PI/2018/142 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. :

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Dovoľujme sa vyjadriť k predbežnej informácii o zmene pripravovaného právneho predpisu nasledovne: K písmenu: A Čakacie zoznamy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) aktuálne neeviduje žiadny problém s realizovaním plánovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, a preto odporúča zvážiť legislatívnu úpravu tejto problematiky. Problematickejšou sa javia čakacie doby v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, na ktorú však tento návrh nereflektuje. Nová úprava zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti vyvolá finančné ako aj byrokratické zaťaženie rovnako pre zdravotnú poisťovňu a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. K písmenu: B Rozhodovanie zdravotnej poisťovne v prvom stupni Plánované zavedenie správneho konania na rozhodovanie zdravotnej poisťovne v prvom stupni by viedlo len k negatívnym dopadom na poistenca a poisťovne. Schvaľovacia činnosť len vo VšZP predstavuje približne 220 000 prípadov ročne, preto si dovoľujeme tvrdiť, že proces rozhodovania zdravotnej poisťovne sa značne predĺži. Správne konanie bude treba prerušovať, lebo žiadatelia už v dnešnej dobe nepredkladajú zdravotnej poisťovni vo veľkej miere potrebné doklady. Dodržiavanie lehôt v plánovanom správnom konaní môže v konkrétnych situáciách spôsobiť priame ohrozenie života a zdravia poistencov. V neposlednom rade táto navrhovaná zmena môže spôsobiť oneskorenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, zvýšenie administratívnej záťaže poisťovní a poistencov, nárast nákladov rozpočtu verejnej správy z dôvodu úpravy informačných systémov, navýšenia ľudských zdrojov, materiálnych nákladov atď.. Navrhujeme preto ponechať aktuálne platný stav a to osobitné konania v taxatívne určených činnostiach. Odoslaná Detail