PI/2017/151 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne Pripomienky k procesu tvorby a k obsahu zoznamu zdravotných výkonov Za posledných 15 rokov zažívame dnes najmenej piatu vlnu aktivít zameraných na korekciu zoznamu výkonov. Neboli úspešné preto, lebo neakceptovali základné princípy jeho tvorby, na ktoré upozorňovali lekári z praxe. Pred rokom sa začal nový – terajší pokus: na pretrvávajúce chyby v jeho tvorbe som upozornil vedenie MZ SR v decembri 2016. Jednou z chýb bolo absentujúce definovanie ceny výkonu (absolútnej alebo pomernej), ktorá sa konečne (po 13 rokoch !) objavuje v materiáloch ako súčasť výkonu. Neodpustím si poznámku: Ak sa za rovnakých legislatívnych podmienok (napriek opakovaným upozorneniam a prosbám odbornej verejnosti) bránia pracovníci MZ SR definovať ku každému výkonu cenu ... a zrazu to ide – svedčí to o nekompetentnosti osôb, ktoré doteraz mali na MZ SR uvedenú problematiku v gescii. To isé sa týka aj ďalších „priznaných“ chýb – podľa obsahu priebežnej informácie (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je súčasný predpis deficitný z nasledujúcich dôvodov: • chýbanie zdravotných výkonov pre viaceré špecializačné odbory, • chýbanie zdravotných výkonov, ktoré sa reálne v praxi vykonávajú, • výskyt obsolentných zdravotných výkonov, • duplicity zdravotných výkonov, • rozdielna výška bodov pre identické výkony v rôznych špecializačných odboroch Teda všetko fakty, pripomienkované 15 rokov. Som rád, že MZ SR konečne uznalo, že pripomienky odbornej verejnosti sú relevantné. Sú však ešte ďalšie parametre a princípy, ktoré treba pri tvorbe zoznamu akceptovať, resp, použiť. Dovoľujem si ponúknuť pripomienky k súčasnej verzii zoznamu, ako aj k obsahu registračného listu výkonu. Mnohé z nižšie uvedených pripomienok boli obsahom viacerých písomných materiálov za posledných 10 rokov, žiaľ do zoznamu resp. registračného listu výkonu sa nedostali (dôvod nepoznám, resp. môže byť len jeden a nepatrí sa ho povedať nahlas ... ). 1. K štruktúre zoznamu výkonov: a) Kapitola funkčná diagnostika je obsolentný produkt histórie (z časov, keď bola prístrojová diagnostika vzácna a kumulovala sa na jednom pracovisku). Je zbytočná – kódy z nej musia byť zaradené do príslušných kapitol ŠAS, pričom príslušný výkon je vykazovaný nielen základným odborom (v kapitole ktorého je výkon zaradený), ale môže byť vykazovaný aj inými odbormi, ktoré sú k výkonu uvedené. Súčasná verzia produkuje konflikt z poisťovňami, ktoré vyžadujú „príslušné vzdelanie z funkčnej diagnostiky“ (už nič také neexistuje) b) nové výkony do zoznamu vkladajú pracovníci MZ bez toho, aby sa niekto zamyslel nad tým, či už nie je taký výkon v inej kapitole: v zozname sa dá nájsť pre jeden konkrétny výkon aj 10 výkonov, každý s trochu inak definovaným obsahom, inou dĺžkou trvania, prípadne inými podmienkami k jeho vykonaniu (obsahovo však ten istý), ak sa pre každý z nich vytvorí iný registračný list (iný obsah, iná cena, iné trvanie) nedá to dohromady nik. Ešte pred vypĺňaním registračných listov bolo nevyhnutné očistiť zoznam od duplicitných výkonov, táto požiadavka je prezentovaná 13 rokov, napr.: Najmenej 10 x je v zozname: „USG „(nejakého orgánu)“ po podaní kontrastnej látky“ ale aj: 55A04052 „USG vyšetrenie po podaní USG kontrastnej látky“ Iný príklad: 11A02014 Vyšetrenie glykovaného Hb trvanie 10 min 55D05006 Glykovaný hemoglobín A1c (HbA1c ). trvanie 30 min c) Napriek upozorneniu sa výkony zaraďujú do zoznamu nie ako „puzzle“ základného výkonu a k tomu doplnkov výkonu, ale ako početné kombinácie základného výkonu s rôznymi dodatkami a k tomu spomínaný dodatok aj ako samostatný výkon, napr.:, 55A04071 Tkaninový Doppler (doppler tissue imaging) .... ako príplatok k výkonu 5744. 55A04096 Echokardiografické vyšetrenie – tkanivový doppler (PWTDI) ale aj: 55A04018 USG elastografické vyšetrenie prsníkov 55A04096 USG elastografia d) V zozname sa objavili medicínske nezmysly, len náhodne niekoľko: - výkon má nereálny obsah: napr.: Počítačové spracovanie údajov z glukomera - s obsahom: Prenesenie údajov z glukomera do elektronickej zdravotnej dokumentácie, ich vyhodnotenie, objektívna kontrola reálneho využívanie testovacích prúžkov, úprava liečby a diétneho režimu s efektívnym využitím selfmonitoringu pri úprave terapie. - výkon má ťažko definovateľný obsah (resp. nezmyselné dve verzie pre jednu činnosť) 11B08035 Vyhodnotenie viacerých vyšetrení komparatívne. 11B08032 Vyhodnotenie prístrojových a iných vyšetrení. - výkon má nezmyselné dve verzie pre jednu činnosť (počítač „jednoduché a zložite“ nediferencuje): 11B08033 Vyhodnotenie kvantitatívne jednoduché pomocou počítača. 11B08034 Vyhodnotenie kvantitatívne zložité pomocou počítača. e) v celom zozname nie je absolútne žiadnym spôsobom riešené vyšetrovanie párových orgánov, z popisu nie je jasné, či sa výkon týka napr. oboch uší alebo len jedného (to isté oči, prsníky, končatiny a pod.). To isté absentuje aj v štruktúre registračného listu výkonu f) v zozname úplne absentuje definovanie zakázaných kombinácii (to isté v registračnom liste) g) v minulosti bol zoznam štruktúrovaný podľa odborností (s nadpismi kapitol a podkapitol), čo umožňovalo odbornej komunite upraviť si v zozname obsah „svojich“ výkonov, dnes je zoznam bez členenia, korekcie výkonov prislúchajúcich ku konkrétnej komunite sa dajú robiť len pracným prehliadnutím celého zoznamu, pričom stále nie je isté, či niekde inde v zozname nie je totožný alebo veľmi podobný výkon, ktorý do zoznamu zaradila osoba z inej odbornosti – tomu všetkému sa dalo predísť definovaním odborných kapitol, za ktoré je zodpovedná jedna odbornosť – a nemusel byť definovaný ťažko realizovateľný princíp (uvedený v spomínanej prezentácii MZ SR): Pri všeobecných výkonoch garanta stanoví MZ. 2. K registračnému listu výkonu a) riadok 7 je úplne zbytočný - kumuluje informácie z riadkov 6 a 10 b) riadok 14 je úplne zbytočný c) chýba heslo / pre zadanie zakázanej kombinácie kódov – túto charakteristiku je schopný urobiť iba ten, kto zadával popisy výkonov do celej kapitoly, lebo má prehľad o štruktúre kapitoly d) chýba akékoľvek usmernenie (kolónka) pre definovanie vykazovania výkonu pre párové orgány (ak sú dva, či je výkon pre oba - a potom musí existovať viarianta pre jeden - alebo je výkon len pre jeden z párových orgánov a potom musí popis explicitne obsahovať možnosť vykázať výkon v jeden deň dvakrát). Tento princíp je úplne elementárny a absencia kolónky pre tieto situácie svedčí pre ťažkú neprofesionalitu tvorcov (resp. ich úplné odtrhnutie od praxe) e) riadok 15 a riadok IV/1 je to isté – načo ... f) ak je v registračnom liste názov a popis výkonu, je zbytočná ešte aj tzv. definícia výkonu s kolónkami „čím výkon začína“ a „čím výkon končí“ - vybraný vzor to ešte umožňuje, ale v zozname sú aj výkony, u ktorých si to neviem predstaviť, napr. čím začína a končí výkon: Starostlivosť o výživu Nadviazanie kontaktu s pacientom Vypracovanie zmeny nemocničného liekového formulára Nehovoriac o tom, či tu citované výkony vôbec patria do zoznamu výkonov (môj názor je, že absolútne nie !) – to je ale len potvrdenie opakovane konštatovanej skutočnosti, že: - Navrhovatelia výkonov sú bez akýchkoľvek základných vedomosti ako aj praktických skúsenosti s problematikou vykazovania a hradenia výkonov zdravotnými poisťovňami (koho si ministerstvo nominovalo – toho má … aj s takým produktom) - Spracovatelia návrhov (t.j. reprezentanti MZ SR) zaradili všetky návrhy do zoznamu bez toho, aby sa aspoň trocha zamysleli nad tým, či tam navrhovaný výkon patrí alebo nie (dtto: koho si ministerstvo nominovalo – toho má … aj s takým produktom) 3. K číselníkom: V úvode textu som spomenul, že je chvályhodné, že MZ konečne (po 13 rokoch pripomienok a upozorňovania) pochopilo, že každý výkon zaradený do zoznamu musí mať definovanú hodnotu výkonu. Podľa obsahu vysvetľujúcej power-pointovej prezentácie sa budú hodnoty výkonov počítať s pomocou číselníkov, definujúcich hodnotu práce lekár a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj obstarávacie a prevádzkové náklady prístrojov a zariadení. Správcom číselníkov a schválených kalkulácií bude MZ SR. To všetko je pochopiteľné a