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na komplexnosť problematiky, ktorá je úzko spätá s množstvom právnych predpisov odporúčame, aby Úrad na ochranu osobných údajov zvážil postup v súlade s článkom 35 ods. 5 Nariadenia a podobne ako iné krajiny (napr. Česká republika) primárne zverejnil zoznam spracovateľských operácií, pri ktorých sa posúdenie vplyvu nevyžaduje. Odoslaná Detail