PI/2017/251 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok Odoslaná Detail