PI/2017/146 Predbežná informácia k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Bez pripomienok. Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo dňa 27.6.2017 predbežnú informáciu k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). Lehota na zaslanie podnetov (zapojenie sa do prípravy právneho predpisu) zo strany verejnosti bola stanovená do 6.7.2017. Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), napriek tomu, že bola členom pracovnej skupiny k príprave návrhu zákona, si týmto dovoľuje predložiť svoj podnet k návrhu zákona. Podľa zverejnenej predbežnej informácie je jedným z cieľov plánovaného návrhu zákona tiež úprava rozsahu limitu spoluúčasti pacientov. Tak ako sme to namietali aj v rámci prípravy návrhu zákona v pracovnej skupine, dovoľujeme si opätovne navrhnúť, aby sa zákon v prípade limitu spoluúčasti doplnil tak, že podmienkou pre čerpanie limitu spoluúčasti musí byť sledovanie súbehu s inými príjmami poistenca vrátane sledovania výšky dôchodkov tak, ako to bolo upravené v zákone do 31.10.2015. Podľa názoru zdravotnej poisťovne má limit spoluúčasti sledovať sociálny status poistenca a nemá byť aplikovaný bez rozdielu sociálnej odkázanosti poistencov všetkým, v skupinách, ktoré určuje zákon, bez akýchkoľvek rozdielov. Súčasne tiež navrhujeme, aby sa žiadnym spôsobom nerozširoval limit spoluúčasti na ďalšie skupiny komodít, t.j. ponechať len limit spoluúčasti na lieky. Obávame sa, že v prípade ďalšieho rozšírenia dôjde k neúmernému zvýšeniu výdavkov na strane zdravotných poisťovní. Taktiež predpokladáme, že nedôjde ani k ďalšiemu zníženiu limitu spoluúčasti, nakoľko už v súčasnosti zavedený limit považujeme za neprimerane nízky. V tejto súvislosti si dovoľujeme dať do pozornosti odhad vypočítaný zdravotnou poisťovňou, ktorý by predstavoval dopad na rozpočet zdravotnej poisťovne v podobe ďalšieho zníženia limitu spoluúčasti a rozšírenie limitu na ďalšie komodity: Zdravotná poisťovňa vrátila na limite spoluúčasti za 1 štvrťrok 2017 sumu 547 865 €. Pokiaľ by čo i len u jednej skupiny poistencov došlo k zníženiu limitu spoluúčasti (z 25 na 10 €), vzrástla by táto suma na ca. 721 237 €. Pokiaľ by sa k liekom pridali dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky suma by podľa odhadov mohla dosiahnuť výšku 1 797 775 € len za jeden štvrťrok. Celkovo teda možno hovoriť o náraste takmer 1 960 000 € za štvrťrok. S ohľadom na všetky tri zdravotné poisťovne možno očakávať neprimeraný nárast výdavkov a výrazný negatívny dopad na rozpočty zdravotných poisťovní. Pokiaľ by návrh zdravotnej poisťovne na opätovné zavedenie sledovania sociálneho statusu adresátov limitu spoluúčasti nebol akceptovaný, dovoľujeme si navrhnúť, aby bolo aspoň zachované súčasné status quo, t.j. aby sa limit spoluúčasti žiadnym spôsobom nemenil. Odoslaná Detail