PI/2017/267 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Všeobecne k predbežnej informácii: Regulácia môže byť vo svojej časti venovanej poistnému sektoru vedená správnym zámerom zamedziť problematickým praktikám vyskytujúcim sa v segmente životného poistenia (prepoisťovaní, atď.). Ak však má regulácia odmien dopadať na ostatné segmenty poistného sektora a ďalšie časti finančného trhu, potom rieši neexistujúce problémy neadekvátnym spôsobom. Postupujúca regulácia finančného trhu kladie na finančných agentov čím ďalej vyššie nároky, najmä po stránke odbornosti a kvality poskytovaných služieb. To samozrejme zvyšuje náklady finančných agentov, ktorí chcú fungovať v súlade so zákonom. Navrhovaná regulácia môže dopadnúť natoľko negatívne na profitabilitu ich činnosti, že tá sa stane ekonomicky neudržateľnou. To by znamenalo v extrémnom prípade stratu zárobkovej činnosti pre existujúcich finančných agentov a ich zamestnancov a v neposlednom rade tiež napr. obmedzenie dostupnosti a výberu poisťovacích služieb, najmä v menších mestách a na vidieku. Možnosť dojednania poistenia by sa potom fakticky obmedzila iba na pobočkovú sieť samotných poisťovní, ktorá nie je porovnateľne hustá, a predovšetkým na pobočke konkrétnej poisťovne nemožno očakávať porovnanie s produktmi konkurencie a výber skutočne najvýhodnejšej varianty. Negatívne dopady prípadnej neprimeranej regulácie možno predpokladať aj v segmente poistenia dojednávaného ako doplnok iných produktov alebo služieb, napr. poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Ak by v dôsledku prílišnej regulácie takéto poistenie prestalo byť ponúkané, mohla by nová právna úprava paradoxne namiesto zlepšenia situácie spotrebiteľa napr. viesť k nemožnosti poistiť sa pre prípad neschopnosti splácať spotrebiteľský úver. O časti návrhu venovanej sektoru spotrebiteľských úverov možno uviesť len toľko, že nie je zrejmá potreba takejto regulácie. Ako celok zámer neprípustne zasahuje do slobody podnikania a zmluvnej slobody. Odoslaná Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) SBA vyjadruje odmietavé stanovisko k navrhovanej regulácií provízií finančného sprostredkovania v bankovom sektore, keďže cenová regulácia nie je podľa väčšinového názoru bankového sektora vhodným krokom k úprave tohto odvetvia. Pokiaľ bude regulácia v bankovom sektore presadená, v oblasti poskytovania úverov bankový sektor navrhuje regulovať len úvery na bývanie. Pokiaľ budú presadené zmeny v podobe vyplácania provízií (času, výške, uplatniteľnosti) navrhujeme tieto upraviť len do tej miery, aby podstatným spôsobom neohrozili existenciu modelu finančného sprostredkovania. Pre akékoľvek podstatné zásahy zároveň navrhujeme stanoviť dostatočné dlhé prechodné obdobie v trvaní minimálne jedného roka. Pred vykonaním podstatných zásahov do súčasne funkčného mechanizmu finančného sprostredkovania si dovoľujeme požiadať o vypracovanie analýzy dopadov týchto navrhovaných zmien na trh finančného sprostredkovania. Odoslaná Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu Máme za to, že návrh bol vo svojej časti venovanej poistnému sektoru vedený správnym zámerom zamedziť problematickým praktikám vyskytujúcim sa v segmente rezervotvorného životného poistenia (prepoisťovaní atď.) Žiaľ však bol formulovaný takým spôsobom, že dopadá na celý poistný trh, kde v jeho zostávajúcej časti rieši neexistujúce problémy neadekvátnym spôsobom. Namiesto neustáleho sprísňovania regulácie by bolo na mieste využívať súčasnú reguláciu na elimináciu ojedinelých negatívnych javov. Postupujúca regulácia finančného trhu kladie na finančných agentov čím ďalej vyššie nároky, najmä po stránke odbornosti a kvality poskytovaných služieb. To samozrejme zvyšuje náklady finančných agentov, ktorí chcú fungovať v súlade so zákonom. Navrhovaná úprava potom dopadne natoľko negatívne na profitabilitu ich činnosti, že tá sa stane ekonomicky neudržateľnou. To by znamenalo stratu zárobkovej činnosti pre prevažnú väčšinu existujúcich finančných agentov a ich zamestnancov a v neposlednom rade tiež obmedzenie dostupnosti a výberu poisťovacích služieb, najmä v menších mestách a na vidieku. Možnosť dojednania poistenia by sa fakticky obmedzila iba na pobočkovú sieť samotných poisťovní, ktorá nie je porovnateľne hustá, a predovšetkým na pobočke konkrétnej poisťovne nemožno očakávať porovnaní s produktmi konkurencie a výber skutočne najvýhodnejšie varianty. V prípade regulácie a zverejňovania výšky provízií pre koncových sprostredkovateľov je na mieste upozorniť na fakt, že samotná povinnosť informovať o presnej výške odmeny zbytočne zahlcuje spotrebiteľa, ktorý dostáva v zmysle regulácie už aj tak extrémne množstvo informácií. Považujeme za dostatočné, ako je informovanie o odmene regulované v súčasnosti. Zároveň hrozí, že informovanie o presnej výške odmeny sprostredkovateľovi bude vytvárať nesprávne