PI/2017/185 Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) V zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia navrhujeme novelizovať aj nasledovné ustanovenia: 1. § 3 Konanie o vydanie Integrovaného povolenia, kde navrhujeme zaviesť možnosť zlúčiť niektoré povolenia/ohlásenia (zlúčenie „evidencie malých výrobných jednotiek“). 2. § 3 Konanie o vydanie integrovaného povolenia, odstavec (3) písmeno a) v oblasti ochrany ovzdušia. 3. § 11 Začatie konania. 4. § 19 Vydanie povolenia - kde navrhujeme, aby v oblasti povoľovania ZZO bol činný jeden orgán – SIŽP, a nie aj OÚ. 5. § 7 ods. 1 písm. f) - Obsah žiadosti, kde žiadame vypustiť text „pôdy a“. 6. § 21 ods.2 písm. b) - Náležitosti povolenia, kde žiadame doplniť za slovo „z prevádzky“ slová „do životného prostredia“. 7. § 21 ods. 2 písm. j) - Náležitosti povolenia, kde žiadame za text „určí požiadavky na monitorovanie emisií“ doplniť text „do životného prostredia“. 8. § 21 ods. 2 písm. k) - Náležitosti povolenia, kde žiadame vypustiť text „monitorovanie pôdy“. 9. § 22 ods. 2 - Emisný limit Návrh nového znenia odseku 2 "(2) Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie sú vypúšťané do životného prostredia, pričom pri ich zisťovaní sa nezohľadňuje prípadné riedenie emisií. Ak sa vypúšťajú odpadové vody do kanalizácie alebo ak sa nepriamo vypúšťajú emisie do povrchových vôd alebo podzemných vôd, inšpekcia pri určovaní emisných limitov pre prevádzku zohľadní čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd za splnenia predpokladu, že je zaručená rovnocenná úroveň ochrany životného prostredia a výsledkom nie je vyšší stupeň celkového znečistenia životného prostredia.". 10. § 24 ods. 2 - Monitorovanie Návrh nového znenia odseku 2 "(2) Periodické monitorovanie sa uskutoční minimálne raz za päť rokov pre podzemné vody a minimálne raz za desať rokov pre pôdu okrem prípadov. Monitorovanie pôdy nie je potrebné vykonávať ak je zabezpečené kontinuálne monitorovanie podzemných vôd.". Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu V zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia navrhujeme novelizovať aj nasledovné ustanovenia: § 3 Konanie o vydanie Integrovaného povolenia, kde navrhujeme zaviesť možnosť zlúčiť niektoré povolenia/ohlásenia (zlúčenie „evidencie malých výrobných jednotiek“). § 3 Konanie o vydanie integrovaného povolenia, odstavec (3) písmeno a) v oblasti ochrany ovzdušia. § 11 Začatie konania. § 19 Vydanie povolenia - kde navrhujeme, aby v oblasti povoľovania ZZO bol činný jeden orgán – SIŽP, a nie aj OÚ. § 7 ods. 1 písm. f) - Obsah žiadosti, kde žiadame vypustiť text „pôdy a“. § 21 ods.2 písm. b) - Náležitosti povolenia, kde žiadame doplniť za slovo „z prevádzky“ slová „do životného prostredia“. § 21 ods. 2 písm. j) - Náležitosti povolenia, kde žiadame za text „určí požiadavky na monitorovanie emisií“ doplniť text „do životného prostredia“. § 21 ods. 2 písm. k) - Náležitosti povolenia, kde žiadame vypustiť text „monitorovanie pôdy“. § 22 ods. 2 - Emisný limit Návrh nového znenia odseku 2 „(2) Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie sú vypúšťané do životného prostredia, pričom pri ich zisťovaní sa nezohľadňuje prípadné riedenie emisií. Ak sa vypúšťajú odpadové vody do kanalizácie alebo ak sa nepriamo vypúšťajú emisie do povrchových vôd alebo podzemných vôd, inšpekcia pri určovaní emisných limitov pre prevádzku zohľadní čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd za splnenia predpokladu, že je zaručená rovnocenná úroveň ochrany životného prostredia a výsledkom nie je vyšší stupeň celkového znečistenia životného prostredia.“. § 24 ods. 2 - Monitorovanie Návrh nového znenia odseku 2 „(2) Periodické monitorovanie sa uskutoční minimálne raz za päť rokov pre podzemné vody a minimálne raz za desať rokov pre pôdu okrem prípadov. Monitorovanie pôdy nie je potrebné vykonávať ak je zabezpečené kontinuálne monitorovanie podzemných vôd.“. Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K uvedenej predbežnej informácii nepredkladáme pripomienky ! Odoslaná Detail