akceptovateľné. Nikde v dokumentoch venujúcich sa tvorbe zoznamu výkonov, ani v spomínanej prezentácii však nie je uvedené, kto bude tvoriť spomínané číselníky, resp. kto bude určovať obstarávaciu cenu a prevádzkové náklady zariadení. Logické by bolo, keby to zároveň s definovaním názvu, obsahu a ostatných parametrov výkonu určil odborník z praxe tvoriaci a garantujúci konkrétny výkon. To je však dnes pri postoji reprezentantov MZ SR k názorom a návrhom lekárov z praxe (často s prvkami neodôvodneného podozrievania – na čo existuje aj číslo diagnózy) prakticky nerealizovateľné. MZ SR nemá personálne kapacity k tomu, aby ošetrilo 5000 výkonov. Pritom riešenie (aby to robili lekári z praxe) existuje 20 rokov: projekt Snolamed (Národný register zdravotníckych výkonov Slovenskej republiky – tvorený odborníkmi z praxe) mal podrobne definovaný obsah registračných listov (vrátane zadávania prístrojových nákladov) a k vypĺňaniu registračných listov (mimochodom podstatne premyslenejších ako je tomu dnes) existovala podrobná inštrukcia v rozsahu 13 strán (!) Znova vymýšľame vymyslené ... Ešte raz stručne: kto bude garantom a zadávateľom údajov o prístrojovej technike používanej pri výkonoch definovaných registračnými listami v zozname výkonov – to dnes ešte nevie nikto ... Rovnako to je s kalkuláciou (odhadom?) minútovej ceny práce lekára. Mimochodom: v opakovane mnou spomínanej power-pointovej prezentácii v dielne MZ SR je uvedené (cit.), že: „v ČR majú stanovených 8 úrovní minútových réžijných nákladov“. Tí, ktorí sa problematike zoznamu výkonov venujú už roky, si určite spomenú, že pred cca 8-9 rokmi bol návrh zo strany klinických pracovníkov (ako aj zo strany Slovenskej lekárskej komory), aby sa pri tvorbe zoznamu výkonov (a registračných listov výkonov v ňom) použil tzv. „český model“. MZ SR, reprezentované dr. Vívodovou, túto eventualitu vtedy jednoznačne odmietlo. Som presvedčený, že dodnes nevie prečo ... 4. Iné poznámky: - napriek upozorneniam sú v zozname výkony, kde je podmienkou k ich vykonaniu vlastníctvo certifikátu (ktorý nie je možné podľa vyhlášky č. 322 získať) a pre iné komplikované výkony vyžadujúce nadštandardné vzdelanie sa certifikát (získateľný v SR) v zozname nevyžaduje. - mnohé výkony sú obsahom (ale aj cenou a podmienkami k výkonu) totožné pre ambulancie (pracujúce podľa zoznamu výkonov) aj nemocnice (pracujúce podľa zoznamu DRG). Aj napriek požiadavkám z praxe sa nikto koordinácii oboch zoznamov – resp. výkonov v nich – nevenuje ... Všetky vyššie popísané všeobecne platné princípy mohli byť aplikované pri tvorbe zoznamu pred 15 rokmi. Písomne pripomienkované boli – bez efektu. Verím, že súčasný proces tvorby zoznamu bude efektívnejší a budú pripomienky odbornej verejnosti akceptované. Preto ich zasielam ešte raz nielen cestou SLS, ale aj priamo na MZ SR. Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny oz. Slovenskej lekárskej spoločnosti navrhuje nasledovné doplnenie: 1. Na podnet pediatrov žiadame o doplnenie výkonov zameraných na diagnostiku porúch spánku a spánkových porúch dýchania u detí, kódy sú uvedené v priloženej tabulke - „Somnologické výkony pediatrické“ Odôvodnenie: Deti do dovŕšenia 15 roku života vyžadujú osobitnú starostlivosť v spánkovom laboratóriu a špecifické technické vybavenie spánkového laboratória. Vyhodnotenie polysomnografických nálezov má iné špecifiká v detskom veku ako u dospelej populácie a je aj časovo náročnejšie. 2. Žiadame o pridelenie nových kódov pre výkony v riadkoch 355-357, ktoré sú zatiaľ bez nových kódov: Test viacpočetnej latencie zaspania (MSLT), Test udržania bdelosti (MWT) a Test vigility (Oslerov test) D VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ NERVOVÝ SYSTÉM Videopolysomnografické vyšetrenie I v detskom veku. Kontinuálne monitorovanie elektroencefalogramu s rozšíreným počtom elektród (minimálne 18), elektromyogramu zo svalov brady, elektrookulogramu, dýchacích zvukov, prúdu vzduchu pred nosom a ústami, pohybov hrudníka a brucha, pohybov končatín, saturácie krvi kyslíkom pomocou pulzného oximetra, polohy pacienta, doplnené o simultánne videomonitorovanie. Indikácia diferenciálnej diagnostiky parasomnii v NREM a REM spánku, epileptických a neepileptických záchvatových stavov v detskom veku. Vyšetrenie je realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva neurológ, pediatrický neurológ a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie záznamu s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 1440 N ŠP L N N D VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 6 hodinovej fázy spánku (poly Videopolysomnografické vyšetrenie II v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, elektromyogramu svalov brady a dolných končatín, elektrokardiogramu, chrápania, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 8 hodinového monitorovania simultánne s videomonitorovaním realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 ŠP L N N T VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Polysomnografické terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch dýchania v spánku - auto CPAP. Titrácia tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie pod polysomnografickou kontrolou v detskom veku. ############################################################################################################################################################################################################################################################### Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie a zápis do zdravotnej dokumentácie. V prípade indikácie liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou sa výkon vykazuje s vypísaním žiadosti o súhlas s liečbou. 900 R ŠP L N N D VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Polygrafia v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie, telesnej polohy po dobu minimálne 8 hodinovej fázy spánku realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 660 N ŠP L N N T VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Videopolysomnografická titrácia prístrojov v detskom veku. Videopolysomnografické terapeutické titrovanie nastavenia prístrojov v liečbe porúch dýchania v spánku - prístroj s kontinuálnym tlakom - CPAP, prístroj s bifázickým tlakom - BiPAP, prístroj s bifázickým tlakom a adaptívnou servoventiláciou - BiPAP autoSV, prístroj s bifázickým tlakom a objemovou podporou - BiPAP AVAPS realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, poučenie a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 N ŠP L N N Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny Videopolysomnografické vyšetrenie I v detskom veku. Kontinuálne monitorovanie elektroencefalogramu s rozšíreným počtom elektród (minimálne 18), elektromyogramu zo svalov brady, elektrookulogramu, dýchacích zvukov, prúdu vzduchu pred nosom a ústami, pohybov hrudníka a brucha, pohybov končatín, saturácie krvi kyslíkom pomocou pulznéhooximetra, polohy pacienta, doplnené o simultánne videomonitorovanie. Indikácia diferenciálnej diagnostiky parasomnii v NREM a REM spánku, epileptických a neepileptických záchvatových stavov v detskom veku. Vyšetrenie je realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva neurológ, pediatrický neurológ a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie záznamu s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 1440 Videopolysomnografické vyšetrenie II v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, elektromyogramu svalov brady a dolných končatín, elektrokardiogramu, chrápania, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 8 hodinového monitorovania simultánne s videomonitorovaním realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 Titrácia tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie pod polysomnografickou kontrolou v detskom veku. Celonočné polysomnografické vyšetrenie s manuálnou alebo automatickou adaptáciou tlaku prístrojom s pozitívnym tlakom alebo bifázickým tlakom podľa výskytu respiračných udalostí a prebúdzacích reakcií realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie a zápis do zdravotnej dokumentácie. V prípade indikácie liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou sa výkon vykazuje s vypísaním žiadosti o súhlas s liečbou. 