PI/2017/236 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Vyjadrenie, podnety a návrhy spoločnosti SLOVNAFT,a.s. v rámci predbežnej informácie k návrhu novely vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej aj „Vyhláška“): 1. Názvoslovie: Navrhujeme zosúladiť so zákonom č.364/2004 Z.z názvoslovie (napr. nahradiť pojem „nebezpečné látky“ pojmom „znečisťujúce látky“, nahradiť pojem „bez záchytných nádrží...“ pojmom „bez záchytných vaní...“, nahradiť pojem „záchytné vane“ pojmom „havarijné nádrže“ atď.) 2. §1: Navrhujeme vložiť ustanovenie, že táto Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú vyhradené technické zariadenia podľa Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na určené technické zariadenia podľa Zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: Určené alebo vyhradené technické zariadenia (UTZ a VTZ) podliehajúce kontrolám a certifikovaniu podľa inej legislatívy a v iných lehotách by mali byť vyňaté spod pôsobnosti tejto Vyhlášky, aby sa vylúčili dvojaké alebo nejednoznačné požiadavky na to isté zariadenie, aby sa znížila administratívna náročnosť a zvýšila sa právna istota pre podnikanie. Ide najmä zariadenia spadajúce pod Vyhlášku 508/2009 Z.z. a Vyhlášku 205/2010 Z.z., podľa ktorých podliehajú VTZ a UTZ prísnejším kontrolám a v kratších lehotách ako podľa Vyhlášky. 3. §1: Navrhujeme vložiť ustanovenie, že táto Vyhláška sa nevzťahuje na záchytné vane (resp. na vybrané druhy záchytných vaní). Odôvodnenie: Najmä záchytné vane okolo celých nádržových blokov, ktoré sú len zo zemných valov, technicky nie je možné skúšať. navrhujeme presne špecifikovať v novej časti „základné pojmy“. 4. §1: Navrhujeme vložiť ustanovenie, že táto Vyhláška sa nevzťahuje na chemickú kanalizáciu (Podľa STN 83 0917). Odôvodnenie: kanalizácia na zaolejované vody musí mať odlišný režim prevádzkovania a skúšok oproti tomu ako to rieši Vyhláška. 5. Navrhujeme vložiť nový paragraf: „základné pojmy“, napr.§1a: Navrhujeme doplniť do Vyhlášky definície použitých „základných pojmov“, ktoré by sa mohli prevziať z STN 75 34 15. Napríklad považujeme za nevyhnutné doplniť: “Nádržami kde sa skladujú ropné látky sa rozumejú nádrže na ropné látky v zmysle STN 75 3415.”, prípadne prevziať definíciu nádrže na ropné látky z STN priamo do Vyhlášky. Ďalej by bolo veľmi vhodné vo Vyhláške definovať aj za aké látky sa majú považovať uhľovodíky a ropné deriváty s teplotou tuhnutia nad 40 °C, teda za normálnych podmienok netekuté. Odôvodnenie: Definíciou základných pojmov by sa vylúčili dvojaké alebo nejednoznačné požiadavky na to isté zariadenie a zvýšila sa právna istota pre podnikanie. 6. §2, ods., písm.f): Navrhujeme doplniť na konci písmena f) vetu: “Na vizuálne kontrolovateľné nadzemné rozvody sa táto požiadavka nevzťahuje.” Odôvodnenie: Nie je technicky a finančne možné pre všetky nadzemné potrubia technicky zabezpečiť zachytávanie znečisťujúcich látok v prípade poruchy. Pokladáme vizuálnu kontrolu v takýchto prípadoch za dostatočnú a odporúčame pridať odkaz na STN, alebo formuláciu z STN preniesť do Vyhlášky. 7. §3: Pri nádržiach vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru navrhujeme nevyžadovať skúšky tesnosti v lehotách podľa vyhlášky. Navrhujeme vyžadovať len skúšku tesnosti pred uvedením do prevádzky. Odôvodnenie: Nádrže a potrubné rozvody. ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, majú prípadnú netesnosť okamžite overiteľnú. Pri dvojplášťových nádržiach a potrubných rozvodoch s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru je vykonávanie skúšok kontinuálne, nakoľko trvalá indikácia medziplášťa nádrží a potrubných rozvodov poskytuje nepretržitú skúšku tesnosti a preto sú dnes stanovené lehoty irelevantné. 8. §3: Navrhujeme lehoty v celom tomto paragrafe prehodnotiť a zosúladiť s potrebami praxe. Odôvodnenie: Napríklad vizuálne kontrolovateľná nádrž je dnes po 39 rokoch len raz kontrolovaná (teraz vždy po 20 rokoch), čo asi nie je dostatočné. Preto by sa napríklad prvá perióda mohla určiť dlhšia (20 rokov) a ďalšie lehoty by sa mohli skracovať vzhľadom na životnosť nádrže alebo zariadenia (15, resp. 10 rokov). 