PI/2018/165 Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu: bez pripomienok Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Dlhodobá starostlivosť musí byť financovaná z verejného sektora a regulovaná verejným sektorom takým spôsobom, aby naozaj každý človek, ktorý ju potrebuje ju aj dostal; aby táto starostlivosť bola dlhodobá a predvídateľná, bez častých "dier" vo financovaní; aby ľudia pracujúci v sektore dlhodobej starostlivosti (ktorých je viac ako ľudí pracujúcich v automobilovom priemysle) mali primerané mzdy a pracovné podmienky; aby kvalita poskytovanej starostlivosti mala základné štandardy bez ohľadu na akreditáciu; aby neziskové organizácia venujúce sa dlhodobej starostlivosti mali rovnaké podmienky na fungovanie a financovanie bez ohľadu na právnu formu a zriaďovateľa; aby kvalifikačné predpoklady pracovníkov boli realistické vzhľadom na aktivity ktoré robia (napr na pichanie inzulínu netreba dlhé vzdelávanie). Žiadame, aby tieto podmienky budú v pripravovanom zákone zohľadnené. Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. víta iniciovanie komplexnej zákonnej úpravy oblasti dlhodobej starostlivosti. To, že nie je vhodné riešiť len čiastkové otázky, ale celú problematiku riešiť komplexne v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, pripomienkovala zdravotná poisťovňa už v čase zavádzania povinnosti uzatvárania zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, vrátane súvisiacej cenovej regulácie. K uvedenému materiálu uvádzame, že nakoľko náklady na dlhodobú starostlivosť by mali byť financované aj zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktoré majú slúžiť výlučne na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti (t.j. nie sociálnej starostlivosti), je podľa nášho názoru potrebné jasne stanoviť obsah (definíciu) dlhodobej starostlivosti tak, aby sa čo najviac zúžil priestor pre neefektívne vynakladanie týchto zdrojov. Z tohto pohľadu sa nám zdá v materiály prezentovaná definícia dlhodobej starostlivosti ako: „systém činností, ktoré sa zaisťujú osobe, ktorá nie je plne sama schopná si zabezpečiť starostlivosť o vlastnú osobu, udržanie maximálnej možnej kvality života podľa jej individuálnej preferencie s čo najvyšším dosiahnuteľným stupňom nezávislosti, autonómie, účasti na spoločenskom živote, osobného života a ľudskej dôstojnosti„ ako vágna a tým aj ťažko objektívne merateľná a kontrolovateľná, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na efektivitu vynakladania zdrojov verejného zdravotného poistenia na úkor poistencov, ktorým má byť uhrádzaná zdravotná starostlivosť. Sme toho názoru, že v záujme zabezpečenia efektivity a účelnosti vynakladania finančných zdrojov, ako aj zabezpečenia potrebnej kvality dlhodobej starostlivosti nie je žiadúce, aby cena za poskytovanie dlhodobej starostlivosti bola regulovaná. Uvedený materiál sa týka zákonnej úpravy dlhodobej starostlivosti, ktorá bezpochyby zahŕňa v sebe prvky sociálnej, ako aj zdravotnej starostlivosti (spolupráca na materiály MZ SR a MPSVaR SR). V tejto súvislosti bude potrebné jasne stanoviť, ktoré úkony budú poskytované ako súčasť sociálnych služieb a ktoré budú považované za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tým by malo dôjsť aj k rozčleneniu financovania nákladov dlhodobej starostlivosti z verejných prostriedkov na jednej strane sociálnych služieb a na druhej strane z verejného zdravotného poistenia výlučne za časť poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť najmä na styčné oblasti, v ktorých dochádza k synergii sociálnych služieb, ako aj zdravotnej starostlivosti: hospice, zariadenia sociálnej pomoci, oddelenia dlhodobo chorých, oddelenia paliatívnej starostlivosti, oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti, zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných a imobilných, s ktorými by sa mal návrh zákona vysporiadať. Záverom k veci dodávame, že vzhľadom na demografický vývoj v Slovenskej republike a s cieľom zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti systému navrhujeme zvážiť možnosť viaczdrojového financovania (štátny rozpočet, samosprávy, súkromné osoby) dlhodobej starostlivosti. Odoslaná Detail