900 Polygrafia v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie, telesnej polohy po dobu minimálne 8 hodinovej fázy spánku realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 660 Videopolysomnografická titrácia prístrojov v detskom veku. Videopolysomnografické terapeutické titrovanie nastavenia prístrojov v liečbe porúch dýchania v spánku - prístroj s kontinuálnym tlakom - CPAP, prístroj s bifázickým tlakom - BiPAP, prístroj s bifázickým tlakom a adaptívnou servoventiláciou - BiPAPautoSV, prístroj s bifázickým tlakom a objemovou podporou - BiPAP AVAPS realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, poučenie a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny navrhuje: 1. na podnet pediatrov žiadame o doplnenie výkonov zameraných na diagnostiku porúch spánku a spánkových porúch dýchania u detí, kódy sú uvedené v priloženej tabuľke-"Somnologické výkony pediatrické" Odôvodnenie: Deti do dovŕšenia 15 roku života vyžadujú osobitnú starostlivosť v spánkovom laboratóriu a špecifické technické vybavenie spánkového laboratória. Vyhodnotenie polysomnografických nálezov ma iné špecifiká v detskom veku ako u dospelej populácie a je časovo náročnejšie. 2. Žiadame o pridelenie nových kódov pre výkony v riadkoch 355-357, ktoré sú zatiaľ bez nových kódov: Test viacpočetnej latencie zaspania (MSLT), Test udržania bdelosti (MWT) a Test vigility (Oslerov test) D VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ NERVOVÝ SYSTÉM Videopolysomnografické vyšetrenie I v detskom veku. D VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 6 hodinovej fázy spánku (poly Videopolysomnografické vyšetrenie II v detskom veku. T VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Polysomnografické terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch dýchania v spánku - auto CPAP. Titrácia tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie pod polysomnografickou kontrolou v detskom veku. D VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Polygrafia v detskom veku. T VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ DÝCHACÍ SYSTÉM Videopolysomnografická titrácia prístrojov v detskom veku. Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 1. Z verejného poistenia sú dnes hradené aj viaceré eticky sporné zákroky, ktorých cieľom je ničenie ľudí v raných štádiách vývoja (umelé prerušenie tehotenstva), prípadne smrť ľudí je ich súčasťou (umelé oplodnenie), alebo ich cieľom je dočasné či trvalé poškodenie fyziologických funkcií človeka, najmä reprodukčnej funkcie (antikoncepcia, vrátane IUT, sterilizácia). Takéto zákroky by nemali byť hradené zo zdravotného poistenia. Vzhľadom na uvedené navrhujeme pri príprave zoznamu zdravotných výkonov, prípadne naň nadväzujúcich materiálov upravujúcich financovanie zo zdravotného poistenia postupovať tak, aby takéto výkony neboli preplácané zo zdravotného poistenia. 2. Súčasný Katalóg zdravotných výkonov obsahuje aj príplatky za vykonanie interrupcie v ambulancii (kódy zdravotných výkonov 194, 196, 198). Podľa § 5 ods. 1 a 2 Vyhlášky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, je však umelé prerušenie tehotenstva možné vykonať len v zariadení ústavnej starostlivosti. Pri tvorbe zoznamu zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť a jednodňovú zdravotnú starostlivosť navrhujeme vypustiť zmienky o možnosti výkonu interrupcie v iných zariadeniach, ako zariadeniach ústavnej starostlivosti. Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská oftalmologická spoločnosť V rámci reakcie na tvorbu nového katalógu výkonov navrhujeme v rámci pedooftalmológie používať koeficient násobenia výkonov v pedooftalmológii x2, eventuálne pristúpiť k diferenciácii náročnosti vyšetrení podľa veku, ako to je v ČR. (prikladám tabuľku:) Veková skupina Index 0 – 4 roky 3,97 5 – 9 let 1,80 10 – 14 let 1,35 15 – 19 let 1,00 20 – 24 let 0,90 25 – 29 let 0,95 30 – 34 let 1,00 35 – 39 let 1,05 40 – 44 let 1,05 45 – 49 let 1,10 50 – 54 let 1,35 55 – 59 let 1,45 60 – 64 let 1,50 65 – 69 let 1,70 70 – 74 let 2,00 75 – 79 let 2,40 80 – 84 let 2,90 85 a více let 3,40 Dôvody: - Vyšetrenie detského pacienta trvá dlhšie - Je potrebné duplicitné vybavenie ambulancie prístrojmi(napr. vyšetrovanie vízusu- klasicky+ pre preverbálne deti, štrbinová lampa+ ručná štrbinová lampa... a pod.) - Je potrebná ďalšia sestra v ambulancii, ktorá asistuje pri vyšetrení pacienta - Náklady na lekára by mali byť na hornej hranici tabuľkového rozhrania (potrebná atestácia z pedooftalmológie, sme konziliárnou ambulanciou pre celú SR. Zmenou hodnotenia pedooftalmologických výkonov by sa čiastočne vyriešila katastrofálna situácia v obsadení siete pedooftalmologických rajónnych ambulancií. KATEGÓRIA SKUPINA KATEGÓRIE PODSKUPINA SKUPINY KATEGÓRIE TRIEDA PODSKUPINY KÓD ZDRAVOTNÉHO VÝKONU NÁZOV ZDRAVOTNÉHO VÝKONU 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c101 Tonometria impresná. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c102 Tonometria aplanačná chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c103 Tonometria bezkontaktná. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c104 Tonometria rebound chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c105 Provokačné glaukómové testy. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c106 Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c107 Vyšetrenie okulárnej hysterézy-ORA chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4001 Elektroretinografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4002 Elektrookulografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4003 Zrakové evokované poteciály chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400, Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4004 Elektronystagmografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4005 Očná myografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc00a Angiografia ciev oka: sietnica, flouresceínová u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc00, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc00, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc01a Angiografia ciev oka: cievovka, ICG u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc01, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc01, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc02a Angiografia ciev oka: spojovka a dúhovka, flouresceínová u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc02, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc02, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc0xa Angiografia ciev oka: ostatné u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc0x, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc0x, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c0a Optická koherentná tomografia; predný segment oka u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c0, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c0, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c1a Optická koherentná tomografia; terč zrakového nervu u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c1, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c1, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.0a Optická koherentná tomografia, sietnica u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c2.0, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c2.0, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.1a Optická koherentná tomografia; gangliové vrstvy sietnice u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c2.1, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c2.1 potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personáliu namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.2a Optická koherentná tomografia; cievy sietnice u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c2.2, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c2.2 potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c3a Optická koherentná tomografia; cievovka u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c3, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c3 , potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c03 Ultrabiomikroskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c04 Meranie hustoty pigmentu makuly chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c05 Pachymetria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c06 Endotelová mikroskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c07 Rohovková topografia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c08 Aberometer - Wavefront analyzátor predného segmentu chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c09 Fotodokumentácia očného pozadia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c010 Fotodokumentácia predného segmentu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c09a Fotodokumentácia očného pozadia kontaktnou retinálnou kamerou v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 34c09, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 34c09 , potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie zrakovej ostrosti u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Meranie refrakcie u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Automatická keratometria ručným prístrojom u dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Automatická keratometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Fotoskríningové vyšetrenie refrakcie u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Senzitivita Meranie citlivosti rohovky - Esteziometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Testy slzivosti chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Exoftalmometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmoskopia priama chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmoskopia nepriama chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Vyšetrenie štrbinovou lampou chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Vyšetrenie ručnou štrbinovou lampou chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Gonioskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Stanovenie šírky akomodácie. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Meranie polomeru zakrivenia rohovky. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Vyšetrenie fokometrom. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Farmakologické testy pupily. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Pupilometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Binokulárne funkcie Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírkyfúzie astereopsie na synoptofore chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybovatabuľa chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Perimetria u detí chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych skotómov. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu anomaloskopom chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu izochromatické tabuľky chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie citlivosti na kontrast. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyctometria). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Diasklerálnevyšetrenie (Lange). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmodynamometrické vyšetrenie chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Meranie akumulácie P 32. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Biometria oka (očí), A-scan. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Špeciálne RTG Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Iné Aplikácia mydriatík do spojovkového vaku pre diagnostické účely u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Korekcia refrakčnej vady u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Aplikácia kontaktnej šošovky u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Ortoptické cvičenia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Pleoptická liečba chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Vizuálne stimulácie chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Zraková terapia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Príprava autológneho séra na očnú instiláciu chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Očná povrchová aplikácia autológneho séra chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Aplikácia lieku do spojovkového vaku, výplach spoj. vaku chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Priloženie očného obväzu, tlakový obväz, vlhká komôrka, špeciálne obväzy a krytia oka chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Ošetrenie popáleniny a poleptania oka chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony v - Komplexná zdravotná starostlivosť 1 - Oboru/ochoreniu špecifická komplexná zdravotná starostlivosť 8v1.. Komplexná liečba očného ochorenia( TRD,uveitis,neuritída, zápal slzníka,očnice, rohovky,úrazy) chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony 6 - Špecializované a komplexné vyšetrenia c - Zrakový orgán 16103.1… Komplexná oftalmopediatrická diagnostika, vrátane neurometabolickej/infektologickej/autoimunitnej laboratórnej diagnostiky chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666… Odborný nácvik výkonov potrebných pri ošetrovaní očí v domácnosti u detského očného pacienta chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Nácvik rodiča aplikácie kontaktných šošoviek u dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Odborný nácvik výkonov potrebných pre liečbu tupozrakosti u detského očného pacienta chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Odborný nácvik výkonov u zrakovo postihnutého dieťaťa, očného onkologického dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne Za posledných 15 rokov zažívame dnes najmenej piatu vlnu aktivít zameraných na korekciu zoznamu výkonov. Neboli úspešné preto, lebo neakceptovali základné princípy jeho tvorby, na ktoré upozorňovali lekári z praxe. Pred rokom sa začal nový – terajší pokus: na pretrvávajúce chyby v jeho tvorbe som upozornil vedenie MZ SR v decembri 2016. Jednou z chýb bolo absentujúce definovanie ceny výkonu (absolútnej alebo pomernej), ktorá sa konečne (po 13 rokoch !) objavuje v materiáloch ako súčasť výkonu. Neodpustím si poznámku: Ak sa za rovnakých legislatívnych podmienok (napriek opakovaným upozorneniam a prosbám odbornej verejnosti) bránia pracovníci MZ SR definovať ku každému výkonu cenu ... a zrazu to ide – svedčí to o nekompetentnosti osôb, ktoré doteraz mali na MZ SR uvedenú problematiku v gescii. To isé sa týka aj ďalších „priznaných“ chýb – podľa obsahu priebežnej informácie (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je súčasný predpis deficitný z nasledujúcich dôvodov: • chýbanie zdravotných výkonov pre viaceré špecializačné odbory, • chýbanie zdravotných výkonov, ktoré sa reálne v praxi vykonávajú, • výskyt obsolentných zdravotných výkonov, • duplicity zdravotných výkonov, • rozdielna výška bodov pre identické výkony v rôznych špecializačných odboroch Teda všetko fakty, pripomienkované 15 rokov. Som rád, že MZ SR konečne uznalo, že pripomienky odbornej verejnosti sú relevantné. Sú však ešte ďalšie parametre a princípy, ktoré treba pri tvorbe zoznamu akceptovať, resp, použiť. Dovoľujem si ponúknuť pripomienky k súčasnej verzii zoznamu, ako aj k obsahu registračného listu výkonu. Mnohé z nižšie uvedených pripomienok boli obsahom viacerých písomných materiálov za posledných 10 rokov, žiaľ do zoznamu resp. registračného listu výkonu sa nedostali (dôvod nepoznám, resp. môže byť len jeden a nepatrí sa ho povedať nahlas ... ). 