9. Nový §3a: Navrhujeme ustanoviť možnosť náhradnej skúšky v prípade, že skúšku nie je možné z technických, alebo technologických dôvodov vykonať štandardným spôsobom. Navrhujeme medzi náhradné spôsoby skúšky umožniť napríklad: 1. kontrolu výstupov z kontrolného systému zriadeného pre zisťovanie úniku znečisťujúcich látok zo skúšanej nádrže alebo potrubí z dôvodu ich netesnosti, 2. zistením a vyhodnotením aktuálneho stavu podzemnej vody, zeminy alebo pôdy v okolí nádrže alebo potrubí, 3. kontrolu meraním poklesu hladiny skladovanej látky v nádrži, alebo 4. senzorickú, najmä vizuálnu kontrolu skúšanej nádrže, záchytnej vane alebo potrubí. Odôvodnenie: Prax prináša situácie, keď skúšku nie je možné z technických, alebo technologických dôvodov vykonať štandardným spôsobom. Takéto ustanovenia boli zavedené v Čechách a podobné prípady sa vyskytujú aj u nás. Vizuálna kontrola je termín, ktorý používa aj norma STN 75 34 15 ako jednu z metodík zisťovania technického stavu (bod D.5.1). 10. §5: Navrhujeme, aby sa návrh havarijného plánu konzultoval so správcom vodohospodársky významných vodných tokov len pre prevádzky, ktoré vypúšťajú odpadové vody priamo do vodného toku. Zároveň navrhujeme aby sa správca vodohospodárky významných vodných tokov prípadne prevádzkovateľ verejnej musel vyjadriť k návrhu havarijného plánu vyjadriť do 30 dní a ak by sa v uvedenej lehote nevyjadril, považovať ich stanovisko k návrhu havarijného plánu za kladné. Odôvodnenie: Prevádzky, ktoré nevypúšťajú odpadové vody priamo do vodného toku alebo kanalizácie, by mali byť z tohto režimu vyňat. Správcovia vodohospodársky významných vodných tokov prípadne prevádzkovatelia verejnej kanalizácie pri prerokovaní návrhu havarijného plánu nie sú viazaní lehotami podľa zákona o správnom konaní, avšak prax ukazuje, že lehoty sú niekedy enormne dlhé a sú prekážkou pre podnikanie a zbytočne vystavujú podnikateľov hrozbe pokuty. Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 1. Navrhujeme zmenu § 3 Vyhlášky: Pri nádržiach vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru sa nebudú vyžadovať skúšky tesnosti v lehotách podľa vyhlášky, bude sa vyžadovať len skúška tesnosti pred uvedením do prevádzky. Pri potrubných rozvodoch vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru sa nebudú vyžadovať skúšky tesnosti v lehotách podľa vyhlášky, bude sa vyžadovať len skúška tesnosti pred uvedením do prevádzky. Zdôvodnenie návrhu: Pri nádržiach a potrubných rozvodoch vizuálne kontrolovateľných nie je vykonávanie skúšok tesnosti nutné, nakoľko ich prípadnú netesnosť je možné okamžite zistiť / overiť vizuálne. Pri dvojplášťových nádržiach a potrubných rozvodoch s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru nie je vykonávanie skúšok tesnosti nutné, nakoľko trvalá indikácia medziplášťa nádrží a potrubných rozvodov zabezpečuje vykonávanie nepretržitej skúšky tesnosti. Vyššie uvedená zmena právneho predpisu bude mať priaznivý ekonomický dosah na prevádzkovateľov dotknutých technologických zariadení, pri zachovaní rovnakého stavu ochrany vôd. 2. Návrh na zmena § 5 Vyhlášky: Správca vodohospodárky významných vodných tokov prípadne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie sú povinní sa k návrhu havarijného plánu vyjadriť do 30 dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria, považuje sa ich stanovisko k návrhu havarijného plánu za kladné. Zdôvodnenie návrhu: Správcovia vodohospodársky významných vodných tokov prípadne prevádzkovatelia verejnej kanalizácie pri prerokovaní návrhu havarijného plánu nie sú viazaní lehotami podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ani inými určenými lehotami. Aplikačná prax ukazuje, že nie sú zriedkavé lehoty predmetného prerokovania viac ako 180 dní, čo znemožňuje prevádzkovateľom plniť povinnosť ustanovenú § 39, ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a sú tak vystavovaní možnému sankčnému postihu zo strany kontrolných orgánov. 3. Návrh na zmenu používanej terminológie: Nahradiť pojem „nebezpečné látky“ pojmom „znečisťujúce látky“. Zdôvodnenie návrhu: Uvedenou zmenou sa zosúladí terminológia Vyhlášky a vodného zákona. 4. Navrhujeme zmeniť používanú terminológiu a nahradiť pojem „záchytné vane“ pojmom „havarijné nádrže“. Zdôvodnenie návrhu: Uvedenou zmenou sa zosúladí terminológia Vyhlášky s bežne používanou terminológiou v praxi, s platnými STN (napr. STN 92 0800) ako aj zákonnými predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. 5. Návrh na zmenu použitej terminológie V § 4, ods. 4 Vyhlášky vykonať opravu zjavnej chyby (novotvaru) – nahradiť pojem „Bez záchytných nádrží...“ pojmom „Bez záchytných vaní...“, resp. v prípade akceptovania návrhu č. 4 vyššie „Bez havarijných nádrží...“. Zdôvodnenie návrhu: Oprava zjavnej chyby v terminológii Vyhlášky. Odoslaná Detail