PI/2017/121 Predbežná informácia k návrhu zákona z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K predloženému materiálu z hľadiska pôsobnosti MV SR nemáme žiadne pripomienky. Odoslaná Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) víta možnosť odbornej diskusie k príprave novely zákona 362/2012 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Naše združenie zastupuje spoločnosti so skúsenosťami na viacerých trhoch a spolu so svojimi členmi presadzuje nastavenie takých podmienok, pri ktorých je zachovaná férová súťaž. Z uvedených dôvodov si dovoľujeme na základe predbežnej informácie k pripravovanému právnemu predpisu navrhnúť nasledovné: 1. SZZV eviduje, že (ako verejne informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) jedným zo záverov predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EU bol záväzok Európskej komisie pripraviť nový európsky legislatívny predpis, ktorý by nastavil spoločné únijné pravidlá pre boj s neférovými obchodnými praktikami. Pokiaľ je všeobecný záujem nastaviť takéto spoločné pravidlá, máme za to, že by bolo vhodné vyvinúť maximum úsilia do ich čo najprecíznejšieho nastavenia a netrieštiť energiu na prípravu novely zákona, ktorú bude potrebné následne prispôsobiť novým požiadavkám transpozície. 2. SZZV považuje za vhodnejšiu cestu ako prijímanie novej regulácie vytvoriť lepšie podmienky pre samoreguláciu a to platí aj pre obchodné vzťahy ako to rieši napríklad Supply Chain Iniciative. 3. SZZV navrhuje, aby dohľad nad ochranou pred neférovými obchodnými praktikami spadal pod Protimonopolný úrad, čím by sa oddelila funkcia nastavovania pravidiel na ministerstve od dohľadu. Presunutím týchto kompetencií by dohľad nad dodržiavaním práv a povinností účastníkov trhu získal na nezávislosti. Uvedené riešenie už prakticky funguje aj v Českej republike. 4. SZZV žiada, aby sa zákon vzťahoval nielen na samostatných odberateľov, ale aj na nákupné aliancie vznikajúce za účelom spolupráce v súvislosti s nákupom potravín. 5. Keďže zákon má predchádzať zneužívaniu ekonomickej sily odberateľov, SZZV žiada, aby sa zákon vzťahoval na subjekty s mimoriadnou trhovou silou. Za subjekt s významnou trhovou silou v podmienkach slovenského obchodu považujeme subjekty s obratom nad 200 miliónov EUR a to tak samostatných odberateľov, ako aj nákupné aliancie. 6. SZZV odporúča presnejšie vyšpecifikovať rozsah plnenia, ktoré spadá pod § 4 (3), keďže máme za to, že obmedzením niektorých predmetov plnení mohli na strane odberateľov vzniknúť nové predmety plnenia. 7. SZZV žiada o doplnenie medzi zakázané formy neprimeranej podmienky zo strany odberateľa: o umiestňovanie odoberaného tovaru na predajnom mieste v bezprostrednej blízkosti (vedľa) tovaru, ktorý má znaky parazitickej napodobeniny. Ochrana výrobcov pred parazitickými napodobeninami sú upravené v Obchodnom zákonníku ako aj v Zákone o ochranných známkach a Zákone o ochrane spotrebiteľa, avšak žiaden z týchto zákonov nerieši reálnu prax v obchode, kde zavedené výrobky dostatočne známe v svojej kategórii sú vystavené vedľa napodobenín. Kým výrobca dosiahne obmedzenie predaja parazitickej napodobeniny, stráca viacero subjektov. Obeťou sú v prvom rade spotrebitelia uvedení do omylu. Následne sú obeťou producenti, ktorí investujú do inovácií na trhu ako aj do komunikácie produktov. No a v neposlednom rade je obeťou štát, ktorý z predaja napodobeniny má nižší výnos z dane z pridanej hodnoty. o splatnosť faktúr dlhšiu ako 30 dní. Máme za to, že niektoré obchodné subjekty dlhodobo požadujú neprimerane dlhé splatnosti, čo môže viesť u výrobných spoločností do stavov druhotnej platobnej neschopnosti. o okamžité vypovedanie zmluvy opakujúceho sa plnenia bez výpovednej lehoty, alebo ukončenie odberu potravín, prípadne podstatné zníženie odoberaného množstva v rozpore s dôvodným očakávaním dodávateľa, bez ospravedlniteľného dôvodu, s výnimkou podstatného porušenia zmluvy alebo predchádzajúceho preukázateľného poklesu predaja danej potraviny. V danom bode je potrebné upraviť nielen ukončenie celej spolupráce vypovedaním zmluvy, ale aj ukončenie odberu potravín, prípadne podstatného zníženia odoberaného množstva bez vypovedania zmluvy, čím môže odberateľ využiť svoju ekonomickú silu voči dodávateľovi počas trvania zmluvného vzťahu, napríklad na vylepšenie obchodných podmienok. o vyžadovanie umiestnenia na trh potraviny, ktorej množstvo a druh sú zmluvne dohodnuté medzi účastníkmi obchodného vzťahu, za cenu nižšiu, ako je nákupná cena v čase podpísania kúpnej zmluvy, O uvedených návrhoch sme pripravení s vami ďalej diskutovať s cieľom nastavenia kvalitného súťažného prostredia v oblasti obchodu na Slovensku. Odoslaná Detail