PI/2017/219 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) V zmysle informácií uvedených v predbežnej informácii zverejnenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie 2. októbra 2017, s lehotou na predloženie pripomienok do 13. októbra 2017, je novela zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov („Zákon“) pripravovaná v nadväznosti na končiaci dátum platnosti schválenej schémy štátnej pomoci č. NN 63/2009 a návrh novely by mal riešiť aj revíziu opodstatnenosti uplatňovania oslobodení od spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu v zmysle tejto schémy. V záujme plnenia cieľov Slovenskej republiky, pokiaľ ide o medzinárodnoprávne záväzky v oblasti klímy (najmä Parížskej dohody o klíme), t.j. najmä znižovania emisií skleníkových plynov, v dosahovaní podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v zmysle energetickej legislatívy Európskej únie, ako aj znižovania emisií iných znečisťujúcich látok v zmysle smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, navrhujeme, aby novela zachovala oslobodenie od dane zo zemného plynu najmä v prípade výroby elektriny a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Spaľovanie zemného plynu produkuje značne nižšie emisie skleníkových plynov, oxidov dusíka a jemných prachových častíc ako spaľovanie uhlia, ropy alebo ropných produktov a v prípade jemných prachových častíc aj dreva (za predpokladu, že je zabezpečený udržateľný rozvoj a obnovovanie lesných porastov) a jeho podpora formou oslobodenia od spotrebnej dane zabezpečí rýchlejšie plnenie cieľov vyplývajúcich Slovenskej republike z jej záväzkov a vzhľadom na pozitívne vplyvy na ovzdušie, a teda sprostredkovane aj na zdravie obyvateľstva, bude mať v konečnom dôsledku pozitívne vplyvy na príjmy štátneho rozpočtu (vyššia produktivita, nižšia práceneschopnosť, nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť). Znečistenie ovzdušia emisiami jemných prachových častíc PM tvorí jeden z hlavných problémov životného prostredia Slovenskej republiky aj v zmysle záverečnej správy k Revízii výdavkov na životné prostredie publikovanej Ministerstvom financií SR a Ministerstvom životného prostredia SR v júli 2017, keďže zemný plyn má zo všetkých palív najnižšiu produkciu jemných prachových častíc. Okrem toho navrhujeme, aby návrh novely Zákona zaviedol plné oslobodenie od spotrebnej dane v prípade bioplynu a biometánu ako aj iného pokročilého plynného biopaliva v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu a to bez ohľadu na jeho použitie. Daňové zvýhodnenie plynných biopalív podporí dosahovanie cieľov Slovenskej republiky v podiele obnoviteľných zdrojov energie na celkových energetických zdrojoch ako aj rozvoj alternatívnych palív v zmysle Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Zemný plyn, vrátane ďalších druhov plynu, môže prispieť nielen k plneniu cieľov uvedených vyššie, ale zároveň prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v regiónoch a mestách na Slovensku. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 1. Zdaňovanie syntetického plynu podľa zákona 609/2007 Z.z. Navrhujeme, aby okrem týchto komodít podliehal zdaňovaniu v zmysle Zákona 609/2007 aj tzv. syntetický plyn, teda pokročilé plynné biopalivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu. Navrhujeme tiež, aby novela Zákona 609/2007 zachovala v čo najväčšej miere daňové zvýhodnenie zemného plynu, najmä v prípade výroby elektriny a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Zemný plyn, či už vo forme paliva na vykurovanie, výrobu elektriny alebo vo forme CNG alebo LNG na dopravné účely majú nespochybniteľné environmentálne pozitíva spočívajúce v minimálnych emisiách znečisťujúcich látok, okrem iného oxidov uhlíka, oxidov dusíka a jemných prachových častíc a prispejú tak k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike, ktorého stav je jednou z troch hlavných výziev životného prostredia v Slovenskej republike aj v zmysle dokumentu publikovaného Inštitútom environmentálnej politiky, fungujúcim pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v januári 2017. Navyše, v prípade bioplynu, biometánu a syntetického plynu sú environmentálne pozitíva ešte vyššie, keďže okrem pozitívnych vlastností zemného plynu je pri jeho výrobe a použití možné dosiahnuť dokonca až záporné emisie CO2 (viac CO2 spotrebovaného ako vypusteného do ovzdušia). Slovenská republika je povinná zásadne znížiť množstvo produkovaných emisií oxidov dusíka a jemných prachových častíc (o 36% do roku 2020 a 49% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005) aj v zmysle cieľov stanovených v smernici (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, pričom zvýšené použitie zemného plynu, CNG, LNG a plynných biopalív môže napomôcť dosiahnutiu týchto cieľov. Vhodným spôsobom ako motivovať veľký počet subjektov používať zemný plyn a biopalívá plynného skupenstva je najmä forma daňového zvýhodnenia. Navrhujeme tiež, aby novela Zákona 609/2007 stanovila, podobne ako je tomu v zmysle Zákona 98/2004 v prípade biodiesla, že plynné biopalivá sú úplne oslobodené aj od spotrebnej dane zo zemného plynu. Daňové zvýhodnenie plynných biopalív podporí tiež dosahovanie cieľov Slovenskej republiky v podiele obnoviteľných zdrojov energie na celkových energetických zdrojoch, rozvoj alternatívnych palív v zmysle Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorým je aj CNG a LNG. Tento návrh je tiež v súlade so stratégiami Európskej komisie napríklad: Európa v pohybe (COM(2017)283) a Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (SWD(2016)244). 