PI/2017/305 Predbežná informácia - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Podnety Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a k systému duálneho vzdelávania v remeselných povolaniach. SŽZ víta zámer novely, zvýšiť motiváciu vstupu malých podnikov (zamestnávateľov zo segmentu malých podnikov) do systému duálnemu vzdelávaniu a debyrokratizovať proces overenia spôsobilosti zamestnávateľa. K bodu 2. "Základné ciele a tézy právnej úpravy" predbežnej informácie 1. Zavedenie daňových stimulov považujeme za nedostatočné opatrenie pre motiváciu zamestnávateľov vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Malé podniky a živnostníci totiž nie sú spravidla schopní vytvoriť dostatočný daňový základ, aby boli pre nich daňové stimuly využiteľné. Je potrebné zaviesť reálne možnosti finančnej podpory pre zavádzanie výchovy učňov aj v malých remeselných podnikoch, čo je historicky osvedčeným modelom v krajinách strednej a západnej Európy a na našom území bolo v období socializmu násilne prerušené. Novela má umožniť vytvorenie funkčného systému pre podnikateľov – živnostníkov a malé firmy, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za výchovu a vzdelanie učňov. 2. Pre podporu praktického odborného vyučovania a prípravy v malých podnikoch navrhujeme vybudovanie nezávislých centier odbornej prípravy pre jednotlivé remeslá. Ich úlohou bude popri praktickom vzdelávaní aj vykonávanie záverečných praktických skúšok, rekvalifikácií a overovanie odbornej spôsobilosti v procese prípravy na vzdelávanie. Vzdelávacie centrá pre remeslá sú potrebné aj preto, že technické a materiálové vybavenie pre výučbu remeselných odborov je finančne veľmi náročné; vďaka koordinovanému postupu profesijných organizácií a odborných škôl môžu vzniknúť kvalitné podmienky pre výučbu remesla. 3. Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní v našej krajine je nedostatočná. Je potrebné zvýšiť ju pomocou výraznej a dlhodobej propagácie remesiel v médiách, ktoré by mal financovať štát. O remeselníkov je v praxi záujem, ale školy nie sú dostatočne motivované, aby ich vzdelávali a rodičia žiakov nemajú objektívny prehľad, kde sa ich dieťa zmysluplne uplatní. Preto je potrebné posilniť status remeselníka v spoločnosti a zaviesť systematickú propagáciu remesiel a informovanosť o výhodách ich uplatnenia na všetkých úrovniach s riadnou finančnou podporou štátu. K bodu 3. predbežnej informácie: 4. Súčasné pravidlá sú nastavené tak, že vyhovujú iba veľkým podnikom - živnostníci a malí podnikatelia v ňom zatiaľ takmer vôbec nie sú zapojení. Javí sa, že sa v slovenskom duálnom vzdelávaní jedná len o prípravu zástupov pracujúcich pripravených pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorí budú vyškolení len pre podmienky jeho pracovísk a u iných zamestnávateľov budú neupotrebiteľní. Bude mať úzko špecializované vzdelanie týchto ľudí ešte niečo spoločné s remeslom? Máme odôvodnené obavy a požadujeme nastaviť podmienky duálneho vzdelávania tak, aby boli vyhovujúce aj pre malých podnikateľov. Ľudia vyučení v klasických remeslách predsa vždy mali a aj budú mať šancu sa zamestnať, ale najmä pôsobiť ako samo-zamestnávatelia. 5. SŽZ so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch sú už dosiahnuté nulové stavy žiakov. Vzhľadom na masívnu kampaň a popularizáciu remesiel pre automobilový a súvisiace sektory, odčerpávajú tieto už z pomerne malého množstva detí, ktoré smerujú do odborného školstva najväčší podiel. Pre ostatné, napr. stavebné remeslá ostane naozaj už len veľmi malé množstvo záujemcov, a to v stavebníctve už dnes zaznamenávame kritický nedostatok odborníkov. Slovenský živnostenský zväz je pripravený prostredníctvom nominovaných expertov zúčastniť sa na prípravných prácach a optimalizovaní právnej úpravy odborného vzdelávania a prípravy, pokiaľ bude zo strany štátnych orgánov prejavený záujem o spoluprácu. V Bratislave dňa 14. decembra 2017 Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Na základe Vami predloženej predbežnej informácie Vám zasielame pripomienky na konzultácie k novele zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave: • vyhodnotenie v súčasnosti aplikovaných stimulačných efektov prostredníctvom finančných motivátorov pre zapojenie škôl a zamestnávateľov do programu duálneho vzdelávania na základe účelnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov a až na základe nich zvažovať nové motivátory, • prehodnotenie povinností z pracovno- vzdelávacej zmluvy, ktorá obmedzuje flexibilitu absolventov duálneho vzdelávania po skončení štúdia, • zvážiť uniformitu podchytenia atribútov duálneho vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania, ktorá by sa mala v prípade vzdelávania odchytiť aj na základe individuálnych potrieb jednotlivých aktérov, t. j. škôl, žiakov a zamestnávateľov, Na základe horeuvedených skutočností Vás žiadam o zapojenie našej organizácie do pracovnej skupiny k tvorbe novely zákona. Odoslaná Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) Stanovisko Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska k príprave novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v záujme slovenského stavebníctva a ekonomického vývoja viackrát - verejne i v rokovaniach s orgánmi verejnej správy - naliehavo upozornil na neutešený stav odbornej prípravy v stavebníctve, menovite na úrovni stredných škôl. Tristný stav duálnej formy vzdelávania stavebného smeru (7 žiakov) jasne preukazuje na nedostatky systému, ktorý nereflektuje reálne podmienky stavebnej praxe. 1. Špecifičnosť stavebných prác voči iným priemyselným odvetviam je zrejmá a preto žiadame, aby ZSPS sa stal plnoprávnym členom zriadenej pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2. K bodu 2 si dovoľujeme požiadať, aby medzi základné tézy novej právnej úpravy boli uvedené: • systematické plánovanie a prognózovanie potrieb trhu práce vo vzťahu k potrebám vzdelávania • kariérne poradenstvo a centrá orientácie pre výber povolania. ZSPS je pripravené odborne komunikovať so spracovateľom novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v štádiu jeho prípravy a neskôr v pripomienkovom konaní. V Bratislave, 15.12.2017 Odoslaná Detail