1. K štruktúre zoznamu výkonov: a) Kapitola funkčná diagnostika je obsolentný produkt histórie (z časov, keď bola prístrojová diagnostika vzácna a kumulovala sa na jednom pracovisku). Je zbytočná – kódy z nej musia byť zaradené do príslušných kapitol ŠAS, pričom príslušný výkon je vykazovaný nielen základným odborom (v kapitole ktorého je výkon zaradený), ale môže byť vykazovaný aj inými odbormi, ktoré sú k výkonu uvedené. Súčasná verzia produkuje konflikt z poisťovňami, ktoré vyžadujú „príslušné vzdelanie z funkčnej diagnostiky“ (už nič také neexistuje) b) nové výkony do zoznamu vkladajú pracovníci MZ bez toho, aby sa niekto zamyslel nad tým, či už nie je taký výkon v inej kapitole: v zozname sa dá nájsť pre jeden konkrétny výkon aj 10 výkonov, každý s trochu inak definovaným obsahom, inou dĺžkou trvania, prípadne inými podmienkami k jeho vykonaniu (obsahovo však ten istý), ak sa pre každý z nich vytvorí iný registračný list (iný obsah, iná cena, iné trvanie) nedá to dohromady nik. Ešte pred vypĺňaním registračných listov bolo nevyhnutné očistiť zoznam od duplicitných výkonov, táto požiadavka je prezentovaná 13 rokov, napr.: Najmenej 10 x je v zozname: „USG „(nejakého orgánu)“ po podaní kontrastnej látky“ ale aj: 55A04052 „USG vyšetrenie po podaní USG kontrastnej látky“ Iný príklad: 11A02014 Vyšetrenie glykovaného Hb trvanie 10 min 55D05006 Glykovaný hemoglobín A1c (HbA1c ). trvanie 30 min c) Napriek upozorneniu sa výkony zaraďujú do zoznamu nie ako „puzzle“ základného výkonu a k tomu doplnkov výkonu, ale ako početné kombinácie základného výkonu s rôznymi dodatkami a k tomu spomínaný dodatok aj ako samostatný výkon, napr.:, 55A04071 Tkaninový Doppler (doppler tissue imaging) .... ako príplatok k výkonu 5744. 55A04096 Echokardiografické vyšetrenie – tkanivový doppler (PWTDI) ale aj: 55A04018 USG elastografické vyšetrenie prsníkov 55A04096 USG elastografia d) V zozname sa objavili medicínske nezmysly, len náhodne niekoľko: - výkon má nereálny obsah: napr.: Počítačové spracovanie údajov z glukomera - s obsahom: Prenesenie údajov z glukomera do elektronickej zdravotnej dokumentácie, ich vyhodnotenie, objektívna kontrola reálneho využívanie testovacích prúžkov, úprava liečby a diétneho režimu s efektívnym využitím selfmonitoringu pri úprave terapie. - výkon má ťažko definovateľný obsah (resp. nezmyselné dve verzie pre jednu činnosť) 11B08035 Vyhodnotenie viacerých vyšetrení komparatívne. 11B08032 Vyhodnotenie prístrojových a iných vyšetrení. - výkon má nezmyselné dve verzie pre jednu činnosť (počítač „jednoduché a zložite“ nediferencuje): 11B08033 Vyhodnotenie kvantitatívne jednoduché pomocou počítača. 11B08034 Vyhodnotenie kvantitatívne zložité pomocou počítača. e) v celom zozname nie je absolútne žiadnym spôsobom riešené vyšetrovanie párových orgánov, z popisu nie je jasné, či sa výkon týka napr. oboch uší alebo len jedného (to isté oči, prsníky, končatiny a pod.). To isté absentuje aj v štruktúre registračného listu výkonu f) v zozname úplne absentuje definovanie zakázaných kombinácii (to isté v registračnom liste) g) v minulosti bol zoznam štruktúrovaný podľa odborností (s nadpismi kapitol a podkapitol), čo umožňovalo odbornej komunite upraviť si v zozname obsah „svojich“ výkonov, dnes je zoznam bez členenia, korekcie výkonov prislúchajúcich ku konkrétnej komunite sa dajú robiť len pracným prehliadnutím celého zoznamu, pričom stále nie je isté, či niekde inde v zozname nie je totožný alebo veľmi podobný výkon, ktorý do zoznamu zaradila osoba z inej odbornosti – tomu všetkému sa dalo predísť definovaním odborných kapitol, za ktoré je zodpovedná jedna odbornosť – a nemusel byť definovaný ťažko realizovateľný princíp (uvedený v spomínanej prezentácii MZ SR): Pri všeobecných výkonoch garanta stanoví MZ. 2. K registračnému listu výkonu a) riadok 7 je úplne zbytočný - kumuluje informácie z riadkov 6 a 10 b) riadok 14 je úplne zbytočný c) chýba heslo / pre zadanie zakázanej kombinácie kódov – túto charakteristiku je schopný urobiť iba ten, kto zadával popisy výkonov do celej kapitoly, lebo má prehľad o štruktúre kapitoly d) chýba akékoľvek usmernenie (kolónka) pre definovanie vykazovania výkonu pre párové orgány (ak sú dva, či je výkon pre oba - a potom musí existovať viarianta pre jeden - alebo je výkon len pre jeden z párových orgánov a potom musí popis explicitne obsahovať možnosť vykázať výkon v jeden deň dvakrát). Tento princíp je úplne elementárny a absencia kolónky pre tieto situácie svedčí pre ťažkú neprofesionalitu tvorcov (resp. ich úplné odtrhnutie od praxe) e) riadok 15 a riadok IV/1 je to isté – načo ... f) ak je v registračnom liste názov a popis výkonu, je zbytočná ešte aj tzv. definícia výkonu s kolónkami „čím výkon začína“ a „čím výkon končí“ - vybraný vzor to ešte umožňuje, ale v zozname sú aj výkony, u ktorých si to neviem predstaviť, napr. čím začína a končí výkon: Starostlivosť o výživu Nadviazanie kontaktu s pacientom Vypracovanie zmeny nemocničného liekového formulára Nehovoriac o tom, či tu citované výkony vôbec patria do zoznamu výkonov (môj názor je, že absolútne nie !) – to je ale len potvrdenie opakovane konštatovanej skutočnosti, že: - Navrhovatelia výkonov sú bez akýchkoľvek základných vedomosti ako aj praktických skúsenosti s problematikou vykazovania a hradenia výkonov zdravotnými poisťovňami (koho si ministerstvo nominovalo – toho má … aj s takým produktom) - Spracovatelia návrhov (t.j. reprezentanti MZ SR) zaradili všetky návrhy do zoznamu bez toho, aby sa aspoň trocha zamysleli nad tým, či tam navrhovaný výkon patrí alebo nie (dtto: koho si ministerstvo nominovalo – toho má … aj s takým produktom) 3. K číselníkom: V úvode textu som spomenul, že je chvályhodné, že MZ konečne (po 13 rokoch pripomienok a upozorňovania) pochopilo, že každý výkon zaradený do zoznamu musí mať definovanú hodnotu výkonu. Podľa obsahu vysvetľujúcej power-pointovej prezentácie sa budú hodnoty výkonov počítať s pomocou číselníkov, definujúcich hodnotu práce lekár a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj obstarávacie a prevádzkové náklady prístrojov a zariadení. Správcom číselníkov a schválených kalkulácií bude MZ SR. To všetko je pochopiteľné a akceptovateľné. Nikde v dokumentoch venujúcich sa tvorbe zoznamu výkonov, ani v spomínanej prezentácii však nie je uvedené, kto bude tvoriť spomínané číselníky, resp. kto bude určovať obstarávaciu cenu a prevádzkové náklady zariadení. Logické by bolo, keby to zároveň s definovaním názvu, obsahu a ostatných parametrov výkonu určil odborník z praxe tvoriaci a garantujúci konkrétny výkon. To je však dnes pri postoji reprezentantov MZ SR k názorom a návrhom lekárov z praxe (často s prvkami neodôvodneného podozrievania – na čo existuje aj číslo diagnózy) prakticky nerealizovateľné. MZ SR nemá personálne kapacity k tomu, aby ošetrilo 5000 výkonov. Pritom riešenie (aby to robili lekári z praxe) existuje 20 rokov: projekt Snolamed (Národný register zdravotníckych výkonov Slovenskej republiky – tvorený odborníkmi z praxe) mal podrobne definovaný obsah registračných listov (vrátane zadávania prístrojových nákladov) a k vypĺňaniu registračných listov (mimochodom podstatne premyslenejších ako je tomu dnes) existovala podrobná inštrukcia v rozsahu 13 strán (!) Znova vymýšľame vymyslené ... Ešte raz stručne: kto bude garantom a zadávateľom údajov o prístrojovej technike používanej pri výkonoch definovaných registračnými listami v zozname výkonov – to dnes ešte nevie nikto ... Rovnako to je s kalkuláciou (odhadom?) minútovej ceny práce lekára. Mimochodom: v opakovane mnou spomínanej power-pointovej prezentácii v dielne MZ SR je uvedené (cit.), že: „v ČR majú stanovených 8 úrovní minútových réžijných nákladov“. Tí, ktorí sa problematike zoznamu výkonov venujú už roky, si určite spomenú, že pred cca 8-9 rokmi bol návrh zo strany klinických pracovníkov (ako aj zo strany Slovenskej lekárskej komory), aby sa pri tvorbe zoznamu výkonov (a registračných listov výkonov v ňom) použil tzv. „český model“. MZ SR, reprezentované dr. Vívodovou, túto eventualitu vtedy jednoznačne odmietlo. Som presvedčený, že dodnes nevie prečo ... 4. Iné poznámky: - napriek upozorneniam sú v zozname výkony, kde je podmienkou k ich vykonaniu vlastníctvo certifikátu (ktorý nie je možné podľa vyhlášky č. 322 získať) a pre iné komplikované výkony vyžadujúce nadštandardné vzdelanie sa certifikát (získateľný v SR) v zozname nevyžaduje. - mnohé výkony sú obsahom (ale aj cenou a podmienkami k výkonu) totožné pre ambulancie (pracujúce podľa zoznamu výkonov) aj nemocnice (pracujúce podľa zoznamu DRG). Aj napriek požiadavkám z praxe sa nikto koordinácii oboch zoznamov – resp. výkonov v nich – nevenuje ... Všetky vyššie popísané všeobecne platné princípy mohli byť aplikované pri tvorbe zoznamu pred 15 rokmi. Písomne pripomienkované boli – bez efektu. Verím, že súčasný proces tvorby zoznamu bude efektívnejší a budú pripomienky odbornej verejnosti akceptované. Preto ich zasielam ešte raz nielen cestou SLS, ale aj priamo na MZ SR. Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny Videopolysomnografické vyšetrenie I v detskom veku. Kontinuálne monitorovanie elektroencefalogramu s rozšíreným počtom elektród (minimálne 18), elektromyogramu zo svalov brady, elektrookulogramu, dýchacích zvukov, prúdu vzduchu pred nosom a ústami, pohybov hrudníka a brucha, pohybov končatín, saturácie krvi kyslíkom pomocou pulznéhooximetra, polohy pacienta, doplnené o simultánne videomonitorovanie. Indikácia diferenciálnej diagnostiky parasomnii v NREM a REM spánku, epileptických a neepileptických záchvatových stavov v detskom veku. Vyšetrenie je realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva neurológ, pediatrický neurológ a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie záznamu s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 1440 Videopolysomnografické vyšetrenie II v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, elektromyogramu svalov brady a dolných končatín, elektrokardiogramu, chrápania, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 8 hodinového monitorovania simultánne s videomonitorovaním realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 Titrácia tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie pod polysomnografickou kontrolou v detskom veku. Celonočné polysomnografické vyšetrenie s manuálnou alebo automatickou adaptáciou tlaku prístrojom s pozitívnym tlakom alebo bifázickým tlakom podľa výskytu respiračných udalostí a prebúdzacích reakcií realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie a zápis do zdravotnej dokumentácie. V prípade indikácie liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou sa výkon vykazuje s vypísaním žiadosti o súhlas s liečbou. 900 Polygrafia v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie, telesnej polohy po dobu minimálne 8 hodinovej fázy spánku realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 660 Videopolysomnografická titrácia prístrojov v detskom veku. Videopolysomnografické terapeutické titrovanie nastavenia prístrojov v liečbe porúch dýchania v spánku - prístroj s kontinuálnym tlakom - CPAP, prístroj s bifázickým tlakom - BiPAP, prístroj s bifázickým tlakom a adaptívnou servoventiláciou - BiPAPautoSV, prístroj s bifázickým tlakom a objemovou podporou - BiPAP AVAPS realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, poučenie a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny Videopolysomnografické vyšetrenie I v detskom veku. Kontinuálne monitorovanie elektroencefalogramu s rozšíreným počtom elektród (minimálne 18), elektromyogramu zo svalov brady, elektrookulogramu, dýchacích zvukov, prúdu vzduchu pred nosom a ústami, pohybov hrudníka a brucha, pohybov končatín, saturácie krvi kyslíkom pomocou pulznéhooximetra, polohy pacienta, doplnené o simultánne videomonitorovanie. Indikácia diferenciálnej diagnostiky parasomnii v NREM a REM spánku, epileptických a neepileptických záchvatových stavov v detskom veku. Vyšetrenie je realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva neurológ, pediatrický neurológ a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie záznamu s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 1440 Videopolysomnografické vyšetrenie II v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, elektromyogramu svalov brady a dolných končatín, elektrokardiogramu, chrápania, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 8 hodinového monitorovania simultánne s videomonitorovaním realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 Titrácia tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie pod polysomnografickou kontrolou v detskom veku. Celonočné polysomnografické vyšetrenie s manuálnou alebo automatickou adaptáciou tlaku prístrojom s pozitívnym tlakom alebo bifázickým tlakom podľa výskytu respiračných udalostí a prebúdzacích reakcií realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie a zápis do zdravotnej dokumentácie. V prípade indikácie liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou sa výkon vykazuje s vypísaním žiadosti o súhlas s liečbou. 900 Polygrafia v detskom veku. Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie, telesnej polohy po dobu minimálne 8 hodinovej fázy spánku realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, vizuálna analýza a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 660 Videopolysomnografická titrácia prístrojov v detskom veku. Videopolysomnografické terapeutické titrovanie nastavenia prístrojov v liečbe porúch dýchania v spánku - prístroj s kontinuálnym tlakom - CPAP, prístroj s bifázickým tlakom - BiPAP, prístroj s bifázickým tlakom a adaptívnou servoventiláciou - BiPAPautoSV, prístroj s bifázickým tlakom a objemovou podporou - BiPAP AVAPS realizované u dieťaťa do dovŕšeného 15. roku veku života. Výkon vykonáva pneumoftizeológ, neurológ, pediater, anesteziológ a intenzivista, psychiater, internista, otorinolaryngológ , a sestra, sestra špecialistka v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou výkonu je vyhodnotenie, poučenie a zápis do zdravotnej dokumentácie s prihliadaním na špecifiká veku dieťaťa. 900 Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská oftalmologická spoločnosť navrhuje: V rámci reakcie na tvorbu nového katalógu výkonov navrhujeme v rámci pedooftalmológie používať koeficient násobenia výkonov v pedooftalmológii x2, eventuálne pristúpiť k diferenciácii náročnosti vyšetrení podľa veku, ako to je v ČR. (prikladám tabuľku:) Veková skupina Index 0 – 4 roky 3,97 5 – 9 let 1,80 10 – 14 let 1,35 15 – 19 let 1,00 20 – 24 let 0,90 25 – 29 let 0,95 30 – 34 let 1,00 35 – 39 let 1,05 40 – 44 let 1,05 45 – 49 let 1,10 50 – 54 let 1,35 55 – 59 let 1,45 60 – 64 let 1,50 65 – 69 let 1,70 70 – 74 let 2,00 75 – 79 let 2,40 80 – 84 let 2,90 85 a více let 3,40 Dôvody: - Vyšetrenie detského pacienta trvá dlhšie - Je potrebné duplicitné vybavenie ambulancie prístrojmi(napr. vyšetrovanie vízusu- klasicky+ pre preverbálne deti, štrbinová lampa+ ručná štrbinová lampa... a pod.) - Je potrebná ďalšia sestra v ambulancii, ktorá asistuje pri vyšetrení pacienta - Náklady na lekára by mali byť na hornej hranici tabuľkového rozhrania (potrebná atestácia z pedooftalmológie, sme konziliárnou ambulanciou pre celú SR. Zmenou hodnotenia pedooftalmologických výkonov by sa čiastočne vyriešila katastrofálna situácia v obsadení siete pedooftalmologickýchrajónnych ambulancií. Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) KATEGÓRIA SKUPINA KATEGÓRIE PODSKUPINA SKUPINY KATEGÓRIE TRIEDA PODSKUPINY KÓD ZDRAVOTNÉHO VÝKONU NÁZOV ZDRAVOTNÉHO VÝKONU 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c101 Tonometria impresná. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c102 Tonometria aplanačná chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c103 Tonometria bezkontaktná. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c104 Tonometria rebound chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c105 Provokačné glaukómové testy. