PI/2017/3 Predbežná informácia k navrhovanému zákonu o ochrane osobných údajov - doplnenie Predbežnej informácie o transpozíciu Policajnej smernice týmto zákonom

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne – O: a) Vzhľadom na obsah Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV navrhujeme vypustiť skrátené označenie „policajná smernica“. S prihliadnutím na rozsah a predmet úpravy predmetná smernica výrazným spôsobom presahuje oblasť činnosti policajných orgánov a použité skrátené označenie je významne zavádzajúce (vnímanie tejto smernice ako „policajnej“ bolo zrejme aj dôvodom, pre ktorý bola Generálna prokuratúra Slovenskej republiky do procesov negociácií zahrnutá takmer v záverečnom štádiu tvorby smernice). b) Predbežná informácia nie je jednoznačná v tom, či predmetom legislatívneho procesu bude prijatie jednej právnej normy alebo jednej základnej normy a vykonanie súvisiacich legislatívnych zmien v ďalších zákonoch nielen formou vypustenia súčasných ustanovení upravujúcich danú problematiku (napríklad VII. časť zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). V poslednom odseku bodu 3 sa uvádza, že „cieľom je, aby pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na tieto účely (pozn. ide o účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií), bolo toto spracúvanie upravené v jednej právnej norme jednotne“. Tento zámer je vyjadrený aj v poslednom odseku bodu 2, kde sa uvádza: „Právna úpravy ochrany osobných údajov tak bude konzistentná a upravená v jednej právnej norme.“. V texte sa ďalej konštatuje: „Nakoľko je transpozičný proces smernice odlišný od procesu harmonizácie bude nový zákon o ochrane osobných údajov vo svojej jednej samostatnej časti obsahovať ustanovenia vzťahujúce sa práve na vyššie uvedené vzťahy v súlade s limitmi, ktoré sú dané policajnou smernicou.“. Naznačený cieľ nekorešponduje s obsahom zápisu z pracovného stretnutia k transpozícii smernice (strana 2 odsek 2 zápisu zo 4. januára 2017). c) Predbežná informácia sa nezaoberá otázkami, pri ktorých smernica umožňuje výnimky, resp. neskoršie prijatie opatrení. Osobitne v prípade logovania môže ísť o významné finančné dopady. d) Keďže smernica upravuje významný rozsah právnych vzťahov a bude mať dopad tak na vnútroštátne postupy, ako aj na medzinárodnú spoluprácu, v danom štádiu nie sú analyzované jej dopady na štátny rozpočet, trestné konanie, dotýka sa viacerých právnych predpisov, predloženie nového zákona o ochrane osobných údajov (prípadne zmien súvisiacich zákonov) do pripomienkového konania v mesiacoch máj/jún 2017 považujeme za nereálne. Odoslaná Detail