PI/2018/183 Návrh zákona z..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Typ pripomienky: Zásadná Zo znenia predbežnej informácie vyplýva, že predkladateľ v plánovanej novele jednak navrhne administratívne zjednodušiť poskytovanie príspevku na zateplenie rodinných domov a tiež navrhne doplniť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. V predbežnej informácii naopak absentuje zmienka o tom, že by sa mali príspevky na zateplenie rodinných domov adresnejšie zamerať na opatrenia energetickej efektívnosti pre nízkopríjmové domácnosti kúriace tuhým palivom, najmä uhlím, ideálne v oblastiach s najnižšou kvalitou lokálneho ovzdušia. Požadujeme prehodnotenie a úpravu základných cieľov novej právnej úpravy t.j. pripravovanej novely a to vypustením nového účelu poskytovania príspevku pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie a jeho nahradením bonifikovaným príspevkom na zateplenie a výmenu zdroja tepla pre nízkopríjmové domácnosti kúriace tuhým palivom, najmä uhlím, ideálne v oblastiach s najnižšou kvalitou lokálneho ovzdušia. Odôvodnenie: Signifikantne zvýšenou finančnou podporou realizácie opatrení energetickej efektívnosti pre nízkopríjmové domácnosti kúriace tuhým palivom, najmä uhlím t.j. predovšetkým výmenou neefektívneho a neekologického zdroja tepla na tuhé palivo za efektívnejší zdroj vyššej emisnej triedy a tiež zatepľovaním a výmenou okien, by bolo možné ušetriť množstvo energie a tým pádom znížiť množstvo nákladov vynakladaných na energie. Dosiahla by sa tým tiež významná synergia medzi znižovaním energetickej chudoby domácností, zlepšovaním zlej lokálnej kvality ovzdušia SR a tiež zvyšovania energetickej hospodárnosti budov.V dotačných programoch jednotlivých ministerstiev tento nadrezortný holistický prístup jednoznačne absentuje a spravidla sú finančne podporované len domácnosti vyšších príjmových skupín, čo vedie k dlhodobému neriešeniu energeticko-environmentálnych problémov nižšie príjmových domácností. Odoslaná Detail
BPB (Budovy pre budúcnosť) Typ pripomienky: zásadná Podporujeme zámer rozšíriť program o podporu výstavby rodinných domov v úrovni budov s takmer nulovou potrebou energie. Zároveň navrhujeme niekoľko ďalších opatrení na podporu pôvodného zámeru programu, teda zvýšiť počet kvalitne obnovených rodinných domov na Slovensku. Návrh vychádza z doterajších skúseností, realizovaných štúdií a príkladov obdobných programov v Českej republike (Nová zelená úsporám) a Rakúsku. Príležitosti na zvýšenie záujmu o príspevky na zateplenie rodinných domov vidíme v niekoľkých oblastiach: 1) explicitné umožnenie čiastočného zateplenia RD, 2) umožnenie svojpomocného zateplenia RD a 3) umožnenie zateplenie obvodových stien aj iným výrobkom ako ETICS a firmou bez licencie. Tieto návrhy vychádzajú z nastavenia obdobných podporných programov v Českej republike a Rakúsku. Sme presvedčení, že kvalitu obnovy je možné zabezpečiť aj v prípade zavedenia našich návrh do praxe, pretože predpokladáme postup podľa projektovej dokumentácie, prípadne v spolupráci so stavebným dozorom. Navyše by naše návrhy zvýšili záujem vlastníkov RD, pretože by umožnili o podporu uchádzať sa aj tým vlastníkom, ktorí z finančných dôvodov nemôžu realizovať celkové zateplenie v jednom kroku alebo v spolupráci s licencovanou firmou. Odstránenie povinnosti použiť na zateplenie obvodových stien licencovanú firmu je odstránením významnej prekážky na strane vlastníkov RD, pretože takéto firmy sú väčšinou zamerané na zateplenie veľkých budov a na RD nemajú kapacitu. Tieto návrhy je samozrejme možné previazať s úpravou výšky príspevku. Ďalším návrhom pre zvýšenie záujmu o príspevky na zateplenie RD je úprava výšky príspevku v závislosti od príjmu žiadateľa. Máme na mysli najmä vlastníkov RD v „najmenej rozvinutých okresoch“. Tu sú náklady na zateplenie RD často veľmi ťažko dosiahnuteľnou investíciou, ktorej návratnosť je navyše často neúmerne predĺžená tým, že RD vykuruje lacným tuhým palivom. Navrhujeme príjem žiadateľa reflektovať zvýšením príspevku na základe jeho trvalého bydliska, resp. adresy zatepľovaného domu v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Toto opatrenie by prispelo aj k riešeniu lokálneho znečistenia ovzdušia v mnohých, najmä chudobnejších, regiónoch Slovenska. V neposlednom rade navrhujeme zaviesť požiadavku alebo podporu na spracovanie svetlotechnického posudku pri obnove i výstavbe RD. Povinnosť hľadieť na kvalitu vnútorného prostredia (nielen) pri obnove budov stanovuje aj revidovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov. Primárnym hľadiskom tak už nie je iba samotná energetická hospodárnosť, ale práve aj zdravé vnútorné prostredie. Súčasná úprava príspevku síce odkazuje na hygienické požiadavky v teplotechnickej norme, tam sú však iba požiadavky na vnútornú povrchovou teplotu a minimálnu výmenu vzduchu. Je však nutné zohľadniť aj dostatok denného svetla, ktoré nielen že je veľmi dôležitým faktorom pre kvalitu vnútorného prostredia, ale správne navrhnutá presklená plocha vedie i k významnému zníženiu spotreby energie na vykurovanie. Navrhujeme požiadavku previazať s ustanoveniami STN 73 0580-1. Odoslaná Detail