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c106 Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c107 Vyšetrenie okulárnej hysterézy-ORA chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c100 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4001 Elektroretinografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4002 Elektrookulografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4003 Zrakové evokované poteciály chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400, Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4004 Elektronystagmografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4005 Očná myografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 1c400. Cenovo sa dá pripodobniť k 1c400, potrebné zohľadniť cenu prístroja, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc00a Angiografia ciev oka: sietnica, flouresceínová u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc00, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc00, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc01a Angiografia ciev oka: cievovka, ICG u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc01, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc01, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc02a Angiografia ciev oka: spojovka a dúhovka, flouresceínová u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc02, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc02, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc0xa Angiografia ciev oka: ostatné u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 3lc0x, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 3lc0x, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c0a Optická koherentná tomografia; predný segment oka u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c0, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c0, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c1a Optická koherentná tomografia; terč zrakového nervu u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c1, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c1, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.0a Optická koherentná tomografia, sietnica u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c2.0, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c2.0, potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.1a Optická koherentná tomografia; gangliové vrstvy sietnice u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c2.1, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c2.1 potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personáliu namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.2a Optická koherentná tomografia; cievy sietnice u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c2.2, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c2.2 potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c3a Optická koherentná tomografia; cievovka u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 341c3, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 341c3 , potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c03 Ultrabiomikroskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c04 Meranie hustoty pigmentu makuly chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c05 Pachymetria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c06 Endotelová mikroskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c07 Rohovková topografia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c08 Aberometer - Wavefront analyzátor predného segmentu chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c09 Fotodokumentácia očného pozadia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c010 Fotodokumentácia predného segmentu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c09a Fotodokumentácia očného pozadia kontaktnou retinálnou kamerou v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Uvedený výkon rozširuje výkon 34c09, potrebné zaradiť za uvedený výkon. Cenovo sa dá pripodobniť k 34c09 , potrebné zohľadniť cenu ďalšieho prístroja, potrebu celkovej anestézy, potrebu personálu, namáhavosť a dlhšie trvanie vyšetrenia u detí 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie zrakovej ostrosti u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Meranie refrakcie u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Automatická keratometria ručným prístrojom u dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Automatická keratometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Fotoskríningové vyšetrenie refrakcie u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Senzitivita Meranie citlivosti rohovky - Esteziometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Testy slzivosti chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Exoftalmometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmoskopia priama chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmoskopia nepriama chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Vyšetrenie štrbinovou lampou chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Vyšetrenie ručnou štrbinovou lampou chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Gonioskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Stanovenie šírky akomodácie. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Meranie polomeru zakrivenia rohovky. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Vyšetrenie fokometrom. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Farmakologické testy pupily. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Pupilometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Binokulárne funkcie Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírkyfúzie astereopsie na synoptofore chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybovatabuľa chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Perimetria u detí chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych skotómov. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu anomaloskopom chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu izochromatické tabuľky chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie citlivosti na kontrast. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyctometria). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Diasklerálnevyšetrenie (Lange). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmodynamometrické vyšetrenie chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Meranie akumulácie P 32. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Biometria oka (očí), A-scan. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Špeciálne RTG Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Iné Aplikácia mydriatík do spojovkového vaku pre diagnostické účely u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Korekcia refrakčnej vady u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Aplikácia kontaktnej šošovky u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Ortoptické cvičenia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Pleoptická liečba chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Vizuálne stimulácie chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Zraková terapia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Príprava autológneho séra na očnú instiláciu chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Očná povrchová aplikácia autológneho séra chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Aplikácia lieku do spojovkového vaku, výplach spoj. vaku chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Priloženie očného obväzu, tlakový obväz, vlhká komôrka, špeciálne obväzy a krytia oka chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Ošetrenie popáleniny a poleptania oka chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony v - Komplexná zdravotná starostlivosť 1 - Oboru/ochoreniu špecifická komplexná zdravotná starostlivosť 8v1.. Komplexná liečba očného ochorenia( TRD,uveitis,neuritída, zápal slzníka,očnice, rohovky,úrazy) chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony 6 - Špecializované a komplexné vyšetrenia c - Zrakový orgán 16103.1… Komplexná oftalmopediatrická diagnostika, vrátane neurometabolickej/infektologickej/autoimunitnej laboratórnej diagnostiky chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666… Odborný nácvik výkonov potrebných pri ošetrovaní očí v domácnosti u detského očného pacienta chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Nácvik rodiča aplikácie kontaktných šošoviek u dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Odborný nácvik výkonov potrebných pre liečbu tupozrakosti u detského očného pacienta chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Odborný nácvik výkonov u zrakovo postihnutého dieťaťa, očného onkologického dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) KATEGÓRIA SKUPINA KATEGÓRIE PODSKUPINA SKUPINY KATEGÓRIE TRIEDA PODSKUPINY KÓD ZDRAVOTNÉHO VÝKONU NÁZOV ZDRAVOTNÉHO VÝKONU 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c101 Tonometria impresná. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c102 Tonometria aplanačná chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c103 Tonometria bezkontaktná. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c104 Tonometria rebound chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c105 Provokačné glaukómové testy. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c106 Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 1 - Vnútroočný tlak 1c107 Vyšetrenie okulárnej hysterézy-ORA chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4001 Elektroretinografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4002 Elektrookulografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4003 Zrakové evokované poteciály chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4004 Elektronystagmografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán 4 - Elektrofyziologické vyšetrenia 1c4005 Očná myografia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc00a Angiografia ciev oka: sietnica, flouresceínová u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc01a Angiografia ciev oka: cievovka, ICG u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc02a Angiografia ciev oka: spojovka a dúhovka, flouresceínová u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy l - Cievny systém c - Zrakový orgán 3lc0xa Angiografia ciev oka: ostatné u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c0a Optická koherentná tomografia; predný segment oka u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c1a Optická koherentná tomografia; terč zrakového nervu u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.0a Optická koherentná tomografia, sietnica u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.1a Optická koherentná tomografia; gangliové vrstvy sietnice u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c2.2a Optická koherentná tomografia; cievy sietnice u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy 1 - Koherentná tomografia (OCT) c - Zrakový orgán 341c3a Optická koherentná tomografia; cievovka u dieťaťa v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c03 Ultrabiomikroskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c04 Meranie hustoty pigmentu makuly chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c05 Pachymetria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c06 Endotelová mikroskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c07 Rohovková topografia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c08 Aberometer - Wavefront analyzátor predného segmentu chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c09 Fotodokumentácia očného pozadia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c010 Fotodokumentácia predného segmentu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 3 - Zobrazovacie diagnostické metódy 4 - Optické metódy c - Zrakový orgán 34c09a Fotodokumentácia očného pozadia kontaktnou retinálnou kamerou v celkovej anestéze chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie zrakovej ostrosti u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Meranie refrakcie u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Automatická keratometria ručným prístrojom u dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Automatická keratometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Refrakcia Fotoskríningové vyšetrenie refrakcie u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Senzitivita Meranie citlivosti rohovky - Esteziometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Testy slzivosti chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Exoftalmometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmoskopia priama chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmoskopia nepriama chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Vyšetrenie štrbinovou lampou chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Vyšetrenie ručnou štrbinovou lampou chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Gonioskopia chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Stanovenie šírky akomodácie. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Meranie polomeru zakrivenia rohovky. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Vyšetrenie fokometrom. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Farmakologické testy pupily. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Neurooftalmologické vyšetrenie Pupilometria chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Binokulárne funkcie Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírkyfúzie astereopsie na synoptofore chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Motilita Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybovatabuľa chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Perimetria u detí chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych skotómov. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu anomaloskopom chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie farbocitu izochromatické tabuľky chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie citlivosti na kontrast. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyctometria). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Funkčné vyšetrenie oka Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Diasklerálnevyšetrenie (Lange). chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Oftalmodynamometrické vyšetrenie chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Meranie akumulácie P 32. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Biometria oka (očí), A-scan. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Ultrazvuková diagnostika (USG) Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu. chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Špeciálne RTG Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony c - Zrakový orgán Iné Aplikácia mydriatík do spojovkového vaku pre diagnostické účely u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Korekcia refrakčnej vady u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov chýbajúci výkon pre oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Aplikácia kontaktnej šošovky u detí chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Ortoptické cvičenia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Pleoptická liečba chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Vizuálne stimulácie chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Zraková terapia chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Príprava autológneho séra na očnú instiláciu chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Očná povrchová aplikácia autológneho séra chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Aplikácia lieku do spojovkového vaku, výplach spoj. vaku chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Priloženie očného obväzu, tlakový obväz, vlhká komôrka, špeciálne obväzy a krytia oka chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony z - Iné terapeutické neoperačné výkony 3 - Ostatné terapeutické neoperačné výkony oftalmológie a ORL 8z3.. Ošetrenie popáleniny a poleptania oka chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 8 - Terapeutické neoperačné výkony v - Komplexná zdravotná starostlivosť 1 - Oboru/ochoreniu špecifická komplexná zdravotná starostlivosť 8v1.. Komplexná liečba očného ochorenia( TRD,uveitis,neuritída, zápal slzníka,očnice, rohovky,úrazy) chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 1 - Diagnostické zdravotné výkony 6 - Špecializované a komplexné vyšetrenia c - Zrakový orgán 16103.1… Komplexná oftalmopediatrická diagnostika, vrátane neurometabolickej/infektologickej/autoimunitnej laboratórnej diagnostiky chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666… Odborný nácvik výkonov potrebných pri ošetrovaní očí v domácnosti u detského očného pacienta chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Nácvik rodiča aplikácie kontaktných šošoviek u dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Odborný nácvik výkonov potrebných pre liečbu tupozrakosti u detského očného pacienta chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena 9 - Doplňujúce a iné vybrané výkony zdravotnej starostlivosti 9 - Iné 6 - Rady, edukácie, informácie 99666.. Odborný nácvik výkonov u zrakovo postihnutého dieťaťa, očného onkologického dieťaťa chýbajúci výkon pre pediatrickú oftalmológiu, cena Odoslaná Detail