PI/2017/227 Návrh zákona o dani z poistenia

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľa nahradenie súčasne platného 8 % odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví. Daň z poistenia bude mať charakter nepriamej dane a jej sadzby budú diferencované podľa druhu poistenia. Poistný sektor rešpektuje tento návrh, ktorý má priniesť transparentnosť a jednoznačnosť pokiaľ ide o jeho aplikáciu v porovnaní s existujúcou úpravou 8 % odvodu. Avšak zároveň upozorňuje, že nastavenie výšky tejto novej dane musí rozumné, tak aby nová daň nepôsobila demotivujúco na zodpovedných klientov a neodradila ich od kúpy ochrany pre seba, svojich blízkych, či svojho majetku. Je potrebné tiež zobrať do úvahy kúpyschopnosť obyvateľov SR v porovnaní s inými krajinami, kde sa takáto daň uplatňuje. Podľa predkladateľa túto daň v Európskej únii uplatňujú približne ¾ členských štátov a predkladateľ si kladie za cieľ „adoptovať európsky štandard a zároveň eliminovať existujúce disproporcie“. Predpokladáme preto, že predkladateľ bude dôsledný v celom komplexe týchto vzťahov a zavedie aj na Slovensku širokú škálu podpory poistenia napr. v podobe daňovej úľavy pre produkty životného poistenia a dôchodkového poistenia tak ako je tomu v štátoch uplatňujúcich daň z poistenia. V nadväznosti na vyššie uvedené preto očakávame, že takáto daň bude sprevádzaná aj návrhmi na daňové úľavy v životnom poistení. Odoslaná Detail
SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU) SARM podporuje zavedenie dane z poistenia pre oblasť neživotného postenia pre Súčasný 8 perc. odvod považujeme za nesystémový a nejasný. Navrhujeme zaviesť poistnú daň v dvoch výškach v prvom roku zavedenia dane : 1. 2perc. pre produkty A3 - A13 ( vrátane PZP pre jednotnosť ) 2. 0 perc. daň pre ostatné produkty A1,A2,A14-A18 + všetky životné poistenia. Poistná daň by sa mala prehodnocovať každý rok za účasti odbornej verejnosti a analýzy dopadov podla jednotlivých druhov poistenia pre spotrebiteľov. Zavedením jednotnej poistnej dani ( začínajúcej na 2 perc. ) namiesto 8 perc.odvodu by mohlo dôjsť v prvých ( 5 ) rokoch "nastavenia optimálnej výšky poistnej dani" aj k zníženiu poistného pre spotrebiteľov/poistníkov resp. kompenzácií dopadov/nákladov pri zavedení daní z poistenia. Odoslaná Detail
SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU) SARM podporuje zavedenie dane z poistenia pre oblasť neživotného postenia pre Súčasný 8 perc. odvod považujeme za nesystémový a nejasný. Navrhujeme zaviesť poistnú daň v dvoch výškach v prvom roku zavedenia dane : 1. 2perc. pre produkty A3 - A13 ( vrátane PZP pre jednotnosť ) 2. 0 perc. daň pre ostatné produkty A1,A2,A14-A18 + všetky životné poistenia. Poistná daň by sa mala prehodnocovať každý rok za účasti odbornej verejnosti a analýzy dopadov podla jednotlivých druhov poistenia pre spotrebiteľov. Zavedením jednotnej poistnej dani ( začínajúcej na 2 perc. ) namiesto 8 perc.odvodu by mohlo dôjsť v prvých ( 5 ) rokoch "nastavenia optimálnej výšky poistnej dani" aj k zníženiu poistného pre spotrebiteľov/poistníkov resp. kompenzácií dopadov/nákladov pri zavedení daní z poistenia. Odoslaná Detail