PI/2017/17 Návrh zákona o technickej normalizácii

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Postoj RÚZ k materiálu Vypracovanie samostatného zákona o technickej normalizácii považujeme v súčasnosti za predčasné. V rámci legislatívneho procesu prebieha v tomto období v NR SR schvaľovanie novely zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody (parlamentná tlač č. 0309). Táto novela v podstatnom rozsahu upravuje a rozširuje ustanovenia o technickej normalizácii. Súčasťou novely zákona č.264/1999 Z.z. je aj vyhláška UNMS SR o činnostiach súvisiacich s poskytovaním slovenských technických noriem a výške poplatkov za činnosti spojené s využívaním technických noriem. Predpokladá sa, že novela zákona bude schválená v NR SR na februárovej schôdzi. V tomto období sa už má začať s vypracovaním nového zákona o technickej normalizácii, pričom ešte nenadobudne účinnosť novely zákona č.264/1999 Z.z. Bez praktických poznatkov z primeranosti a účelnosti schvaľovanej novely zákona č.264/1999 Z.z. neodporúčame pristúpiť k vypracovaniu nového, samostatného zákona o technickej normalizácii. Odoslaná Detail