PI/2018/278 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Klub 500 (Klub 500) Žiadame doplniť nový, osobitný režim poskytovania podpory zo ŠFRB pre zamestnávateľov, ktorí obstarajú nájomné byty výlučne pre zamestnancov. Ak sa nezavedie osobitný režim na účely ubytovania výlučne zamestnancov, bude rozpočet ŠFRB minutý na projekty developerov, ktorí nemajú záujem o podporu bývania zamestnancov. Takto sa nepodporí pracovná mobilita na Slovensku. Navrhujeme do zákona doplniť osobitný režim poskytovania podpory zo ŠFRB pre zamestnávateľov, ktorí obstarajú nájomné byty, respektíve zrekonštruujú existujúce byty, na účely nájomného bývania pre zamestnancov po splnení určených podmienok. Najvýznamnejšími podmienkami z pohľadu podnikov by mali byť: • nájomná zmluva s konkrétnou osobou – zamestnancom bude uzatváraná na dobu určitú počas trvania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, ktorý jej byt poskytol, • maximálna výška úveru na obstaranie nájomného bytu: 80.000 eur / byt, • ročná úroková sadzba: 1 %, • zachovanie nájomného charakteru bytov: po dobu splatnosti úveru, najmenej po dobu 20 rokov, • doba poskytnutia úveru: na 30 rokov, • maximálny podiel úveru z obstarávacej ceny: 95 %, • maximálna podlahová plocha bytu: 100 m2, • priemerná podlahová plocha bytov v dome: 85 m2, • priemerný oprávnený náklad stavby na 1 m2 podlahovej plochy bytu: 1500 Eur/m2, prípadne neobmedzované, • mesačný príjem obyvateľov: neobmedzované ( Za našu minimálnu požiadavku považujeme zvýšenie hranice príjmu domácností z päťnásobku životného minima na päťnásobok minimálnej mzdy, t. j. naviazať príjem na násobok minimálnej mzdy), • neviazať poskytnutie úveru len na určité územia s výstavbou priemyselných parkov – t. j. pre navrhovaný osobitný režim vypustiť podmienku, ktorá je v súčasnosti v § 10 ods. 13 zákona. Žiadame uvedené ustanovenie zo zákona vypustiť. Týmto obmedzením sa fakticky zamedzuje možnosti, aby existujúce priemyselné podniky dostali úver na výstavbu nájomného bývania. • umožniť podávanie žiadosti o úver priebežne počas celého roka, nie len v určitom období, ako je to v súčasnosti. Ak predkladateľ nezavedie osobitný režim, žiadame upraviť všeobecný režim poskytovania úverov na výstavbu nájomného bývania pre iné právnické osoby za vyššie uvedených podmienok. Z dlhodobého hľadiska navrhujeme vytvoriť schému štátnej pomoci, ktorá bude umožňovať poskytovanie dotácií na výstavbu nájomného bývania pre právnické osoby. Odoslaná Detail