PI/2018/140 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez vyjadrení Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ad 2.a) pt.945 - čl.I,§3.ods.3 - zdaňovať poistenie, a nezohľadňovať zaistenie, to hrozí pri hromadnom použití dvojitým zdanením. -čl.I §4 ods.2 písm b) - "právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia" = kým sú preúčtované? kto môže, okrem poisťovní, faktúrovať poistenie?, alebo z akého titulu preúčtované? -čl.I §4 ods. 3 - "spolupoisťovateľ" alebo "spolupoistiteľ" alebo spolupoisťovňa? http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=926097&text=1 QBE Insurance (Europe) Limited - si môže u nás zriadiť pobočku, ale nepodlieha každá takáto pobočka kontrole NBS? Môže na Slovensku poskytovať poistenie niekto, kto nie je poisťovňou? Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ad 2.a) zahrnutie čl.II a III Parlamentnej tlače 945 je zrejme v rozpore zo zákonom 400/2015. (Ak je zákon určený poisťovniam a poisteným zo zahraničnou majetkovou účasťou, a virtuálne meny všetkým subjektom čl.II a III nepatria do pt.945 ale si zaslúžia osobitný zákon.) Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ad. 2.e) pri predkladaní PI, ste mali zrejme konkrétne poznatky z aplikačnej praxe, a tie by zase mali byť súčasťou tejto predbežnej informácie. Poprosím doplniť/ upresniť. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Táto predbežná informácia nadväzuje na LP/2018/9 . V rámci LP/2018/9 bola vznesená jedna hromadná pripomienka, ktorú podporil 1 subjekt. Táto jedna hromadná pripomienka sa odvoláva na Kampaň http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=947320 , ktorú vraj podporilo 1196 podporovateľov. Ak na jednom mieste k tej istej pripomienke je uvedený 1 podporovateľ a na inom 1196 podporovateľov, koho je to chyba? Je to chyba changenet.sk, alebo slov-lex.sk. Načo mám podporovať návrh na changenet.sk, keď sa táto informácia neprenesie do hromadnej pripomienky. Nebolo by rozumnejšie hromadiť počet podporovateľov na slov-lex.sk? Odoslaná Detail