PI/2017/264 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Nárok na finančný príspevok na osobnú asistenciu priznávať aj prijímateľom sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou. Odôvodnenie: Pri osobných návštevách v domovoch sociálnych služieb v rámci monitoringu dodržiavania ľudských práv prijímateľov, ako vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, som zistila, že v každom z nich z dôvodu malého počtu zamestnancov, prijímatelia majú minimálny styk so spoločenským prostredím, návštev kultúrnych, športových podujatí... predovšetkým cez víkendy, sviatky, kedy je v zariadení minimálny počet zamestnancov, ktorý dokáže zabezpečiť len nevyhnutú starostlivosť a dozor prijímateľov. Odoslaná Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) Príspevok za opatrovanie Návrh: Poskytovať príspevok na opatrovanie v plnej výške počas školských prázdnin. Odôvodnenie: Peňažný príspevok na opatrovanie je rodičom, ktorých deti navštevujú školy v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne je krátený. Je to aj v prípade školských prázdnin, kedy je dieťa v domácej starostlivosti rodičov. S podnetmi s týmto obsahom sa na mňa obracajú rodičia a ja pokladám tento stav za diskriminačný. Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K § 40 zákona: Navrhujeme, aby v § 40 bol spôsob výpočtu peňažného príspevku na opatrovanie výslovne naviazaný na sumu minimálnej mzdy, aby bola zaručená jeho valorizácia spolu s vývojom minimálnej mzdy. Odôvodnenie: Cieľom novelizácie je podľa predloženého materiálu PI, ako aj dostupných mediálnych informácií zvýšenie základnej sumy príspevku na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy. Aby suma budúcich príspevkov na opatrovanie pri valorizácii kopírovala vývoj čistej minimálnej mzdy, je nevyhnutné upraviť podmienky jeho výpočtu vo väzbe na minimálnu mzdu. Tým bude zaručené, že aj príspevok bude v budúcnosti odzrkadľovať aktuálnu hodnotu čistej minimálnej mzdy. Doterajší spôsob výpočtu je naviazaný na sumu životného minima. Ak sa príspevok zvýši momentálne tým spôsobom, že sa suma čistej minimálnej mzdy prepočíta na % životného minima a takto bude upravený zákon, príspevok bude na úrovni čistej minimálnej mzdy len v čase prijatia takejto úpravy, pretože ďalšie valorizácie by sa opätovne odvíjali od zmeny sumy životného minima. Keďže je všeobecne známe, že suma minimálnej mzdy rastie medziročne o podstatne väčšiu sumu ako suma životného minima (to dokonca až do júla t.r. v posledných rokoch nerástlo vôbec), je jasné, že do budúcnosti by valorizácia príspevku predstavovala len minimálne čiastky. Príspevok by tak v budúcnosti zaostával za úrovňou čistej minimálnej mzdy. Ak sa teda deklaruje záujem zvýšiť príspevok na úroveň čistej minimálnej mzdy, je treba zmeniť aj konštrukciu výpočtu príspevku tak, aby bol jednoznačne viazaný na minimálnu mzdu. Bude tak zaručené, že príspevok bude na úrovni čistej minimálnej mzdy aj v budúcnosti, nielen v čase prijatia úpravy. Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K § 22 ods. 10 zákona: Výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu navrhujeme percentuálne naviazať na sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Svojou podstatou ide o odmenu za prácu, ktorú pre osobu s ŤZP vykonáva iná osoba. Za situácie, keď podľa medializovaných informácií i výška príspevku na opatrovanie by mala byť vo výške „čistej“ minimálnej mzdy, a teda naviazaná na rast minimálnej mzdy, navrhujeme obdobne upustiť od naviazanosti výšky PP na osobnú asistenciu na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Za posledných 5 rokov sa znížil rozdiel medzi výškou PP na osobnú asistenciu a výškou minimálnej mzdy z 83 centov (v roku 2013)na 2,1 centA (v januári 2018: 2,78 – 2,759). Nízke ohodnotenie práce osobných asistentov zmenšuje okruh osôb, ktoré majú o vykonávanie tejto činnosti záujem ako o hlavnú zárobkovú činnosť. Preto žiadame do novely zaradiť novú definíciu jeho výšky. Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) V § 40 navrhujeme zrušiť odsek 12. Odôvodnenie: Krátenie príspevku na opatrovanie pri prekročení príjmu opatrovaného ŤZP je dlhodobým problémom. Zvýšenie tejto hranice na 1,7 násobok životného minima bolo len kozmetickou úpravou. Ak sa v PI deklaruje „prehodnotenie situácií, ktoré majú vplyv na jeho znižovanie“, je potrebné celý odsek zrušiť. Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) § 40 ods. 13: Navrhujeme v § 40 ods. 13 zvýšiť príplatok pri opatrovaní ŤZP detí a stanoviť jeho valorizáciu. Odôvodnenie: Súčasne platné zvýšenie príspevku o 49,80 Eura pri opatrovaní ŤZP dieťaťa ak opatrovateľ nemá iný príjem nebolo v posledných rokoch upravované, pretože je stanovené priamo v zákone pevnou sumou. Považujeme za potrebné túto sumu zvýšiť a súčasne zabezpečiť jeho valorizáciu. Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K § 40 ods. 10 a 11: V § 40 navrhujeme zrušiť odseky 10 a 11. Odôvodnenie: Súčasné znenie znevýhodňuje opatrovateľov, ktorí sú dôchodcovia tým, že im za opatrovanie priznáva podstatne nižšiu sumu než ostatným opatrovateľom. Navrhujeme preto, aby opatrovatelia - dôchodcovia dostávali za opatrovanie rovnaký príspevok, ako ostatní opatrovatelia za tú istú prácu. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V súlade so zverejnenou informáciou, zasielam nižšie uvedené podnety na doplnenie do pripravenej novely Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1. Podnet k § 22 ods. (6) V ods. (6) je uvedené, že rodinní príslušníci môžu v súlade s inými odsekmi tohto § vykonávať osobnú asistenciu najviac 1460 hodín ročne, čo predstavuje najviac 4 hodiny denne. Uvedené množstvo hodín je možné považovať za diskriminačné, nakoľko rodinní príslušníci poskytujú asistenciu aj dlhšie a bezplatne. Za takto poskytované množstvo hodín ich nemožno považovať za plnohodnotných osobných asistentov, nakoľko sú od štátu len zdravotne poistení a platná legislatíva Slovenskej republiky neumožňuje ich dôchodkové poistenie od štátu. Dôchodkové poistenie by si museli platiť z vlastných zdrojov, čo pri nízkej odmene za osobnú asistenciu je nemysliteľné. V prípade, že takýto osobný asistent (rodinný príslušník) odpracuje len povolených 1460 hodín ročne a nemôže ešte pracovať aj v inom pracovnom pomere, lebo ho už nikto nezamestná, ostane bez dôchodkového poistenia a po zániku osobnej asistencie sa ocitne bez finančných prostriedkov - bez starobného dôchodku. Vzniknutá situácia je neriešiteľná bez pomoci štátu, a preto navrhujem zvýšiť osobnú asistenciu pre rodinných príslušníkov na najviac 2200 hodín ročne, čo predstavuje cca 6 hodín denne. Z uvedeného vyplýva, navrhujem nahradiť text v ods. (6) nasledovným textom: " Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac 2200 hodín ročne." 2. Podnet k § 22 ods. (10) V ods. (10) je uvedené percento, ktoré sa používa na výpočet sadzby pre ohodnotenie práce osobného asistenta. Zložitosť a namáhavosť tejto práce je veľmi ťažké objektívne ohodnotiť, nakoľko každý osobný asistent má rozdielne a individuálne podmienky pre svoju prácu, ktoré sa veľmi ťažko porovnávajú a dokumentujú. Pri súčasnej úprave je možné prihliadnuť aj na ohodnotenie práce osobných asistentov, keď sa upravuje finančné ohodnotenie opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých osôb, nakoľko starostlivosť, obtiažnosť a zložitosť práce oboch sú si v mnohom veľmi príbuzné. Navrhujem posúdiť výšku percenta pre výpočet hodinovej sadzby pre osobného asistenta a zvýšiť ju minimálne na 1,4 % resp. i viac, podľa možností, ktoré dovolí finančný rozpočet štátu. Na základe uvedeného, navrhujem nahradiť text v ods. (10) nasledovným textom: " Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1, 4 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)" Odoslaná Detail