2. Elektromobilita - Zdaňovanie elektriny využívanej na pohon vozidiel Vzhľadom na to, že súčasné politiky v oblasti ochrany životného prostredia sú vo veľkej miere zamerané i na podporu predaja alternatívnych palív, a to najmä na podporu rozvoja elektromobility, je potrebné v tejto súvislosti vytvoriť jednotný systém budovania nabíjacích staníc, a to i z pohľadu dodávok elektriny. V súčasnosti žiadna právna úprava v SR komplexne nerieši problematiku budovania nabíjacích staníc vrátane predaja elektriny konečnému spotrebiteľovi, ktorý ju bude používať na nabíjanie elektromobilu, čiže ako pohonnú látku. Rovnako ani smernica 2003/96/ES jednoznačne nerieši problematiku zdaňovania elektriny v prípade jej použitia ako pohonnej látky. Vzhľadom na rastúci trh v tejto oblasti sme toho názoru, že je potrebné vytvoriť jasné a transparentné podmienky pre všetkých prevádzkovateľov nabíjacích staníc ako i dodávateľov elektriny, ak je táto určená na predaj ako pohonná látka. V nadväznosti na uvedené navrhujeme v zákone č. 609/2009 Z. z. komplexne upraviť problematiku zdaňovania a predaja elektriny určenej na pohon vozidiel, a to od distribútora elektriny až po prevádzkovateľa nabíjacej stanice Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V zmysle informácií uvedených v dokumente je novela zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov („Zákon o spotrebných daniach z energií“) pripravovaná v nadväznosti na končiaci dátum platnosti schválenej schémy štátnej pomoci č. NN 63/2009 a návrh novely by mal riešiť aj revíziu opodstatnenosti uplatňovania oslobodení od spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu v zmysle tejto schémy. V záujme plnenia cieľov Slovenskej republiky v dosahovaní podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v zmysle energetickej legislatívy Európskej únie, znižovania emisií skleníkových plynov v zmysle Parížskej dohody ako aj znižovania emisií iných znečisťujúcich látok v zmysle smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie navrhujeme, aby novela zachovala oslobodenie od dane zo zemného plynu najmä v prípade výroby elektriny a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Okrem toho navrhujeme, aby návrh novely Zákona o spotrebných daniach z energií zaviedol plné oslobodenie od spotrebnej dane v prípade bioplynu a biometánu ako aj iného pokročilého plynného biopaliva v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu a to bez ohľadu na jeho použitie.Daňové zvýhodnenie plynných biopalív podporí dosahovanie cieľov Slovenskej republiky v podiele obnoviteľných zdrojov energie na celkových energetických zdrojoch ako aj rozvoj alternatívnych palív v zmysle Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Spaľovanie zemného plynu produkuje značne nižšie emisie skleníkových plynov, oxidov dusíka a jemných prachových častíc ako spaľovanie uhlia, ropy alebo ropných produktov a v prípadejemných prachových častíc aj dreva (za predpokladu, že je zabezpečený udržateľný rozvoj a obnovovanie lesných porastov) a jeho podpora formou oslobodenia od spotrebnej dane zabezpečí rýchlejšie plnenie cieľov vyplývajúcich Slovenskej republike z jej záväzkov a vzhľadom na pozitívne vplyvy na ovzdušie, a teda sprostredkovane aj na zdravie obyvateľstva, bude mať v konečnom dôsledku pozitívne vplyvy na príjmy štátneho rozpočtu (vyššia produktivita, nižšia práceneschopnosť, nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť). SR má alarmujúci problém s emisiami tuhých znečisťujúcich látok (TZL) – jemných prachových častíc, najmä z lokálnych (domových zdrojov).Uvedené potvrdzuje aj dokument publikovaný Ministerstvom financií a Ministerstvom životného prostredia v júli 2017 s názvom Záverečná správa kRevízii výdavkov na životné prostredie– viď spoločná analýza MF SR a MŽP SR (str. 41 a nasl.). Zemný plyn má zo všetkých palív najnižšiu produkciu TZL. Z tohto dôvodu požadujeme, aby ostali zachované všetky fakultatívne oslobodenia od spotrebnej dane zo zemného plynu, najmä v prípade výroby elektriny a kombinovanej výroby elektriny a tepla a taktiež dodávky zemného plynu koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti. Zvýšenie ceny za dodávku plynu spôsobené zrušením oslobodenia zemného plynu, ak je používaný koncovými odberateľmi zemného plynu v domácnosti spôsobí najmä v chudobnejších regiónoch SR ešte výraznejšiu spotrebu tuhých palív (na úkor ekologického vykurovania zemným plynom) a ďalšie zhoršovanie lokálneho ovzdušia. Odoslaná Detail