motivácie u spotrebiteľov. Nižšia provízia často neznamená vhodnejší produkt pre spotrebiteľa. Zároveň stavia nezávislých sprostredkovateľov do veľkej nevýhody oproti viazaným finančným agentom (zamestnancom) finančných inštitúcií, ktorí nemusia o svojej mzde a motivačnej zložke spotrebiteľa informovať. Negatívne dopady neprimeranej regulácie možno predpokladať aj v segmente poistenia dojednávaného ako doplnok iných produktov alebo služieb, napr. poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Ak by v dôsledku prílišnej regulácie takéto poistenie prestalo byť ponúkané, mohla by nová právna úprava paradoxne namiesto zlepšenie situácie spotrebiteľa napr. viesť k nemožnosti poistiť sa pre prípad neschopnosti splácať spotrebiteľský úver. V prípade bankového sektora možno uviesť len toľko, že nie je zrejmá potreba takejto regulácie. Takáto regulácia môže likvidačne zasiahnuť finančných agentov sprostredkúvajúcich spotrebiteľské úvery v nižších výškach a kratších splatnostiach. To následne opäť nezmyselne negatívne zasiahne poskytovateľov spotrebiteľských úverov. V tomto segmente to môže znamenať odchod aj posledných niekoľko veriteľov s povolením NBS na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Ako celok návrh neprípustne zasahuje do slobody podnikania a zmluvnej slobody a vychyľuje trh v prospech veľkých finančných inštitúcií s vlastnou pobočkovou sieťou na úkor nezávislých finančných agentov a menších finančných inštitúcií. Odoslaná Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) Vyjadrenie k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII zo dňa 16. 11. 2017 Vážená inštitúcia, vážený pán inžinier Turok-Heteš, Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo Predbežnú informáciu (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) k nasledovnému právnemu predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Predbežná informácia“). I. Slovenská asociácia sprostredkovateľovi v poisťovníctve (SASP) sa touto cestou opätovne zapája do pripomienkovania pripravovanej právnej úpravy. Vzhľadom k tomu, že táto problematika bola so Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve, ale aj s celým finančným trhom, diskutovaná v priebehu roku 2017, touto cestou odkazuje v celom rozsahu na naše predchádzajúce vyjadrenia v tejto veci, vrátane našich osobných stretnutí s Ministerstvom financií Slovenskej republiky II. V zmysle nášho posledného návrhu sme odporúčali problematiku odmien v oblasti finančného sprostredkovania nastaviť v zmysle nasledovných princípov: 1. právna úprava odmien v životnom poistení pre oblasť životného poistenia, ktoré obsahujú sporivú zložku: Navrhujeme rozšírenie doby uplatnenia si storna voči finančných agentom za odmeny v lehote 3 rokov počas životnosti poistnej zmluvy, avšak bez akých-koľvek stropov vo vzťahu k výške vyplatenej odmeny a spôsobu jej úhrady. Stanovenie odkupnej hodnoty, s prihliadnutím na poistno-technické a metodické možnosti poisťovní, by malo korešpondovať lehote 3 rokov životnosti poistnej zmluvy. 2. právna úprava odmien v neživotnom poistení a v životnom poistení u produktov, ktoré neobsahujú sporivú zložku: Navrhujeme bez osobitnej regulácie (t.j. zachovanie súčasného právneho stavu). 3. právna úprava odmien pri úveroch Navrhujeme bez osobitnej regulácie (t.j. zachovanie súčasného právneho stavu). 4. právna úprava v rámci zákona o dani z príjmov Celá vyplatená odmena zo strany finančných inštitúcií bude uznaná za daňovo uznateľný výdavok, a to bez zavedenia akýchkoľvek finančných stropov a obmedzení. Touto cestou zároveň v celom rozsahu odkazujeme na naše vyjadrenie zo dňa 28. 3. 2017 – Pripomienky k návrhu na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty a regulácie daňových nákladov, v ktorom sme súhrnne vysvetlili naše postoje. III. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí pripraviť znenie právnej úpravy, ktoré bude napĺňať ciele sledované zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky, zároveň však nebude predstavovať existenčnú hrozbu pre finančných agentov pôsobiacich v podmienkach Slovenskej republiky. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a vážime si, že budeme môcť byť prítomný pri tomto procese. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás priebežne informovali o ďalších krokoch Ministerstva financií Slovenskej republiky. S pozdravom Ing. Michaela Kristiníková prezident Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve Odoslaná Detail
SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU) Pre zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov navrhujeme nevyhnutne zaistiť rovnaké podmienky medzi distribútormi, a tým zabezpečiť rovnosť podmienok a hospodársku súťaž bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zmluvne viazaní na finančnú inštitúciu alebo sú zamestnancami finančných inštitúcií. Odoslaná Detail