PI/2017/173 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SLS má k predkladanému návrhu zásadnú pripomienku Odôvodnenie: Predkladaný návrh je v rozpore so súčasne platnou koncepciou FBLR Detail: návrh MZ umožní fyzioterapeutovi, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore fyzioterapeut, alebo vysokoškolského štúdia prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore fyzioterapia, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností samostatne rehabilitovať pacienta na základe ordinácie fyzioterapeuta, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia , súčasne vykonával odbornú prax fyzioterapeuta najmenej päť rokov, získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činnosti v niektorom zo špecializovaných odborov, vykonáva rozsah odborných pracovných činností uvedených v §XX ods.1 , ods.3 a ods.4 . Týmto návrhom bol úplne vylúčený z liečebného procesu lekár FBLR. Lekár a dokonca ani nie lekár FBLR bude ordinovať len u pacientov s komorbiditou : a) inhalačnú liečbu b) komplexnú fyzikálnu terapiu (mechanoterapiu, svetloterapiu, termoterapiu, kryoterapiu, balneoterapiu, elektroterapiu galvanickými a nízkofrekvenčnými prúdmi, strednofrekvenčnými prúdmi a vysokofrekvenčnými prúdmi. Aj to len fyzioterapeutovi §XX (1) ?! V tomto návrhu nie sú vypracované kompetencie fyzioterapeuta, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia. Činnosti uvedené v §XX (1) a) základné kineziologické vyšetrenie, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, funkčná diagnostika lokomočného systému zahŕňa kineziologické vyšetrenie. Nerozumiem, čo sa myslí pod základným kineziologickým vyšetrením? Také ani fyzioterapeut v tomto odseku nerobí. Činnosti uvedené v §XY (1), už teraz vykonávajú aj fyzioterapeuti podľa §XX (1): a) fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej a výchovnej – ich vykonávanie nie je delené podľa pregraduálneho vzdelania, b) poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti, c) poskytuje informácie a edukuje osobu, rodinu a komunitu o následnej rehabilitačnej a fyzioterapeutickej starostlivosti, posturálnej životospráve, režimových opatreniach, používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov, d) vykonáva prevenciu funkčných porúch neuromuskulárneho systému a štrukturálnych porúch neuromuskulárneho systému, e) odporúča rehabilitačné programy, fyzioterapeutickú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby, f) uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum vo fyzioterapii, realizuje ho a jeho výsledky využíva v zdravotníckej praxi, g) podieľa sa na vzdelávaní fyzioterapeutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, h) spolupracuje pri tvorbe postupov vo fyzioterapii pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pre ktorého vykonáva rozsah praxe. V paragrafe XY pre fyzioterapeuta, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia , súčasne vykonával odbornú prax fyzioterapeuta najmenej päť rokov, získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činnosti v niektorom zo špecializovaných odborov, vykonáva rozsah odborných pracovných činností uvedených v §XX ods.1 , ods.3 a ods.4 ostali na samostatné vykonávanie tieto činnosti: a) určuje a vykonáva komplexnú rehabilitačnú a fyzioterapeutickú starostlivosť, s využitím fyzikálnej terapie a kinezioterapie, b) poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti – aj v §XX (1) c) odporúča rehabilitačné programy, fyzioterapeutickú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby, d) hodnotí a posudzuje efektivitu a kvalitu fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť fyzioterapeutického postupu pri terapii zvolených fyzioterapeutom, kontroluje poskytovanie základných fyzioterapeutických techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o všetkých pacientov – túto činnosť vykonáva vedúci fyzioterapeut daného pracoviska e) analyzuje a vyhodnocuje fyzioterapeutické postupy fyzioterapeutov- túto činnosť vykonáva vedúci fyzioterapeut daného pracoviska Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SLS má k predkladanému návrhu zásadnú pripomienku Odôvodnenie: Predkladaný návrh je v rozpore so súčasne platnou koncepciou FBLR Detail: návrh MZ umožní fyzioterapeutovi, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore fyzioterapeut, alebo vysokoškolského štúdia prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore fyzioterapia, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností samostatne rehabilitovať pacienta na základe ordinácie fyzioterapeuta, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia , súčasne vykonával odbornú prax fyzioterapeuta najmenej päť rokov, získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činnosti v niektorom zo špecializovaných odborov, vykonáva rozsah odborných pracovných činností uvedených v §XX ods.1 , ods.3 a ods.4 . Týmto návrhom bol úplne vylúčený z liečebného procesu lekár FBLR. Lekár a dokonca ani nie lekár FBLR bude ordinovať len u pacientov s komorbiditou : a) inhalačnú liečbu b) komplexnú fyzikálnu terapiu (mechanoterapiu, svetloterapiu, termoterapiu, kryoterapiu, balneoterapiu, elektroterapiu galvanickými a nízkofrekvenčnými prúdmi, strednofrekvenčnými prúdmi a vysokofrekvenčnými prúdmi. Aj to len fyzioterapeutovi §XX (1) ?! V tomto návrhu nie sú vypracované kompetencie fyzioterapeuta, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia. Činnosti uvedené v §XX (1) a) základné kineziologické vyšetrenie, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, funkčná diagnostika lokomočného systému zahŕňa kineziologické vyšetrenie. Nerozumiem, čo sa myslí pod základným kineziologickým vyšetrením? Také ani fyzioterapeut v tomto odseku nerobí. Činnosti uvedené v §XY (1), už teraz vykonávajú aj fyzioterapeuti podľa §XX (1): a) fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej a výchovnej – ich vykonávanie nie je delené podľa pregraduálneho vzdelania, b) poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti, c) poskytuje informácie a edukuje osobu, rodinu a komunitu o následnej rehabilitačnej a fyzioterapeutickej starostlivosti, posturálnej životospráve, režimových opatreniach, používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov, d) vykonáva prevenciu funkčných porúch neuromuskulárneho systému a štrukturálnych porúch neuromuskulárneho systému, e) odporúča rehabilitačné programy, fyzioterapeutickú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby, f) uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum vo fyzioterapii, realizuje ho a jeho výsledky využíva v zdravotníckej praxi, g) podieľa sa na vzdelávaní fyzioterapeutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, h) spolupracuje pri tvorbe postupov vo fyzioterapii pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pre ktorého vykonáva rozsah praxe. V paragrafe XY pre fyzioterapeuta, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia , súčasne vykonával odbornú prax fyzioterapeuta najmenej päť rokov, získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činnosti v niektorom zo špecializovaných odborov, vykonáva rozsah odborných pracovných činností uvedených v §XX ods.1 , ods.3 a ods.4 ostali na samostatné vykonávanie tieto činnosti: a) určuje a vykonáva komplexnú rehabilitačnú a fyzioterapeutickú starostlivosť, s využitím fyzikálnej terapie a kinezioterapie, b) poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti – aj v §XX (1) c) odporúča rehabilitačné programy, fyzioterapeutickú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby, d) hodnotí a posudzuje efektivitu a kvalitu fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť fyzioterapeutického postupu pri terapii zvolených fyzioterapeutom, kontroluje poskytovanie základných fyzioterapeutických techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o všetkých pacientov – túto činnosť vykonáva vedúci fyzioterapeut daného pracoviska e) analyzuje a vyhodnocuje fyzioterapeutické postupy fyzioterapeutov- túto činnosť vykonáva vedúci fyzioterapeut daného pracoviska Odoslaná Detail