PI/2018/255 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho personálu je základným pilierom nielen kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj dôvery širokej verejnosti v zdravotnícky systém. Zároveň je predpokladom zvládnutia budúcich problémov zdravotníckeho systému, ktorý vyplýva z starnutia populácie. Už v súčasnosti je ned ostatok zdravotníckeho personálu a pri rastúcom počte ľudí, ktorí budú potrebovať zdravotnícku starostlivosť je obrovské riziko znižovania nárokov na zdravotn ícky personál namiesto zlepšenia ich pracovných podmienok a miezd tak, aby sektor prilákal dostatok pracovníkov na zachovanie kvality zdravotnej starostlivost i. Znižovanie požiadaviek bude viesť k inflácii jednotlivých pojmov zdravotníckych pozícií. Preto je veľmi dôležité neznižovať kvalitu vzdelávania. Určite treba dosiahnuť aby všetci zdravotnícky pracovníci spĺňali rovnaké podmieny (napr bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú poberateľmi dôchodku), aby povinné minimá zodpovedali snahe personálu (napr v súčasnosti stačí aby sestry boli úspešné v 25%, teda získať 50 kreditov z možných 200; prípadné zníženie by neprispelo k dôvere laickej verejnosti) a aby systém kontroly bol priebežný a nie nárazový k prvému januáru (čo výslovne odporuje efektívnej verejne správe - kontrola by potom bola buďto formálna, alebo po zbytok roka by boli zbytočné kapacity). Odoslaná Detail